Arbejdsgivernes og storlandbrugets regering: De første 8 uger

Regeringen for arbejdsgivere, storlandbbrug og EU har nu været ved magten i ca 2 måneder. I rasende tempo har de skåret hårdt på flertallets grundbetingelser for sundhed, social sikring, uddannelse, miljø og kultur. Alt sker i borgfred med oppositionen i ‘rød’ blok

Regeringen har nu været ved magten i omkring 8 uger og har udnyttet tiden til i rasende tempo, at omfordele fra den brede befolkning til regeringens venner i magtens top. Den ene gruppe efter den anden er blevet angrebet på levevilkårene, men også grundlaget vores fælles fremtid – miljø, landskab og natur har været målet for regeringens kyniske og brutale politik.

På nogle områder fjernes mindre forbedringer der er kæmpet igennem under den tidligere regering med hård hånd, på andre felter bygger V-regeringen blot videre på Helle Thornings forringelser og giver dem en ekstra tand. Indtil videre med fuld accept fra ‘oppositionen’.
Grønthøster over kommuner og regioner

Umiddelbart efter valget blev kommunerens budgetter barberet. På trods af de yderst beskedne valg’løfter’ om nulvækst, var minusvækst hurtigt en realitet. 2,4 milliarder blev trukket væk fra hele det sociale område, der administreres i kommunerne.

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti meldte ved samme lejlighed klart ud, at de ikke havde tænkt sig på nogen måde at sige stop, tværtimod indførte de borgfred og godkendte aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening – selvom de havde stemmerne til at forhindre den.

Senere gennemførte regeringen en lignende manøvre overfor regionerne. Aftalen blev diskret indgået samme dag som datoen for folkeafstemningen om EU’s retsforbehold blev offentliggjort.

Regionerne har godt nok fået tilført 1,5 milliard til at dække udgiften til medicinalindustriens leverancer, der stiger helt umådeholdent, men ikke engang denne prisstigning vil blive dækket af ekstrabevillingen, vurderer fagfolk. Beløbet er ca det halve af det Venstre lovede i den valgkamp de førte som sundhedsområdets forsvarere.

Budgetterne vil betyde fyringer og forringelser på plejen. Allerede nu er personalet yderst hårdt presset og op til 200 dage om året ligger der patienter på gange og i skyllerum på de medicinske afdelinger.

Regeringen ‘lover’, at der nok skal komme forbedringer senere. De hentyder sandsynligvis til den kommende kræftplan med ventetidsgarantier, hvor den garanti vi med sikkerhed kan forvente er, at der lægges endnu flere opgaver over til de private hospitaler, når de offentlige tilbud ikke kan følge med.

Nedskæringer har ingen fædre og mødre
Dorte Grenaa på KPnetBlogs 11. august 2015

Medicinalindustri plyndrer sundhedsøkonomien
KPnet 21. august 2015

Væk med svangreomsorg

Travlhed og underbemanding på fødeafdelingerne har kostet liv, og i 2014 stod jordemødre frem i en dokumentar på DR og fortalte om de helt uacceptable forhold. Mange ting kom frem i lyset under det efterfølgende røre, og den daværende regering øremærkede 75 millioner årligt til at rette op på nogle af problemerne.

Gennemførelsen af beslutningen og frigørelsen af pengene har tilsyneladende ladet ventet på sig, men nu er beløbet helt fjernet i den nye aftale med regionerne.

Undskyldningen for ethvert angreb finder regeringen i det hul de pludseligt opdagede, da de løftede låget på statens pengekasse. Ikke desto mindre vil der uden tvivl stadig være råd til skattelettelser til de højestlønnede, men måske ikke lige til de lavtlønnede.


Tryghed er nedprioriteret på landets fødegange

Susanne Stein Borre jordemoder og tillidsrepræsentant på Roskilde Sygehus i Politiken

Del og hersk – beskær de kornfede uddannelser

Regeringen vil spare vanvittige 8,7 milliarder på uddannelses systemet som helhed. Især rammes arbejderklassens uddannelser – erhvervsskolerne. Især de såkaldt ‘svage’ elever, for fremover vil eleverne i høj grad blive overladt til sig selv. Det kaldes ‘at arbejde selvstændigt’.

Ligesom folkeskolen har man været moslet igennem en ‘reform’, der har betydet forringelser og hvor nye arbejdsmåder ikke er kommet på plads.

75 % af skolernes udgifter er på personale, så færre undervisere kan ikke undgå at blive resultatet af besparelserne.

 


Elever på erhvervskolerne i aktion

Regeringens taktik er at ramme gruppe for gruppe og håbe at der ikke organiseres en fælles kamp. I forhold til uddannelsesområdet mere end antydes det, at her har vi en forkælet gruppe, som flertallet vil acceptere må holde for.

Reelt har uddannelserne været ramt af gennemgribende forringelser over en lang periode. Lige fra erhvervsskolerne over folkeskolen til universiteterne, hvor Fremdrifts reformen presser de studerende og udhuler kvaliteten.

Miljøet betaler 425 millioner til storlandbruget

I løbet af de samme 8 uger, hvor regeringen opdagede at kassen var tom har de nået at forære 425 millioner i direkte støtte til landets største svine- og mælkeproducenter.

For at hjælpe dem til at sætte produktionen af mælk og svin i vejret til et marked med en markant overproduktion og faldende priser, har de givet millionbeløbet til nye stalde til svin og malkekvæg.

Pengene fjernes fra en konto, der var øremærket til miljøforbedringer i landbruget!

Andre krav og udgifter til landbrugstoppen er også fjernet. Det gælder bl.a. kravet om 60.000 Hektar efterafgrøder og afskaffelsen af randzonerne.

Samtidigt afslørede lækkede papirer, at det bliver miljøet der kommer til at betale for gaverne til storlandbruget. Det er regeringens plan at spare 338 millioner på klimapuljen, naturplan Danmark og øvrige grønne indsatser.

Naturen må betale for millionstøtte til landbruget
Gylle.dk 3. september 2015

Industrilandbrugets regering: Væk med alle begrænsninger!
KPnet 10. juli 2015

Forskning i hormonforstyrrende stoffer generer EU

Også på andre miljøområder skal tiltag opereres ud. EU-kursen sættes, når bevillingen til det nyoprettede center for hormonforstyrrende stoffer på Rigshospitalet beskæres fra 50 millioner til 15 millioner.

Det var meningen at centeret skulle gå forrest i denne type forskning, der ellers på alle måder saboteres i EU-systemet.

Essensen af TTIP: Stopper forbud mod hormonforstyrrende stoffer

KPnet 2. juni 2015


Angreb på flygtninge

Regeringen retter angreb mod flygtninge og indvandrere på mange fronter. De har netop indført den voldsomme forringelse af flygtninges eksistensgrundlaget gennem indførelse integrationsydelsen, der udgør 50 – 60 % af normal kontanthjælp.

Fattigdomsydelsen skal tvinge flygtninge til at tage et arbejde uanset løn- og arbejdsbetingelser og skal angiveligt afholde flygtninge fra at søge mod Danmark. Flygtningepolitikken lægger op til mistænkeliggørelse og til at stemple flygtninge som egoistiske fremmede, der intet har at gøre på vores breddegrader.

Synspunkter der kan berede jorden for direkte nazistiske attentater.


Freds- og glædesring på Djursland – solidaritet og nej til nazi angreb

Angrebene på levevilkårene følges op af forsøg på at indskrænke mulighederne for dansk statsborgerskab.

Forleden fremsatte Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg forslag om at 2.700 statsborgerskabssager skulle tages op igen. Selvom de enkelte ansøgere for længst havde fået behandlet og godkendt deres sag af et flertal i Folketingets Indfødsretsudvalg.

Udspillet blev afvist som klart i strid med almindelige retsstatsprincipper, men sagen åbner op for nye stramninger og øgede krav.

Det skal være svært at få rettigheder i Danmark. Socialdemokraterne har i forbindelse med debatten meldt ud, at også de går ind for stramninger og øgede krav om danskkundskaber mm. Samtidig med at mulighederne for sprogundervisning er forringet.

Efter naziangreb på flygtningecenter: Flere tusinde dannede ring i solidaritet
KPnet 31. august 2015

Solidaritet og fælles fremtid – En progressiv asyl-, flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik
Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


Trepartsforhandlinger skal binde fagbevægelsen og forhindre modstand

Borgerskabet kan dog godt bruge de nye danskere til noget. Som billig arbejdskraft vil de være nyttige, og kan regeringen få den lancerede ‘indslusningsløn’ igennem, vil løntrykkeriet være helt lovligt og efter bogen.

Her kommer trepartsforhandlingerne ind i billedet. Det er vigtigt for regeringen, at de store angreb på løn- og arbejdsforhold bliver gennemført i samdrægtighed med fagtoppen. Det er håbet at det helt skal forhindre at fagbevægelsen kunne komme i tanke om at mobilisere og samle til kamp mod de horrible angreb.

Fagtoppen står i venteposition til at komme til fadet og har tilsyneladende ingen planer om protester.

Så tager de også kulturen

Hver dag bringer sit nye angreb. Senest har kultur- og kirkeminister Bertel Haarder bebudet, at også kulturen – museer, teatre og andre kulturinstitutioner – skal spare 600 millioner ud af et budget på 6 milliarder.

‘Kerneindholdet’ vil naturligvis bevares, udtaler Haarder. Kendere af området afviser fuldstændig denne konklusion. Der er ikke meget fedt på kulturområdet og det ‘vil gøre ondt ad helvede til’ udtaler Jørn Langsted, ekspert i kulturøkonomi til Politiken. Befolkningens kulturtilbud kører allerede meget stramt.
En sort finanslov forude – kampfly må vente

De kolossale, og for flertallet af befolkningen helt unødvendige udgifter til kampfly står i skærende kontrast til nedbarberingen af levevilkårene. Kontrasten vil alt for tydeligt vise hvordan kapitalismen prioriterer, når milliarder beskæres fra alle de sociale områder og bruges på krigsforberedelser. Afgørelsen om Danmarks køb af nye kampfly er således udskudt til engang senere på året.

Den sorte EU-dagsorden vi i den kommende tid tromle frem i hurtigt tempo og regeringen er i fuld gang med at tilpasse lovgivningen, så hindringerne fjernes for at den fulde udvikling af EU-staten kan buldre ind over landet.

Enhver indsigelsesret overfor arbejdsgiverpolitikken skal fjernes. Det danske Folketing skal gøres til et rent ekspeditionskontor for EU og skal i fremtiden kun ‘konsulteres’ om de lokale forhold. Står det til EU er denne plan gennemført om 10 år.

For at rydde stenene af vejen for den fulde integration tager de nu afstemningen om retsforbeholdet/undtagelsen og de har allerede annonceret at forsvarsundtagelsen skal blive det næste – underforstået, hvis det altså går ‘godt’ med at fjerne vores demokratiske indflydelse på retsområdet.

Stod det til finansminister Claus Hjort Frederiksen var vi allerede med i Euroen, udtale han forleden til den engelsksprogede finans hjemmeside Bloomberg Bussiness.

Disse perspektiver for fremtiden kalder på mange former for modstand og giver ekstra blus på kampen for at vinde den kommende folkeafstemning, så vi kan gå op imod EU og EU-politikernes planer – uanset om de kommer fra blå eller ‘rød’ blok, eller blokkene i samdrægtigt fællesskab.

Folkeafstemning om retsforbeholdet: Tilvalg er et tilbud om mere EU
Kpnet 22. august 2015

Læs også

FÆLLES KAMP MOD KAPITALENS OFFENSIV OG KRIGSPOLITIK
Handlingsprogram vedtaget på APK’s 6. kongres 2015

KPnet 4. september 2015

 

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne