METTE FREDERIKSEN I DOBBELTROLLE I GRUNDLOVSSAG

mette frederiksen dobbeltrolle
Af Martin Thiemke

For over et år siden begyndte en gruppe borgere at arbejde på at stævne staten for brud på Grundloven i forbindelse med gensidig forsørgerpligt for samlevende kontantshjælpsmodtagere.

En sag som mange vurderer hurtigt kan blive en af de største sager mod staten, idet den vil få betydning for alle der på den ene eller anden måde bliver ramt af sygdom eller arbejdsløshed, eller som allerede er ramt.

Sagen blev for et år siden taget ud af støbeformen og er på vej til Justitsministeriets bord til søgning om friproces i Civilretsstyrelsen under justitsministeren og samlet set vil alle medlemmer gå under den frie proces på lige fod med hinanden.

Når der så ikke er sket mere med ansøgningen om friproces til grundlovssagen i det seneste år, rejser det nogle principielle spørgsmål. Civilretsstyrelsen oplyste for et år siden, der kunne forventes en normal behandlingstid på et halvt år. Dette er for længst gået og overskredet med adskillige måneder. Styregruppen bag grundlovssagen er bekendt med at ansøgningen til fri proces ligger klar til afgørelse i civilretsstyrelsen og dette ikke er helt nyt.

Derfor rejser sig et altafgørende spørgsmål om afgørelsen af fri proces syltes i civilretsstyrelsen eller politisk. Der er jo politikere og partier som har interesse i at grundlovssagen mod staten og kommuner ikke bliver til noget. Der er også politiske motiver nok til, at enkelte politikere har interesse i at få afgørelsen syltet. Så spørgsmålet, der rejser sig, med en afgørelse som åbenlyst bliver syltet, er af hvem? Civilretsstyrelsen, politisk eller i samarbejde? Vurder selv.

Statsministeriet og statsministeren har en politisk interesse i at beskytte sin enkelte fagminister, i denne sag daværende beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen.

Justitsministeriet og nuværende justitsminister, Mette Frederiksen, er øverste myndighed for Civilretsstyrelsen som skal træffe afgørelse om friproces for grundlovssagen, og har både en politisk og personlig interesse i at grundlovssagen enten trækker ud eller ikke bliver til noget, idet nuværende justitsminister er selv samme Mette Frederiksen, som var beskæftigelsesminister ved fremlæggelse og vedtagelse af kontanthjælpsreformen.

Civilretsstyrelsen har samme interesse i at kunne trække afgørelsen om fri proces for grundlovssagen ud som Justitsministeriet, idet ministeriet er styrelsens øverste myndighed og man som styrelse dermed kan ”passe” på sin minister.

Alt i alt tegner sig samlet set, ud fra hvad jeg kan se, et billede af politisk interesse i at Civilretsstyrelsen ikke kommer frem til en afgørelse om friproces i grundlovssagen mod staten og flere kommuner i forbindelse med gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere, inden det kommende folketingsvalg, trods sagen ligger klar til afgørelse i Civilretsstyrelsen på nuværende tidspunkt.

Enhver som skal afgøre om andre må få mulighed for at stævne sin chef, skal forholde sig mere end yderst neutral i forhold til sagen. Jeg vil mene, at de fleste vil blive betragtet som inhabile. Her er en sag om brud på grundloven foretaget et folketingsflertal og hvor en instans, Civilretsstyrelsen, under Folketinget, skal træffe sådan en afgørelse, som ligger klar.

Jeg skal ikke sige om Civilretsstyrelsen er inhabil i sager mod Staten eller i sager med folketingsflertal. Men jeg finder det ikke retssikkert og uproblematisk at en styrelse under landet ledelse skal træffe sådan en afgørelse.

Det kunne jo være en af de grundlæggende årsager til, at afgørelsen om fri proces i denne grundlovssag, trækker ud i Civilretsstyrelsen, at der er en minister som sidder med en helt tydelig dobbeltrolle, først som beskæftigelsesminister og nu som justitsminister.

Dog ville en person, der sidder med en dobbeltrolle som Mette Frederiksen gør i denne sag, være blevet erklæret inhabil i enhver anden sammenhæng.

Om hvorfor en afgørelse, som ligger klar endnu ikke er afgjort i Civilretsstyrelsen, er uklart. Dog er det klart og nu også åbenlyst klart, at afgørelsen på den ene eller anden måde trækkes ud. Dette til gene for borgerne. Om der ligger et politisk motiv til grund, skal jeg lade være usagt, ligeledes om der er sket eller sker politisk unødig indblanding i afgørelsen skal jeg lade være usagt, kun at det er set før i sager, der har vedrørt politikere.

In English
METTE FREDERIKSEN IS PLAYING A DOUBLE ROLE IN CONSTITUTIONAL CASE

More than a year ago a group of Danish citizens started work on taking out a summons against the government for breaching the constitution in connection with the mutual support obligation for recipients of social security.

As it will have great significance to all Danes that have been or are going to be affected by disease or unemployment, this case is estimated by many to become one of the largest cases against the government.

A year ago the case was taken out of its mold, and it is now on its way to the Ministry of Justice. An application for legal aid for all plaintiffs has been applied for in the ministry’s Department of Civil Affairs.

Nothing much has, however, happened in the past year regarding the application for legal aid in the constitutional case, and this raises some fundamerntal questions. A year ago the Department of Civil Affairs stated that it would normally take them six months to consider the case. These six months have gone a long time ago. The steering committee behind the constitutional case knows that the application for legal aid has been made ready for ruling at the Department of Civil Affairs, and this is not exactly news.

This raises this crucial question: Is the ruling in the case of legal aid being shelved by the Department of Civil Affairs or politically? There are politicians and political parties that have an interest in the case against the government and the local authorities does not go any further. And there are sufficient political motives for individual politicians to want the case shelved. And if the application has really been shelved, the question is by whom? The Department of Civil Affairs? Politically or in collaboration? Judge for yourself.

The Prime Minister’s Office and the Prime Minister share a political interest in protecting the individual departmental minister – in this case the then Minister of Employment, Mette Frederiksen.

The Ministry of Justice and the present Minister of Justice, Mette Frederiksen are the Department of Civil Affairs’ highest authorities. They both have a joint interest in the constitutional case either making slow progress or being definitely shelved. The present Minister of Justice is the very same Mette Frederiksen that was Minster of Employment at the presentation and passing of the social security reform.

The Department of Civil Affairs shares the same interest in the ruling regarding the legal aid application making slow progress as the Ministry of Justice, as the ministry is the department’s highest authority and the department can thus ‘protect’ its minister.

Overall, from where I stand, one can see a picture emerging – a picture of political interest in the Department of Civil Affairs not ruling on legal aid in the constitutional against the government and several local governments about the mutual support obligation for recipients of social security before the upcoming general election, despite the case already being ready for a ruling in the Department of Civil Affairs.

Anyone who is going to decide whether others can be allowed to take out a summons against their boss, must observe the strictest neutrality in the matter. In my opinion most would be considered disqualified. Here we have a case about a majority in parliament breaching the constitution and an authority – the Department of Civil Affairs, subordinate to the parliament – going to issue a ruling that is ready.

I cannot say whether the Department of Civil Affairs is disqualified in cases against ther government or in cases against a parliamentary majority. But I do not find it in accordance with the rule of law and unproblematic that a government department has to come to a ruling in a case like this.

The minister is playing a double role – first as Minister of Employment and now as Minister of Justice – and this may be the reason why the Department of Civil Affairs is dragging its feet in the ruling on legal aid in this constitutional case. A person playing a double role – as Mette Frederiksen is in this case – would have been disqualified in any other context.

Why a ruling being ready in the Department of Civil Affairs has not been finished yet is not clear. It is, however, clear – obviously clear – that the ruling in some way is dragging on to the inconvenience of the citizens. Whether this has a political reason I cannot say – as I cannot say whether there is or has been improper political intervention in the case. I can only say that this has happened before in cases involving politicians.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.