Regeringens ‘vækst’pakke: Sort angreb på natur og miljø

svinefarm_Polen
Opdateret 15.12.15.
Regeringens forslag til pakken “Vækst og udvikling i hele Danmark” er hele vejen rundt et løft for uhæmmet kapitalisme. Uhæmmet turisme, uhæmmet industrilandbrug, uhæmmet stordrift. Den er både menneskefjendsk og naturfjendsk.

Regeringen har den frækhed, at kalde dette frontalangreb på vores fælles natur, landskab og lokalsamfund for en del af en ‘strategi for et mere sammenhængende Danmark’, der skal ‘skabe rum til at udfolde sig for virksomheder og borgere i alle dele af landet’.

Listen over forslagene er direkte afskrift af industrilandbruget og monopolkapitalens ønskelister. Kodeordene er liberalisering og frit spil for kapitalinteresser.

Der åbnes bl.a. op for angreb på kystbeskyttelsen, smadring af naturområder, byggeri af megabutikscentre, flere svin og mere gylle, færre almene boliger, flere reklameskilte på vejene og meget mere. I alt 100 forslag, hvor profitten er vinder og natur og mennesker trampes på.

Det er regeringens påstand, at planen vil ‘øge vækst og jobskabelse’ og der sættes 9 milliarder af til at gennemføre den i perioden 2015-19.

En ny investeringsfond sættes af til landbruget. Det sætter regeringens politik på spidsen, at de d. 10. december fik en beslutning i gennem i Folketingets finansudvalg, der betyder at 500 millioner tages fra ulandsbistanden og overføres til denne fond!

Mere gylle, gødning og forurening af vandløbene

I følge planen skal randzonerne omkring vandløbene afskaffes, og der må gødes mere med kunstgødning og mere gylle må udbringes på markerne. Et grimt angreb på vandmiljøet med iltsvind og fiskedød.

Vandløbene omdannes til drænrør for industrilandbruget.

“Regeringen er  i gang med at hælde naturgrundlaget ud med drænvandet, og mange af levestederne for vores ørreder og andre fisk vil forsvinde. Det samme vil ske for mange af vandløbenes smådyr og planter. Det må stoppes”, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Naturområder smadres

Gødning og sprøjtegift bliver tilladt i beskyttet natur – ind i landbrugsdriften med dem.
Hvis der tilføres næringsstoffer forsvinder livsbetingelserne for den naturlige flora for næringsfattige enge. I stedet vil nogle få arter dominere.

“Det vil være ødelæggende for engfugle, blomster, insekter og anden biodiversitet, der er knyttet til de grønne enge. Det må stoppes”, udtaler  Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

I finansloven er desuden alle de naturindsatser der var planlagt simpelthen fjernet.

Planloven liberaliseres

Planloven lempes så industrilandbruget for lov at bygge mere.

Strandbeskyttelsen skal væk i bynære områder og ved havne. Kommuner og turistvirksomheder skal ikke længere have tilladelse hos Naturstyrelsen – det er regeringens udgave af styrkelse af det lokale selvstyre.

Flere hoteller, sommerhuse og iskiosker i stedet for kystnatur er planen.

Der gives tilladelse til 15 store turistprojekter i  kystnære områder. Her lægger regeringen op til en stor forventning i forhold til fremtidig vækst. Men det har vist sig, at der ikke rigtig strømmer mulige investorer til ude i kommunerne.

“Vi taler på befolkningens vegne, når vi siger nej til byggeri helt ned til stranden. Det frarøver os alle vores frie kystlandskaber og kystnatur”, udtaler Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Der åbnes op for bygning af megabutikscentre af ubegrænset størrelse. Den deraf følgende butiksdød vil klart betyde afvikling i landområderne fremfor udvikling.

“Der vil ved indfaldsvejene til de mellemstore byer komme meget store discountbutikker, og det vil gå ud over både dagligvareforsyningen i landddistrikterne og gå udover butikslivet i købsstædernes bymidter”, siger John Wagner fra De Samvirkende Købmænd”.

Under dække af at styrke udkanten giver planen mulighed for at flere tilladelser kan gives lokalt.

Det er også en del af ‘Vækstplanen’ at 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet tvangsforflyttes til 38 byer rundt om i landet.

Alene flytningen af omkring 392 medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen fra København til Sønderjylland kommer til at koste 184 millioner.

“Lette erhvervslivets byrder”

Med regeringens egne ord er målet med denne og andre planer, ‘at lette byrderne for erhvervslivet’ og ‘fjerne overimplemetering af EU-regler’ (på miljø området). I planen indgår også lettelser for erhvervslivet på afgifter og skat.

Det gælder bl.a. i forhold til PSO-afgiften og NOx-afgiften.

En ny investeringsfond på 3 milliarder “Dansk Vækstkapital II” oprettes.

Færre almene boliger

Byggeri ligger også indenfor pakkens område. Her ønsker regeringen at fjerne den nuværende regel om at 25 % af nybyggeri kan kræves som almene boliger i kommunernes lokalplan. Her skal pengenes magt fremover herske ganske uden såkaldt ‘urimelige’ begrænsninger. Kan attraktive boliger sælges, skal profitmuligheden kunne udnyttes fuldt ud.

Sort julegave fra regeringen til erhvervslivet

Regeringen forhandler i øjeblikket ‘Vækst’pakken med alle erhvervsordførere, fødevareordførere og landdistriktsordførere, og den lægger an til at strikke en sort julegave sammen til industrilandbruget, byggespekulanterne og de store butikskæder inden jul.

Med “Bredbånd til yderområderne” og fritflyvende løfter om flere arbejdspladser forsøger regeringen at lave en forskønnende indpakning. Men indholdet er kulsort.

Citater fra:

Nej tak til regeringens sorte julepakke
OrganicToday

Ny finanslov er en gaveregn til landbruget
Danmarks Naturfredningsforening

Vækst og udvikling i hele Danmark
Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs også

Der sælges ud af fællesskabets værdier: Stop det!
Poul Andersen på KPnetBlogs 4. november 2015

Arbejdsgivernes og storlandbrugets regering: De første 8 uger

V og DF i kamp mod miljøet: Hvordan løfterne om natur blev tryllet væk
KPnet 27. juli 2015

Liberaliseret landbrugslov: Danmarks jord sælges ud

Industrilandbrugets regering: Væk med alle begrænsninger!
Kpnet 10. juli 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne