Kritik af privatisering i affaldsforlig preller af på Enhedslisten

I forbindelse med indgåelsen af Affaldsliget den 16. juni udsendte Enhedslistens Folketingsgruppe en skamrosning af dem selv, hvor de påstod, at privatiseringer nu var taget af bordet. Sagen er bare at det var en løgn.
Aftalen indeholder fortsat målsætningen om at de kommunale sorteringsanlæg og behandlingsanlæg for genanvendeligt husholdningsaffald privatiseres.
Folketingsgruppens åbenlyse svigt i forhandlingerne, fulgt op med åbenlyse løgnehistorier, blev behandlet af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 29. juni. Men det førte kun til en mild kritik af at kommunikation fra Folketingsgruppen ikke fortalte hele historien.

Den 16. juni indgik et flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Indholdet er fra start til slut fyldt med krav om udlicitering og markedspris på affald, de kommunale affaldsanlæg skal som et minimum gøres til selvstændige kommunale selvskaber, og frem til det er sket vil det være forbudt at foretage reinvesteringer i eksisterende kommunale anlæg.

Hele aftalen handler altså om udlicitering, privatisering og ensretning og markedsgørelse af affaldshåndtering, efter EUs lovgivning på området. Det er efter samme model som EU og folketingsflertallet har selvskabsgjort offentlig trafik, energi mv., og er parate til at ”markedsgøre” fjernvarmen og drikkevandet, spildevandet og alt andet vital kollektiv forsyning. Et offentligt selvskab der fungerer efter markedsprincipper, og hvor alle er ansat gennem private underentreprenører. Princippet er alene liberalisering og bygger på en anden løgn om, at der kan spares penge… Spørg lige buschaufførerne og hjemmeplejen om erfaringerne med den ”fælleskabsmodel”.

Uddrag fra aftaleteksten:
Der igangsættes en analyse af besparelsespotentialet ved, at kommunerne udnytter strømliningen til at opnå lavere priser ved at gå sammen i fælles udbud af indsamlingen og afsætningen af affaldet, samt vurdere mulige effekter ved at udbyde indsamlingen.
Eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald kan i en overgangsperiode på fem år fra ikrafttrædelse fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.
(Større uddrag af Aftaleteksten se nederst i artiklen)

Enhedslistens rolle som aftalepartner var tilsyneladende at gå gå ud i presse og dæmpe den voksende utilfredshed med den socialdemokratiske regerings privatiserings planer. Ikke nok med at man betonede den nye affaldssortering og alle mulige forhåbninger om at en import af affald til forbrænding ville blive formindsket, Enhedslisten satte trumf på ved at sælge en løgn om at privatisering var taget af bordet:

Pressemeddelelse fra Enhedslisten om affaldsaftale:

Sejr for fællesskabet
Regeringens forslag om privatisering af affaldsforbrændingen er taget af bordet. Sejr for fællesskabet og klimaet, siger partiets klimaordfører Mai Villadsen:

Regeringen ville privatisere affaldsforbrændingen, så private firmaer kunne tjene penge på at brænde affald af i Danmark. Det ville have risikeret at føre til mere import af affald til skade for klimaet og højere priser for forbrugerne. Men det har vi heldigvis forhindret. Det er en sejr, ikke kun for Enhedslisten men især for fællesskabet og for klimaet.
Det havde været et fejlskud af dimensioner, hvis den første klimahandleplan var endt som endnu en privatiseringsøvelse. Nu har vi i stedet fået en model, hvor affaldsforbrændingen bliver på fællesskabets hænder og hvor vi politisk tager ansvar for, at vi genanvender mere og afbrænder mindre. 16. juni 2020.

Enhedslistens eget landsmøde har flere gange vedtaget at grøn omstilling skal gå hånd i hånd med demokratisk kontrol med centrale samfund sektorer og ikke mere privatisering. Men som det ofte sker med Enhedslistens medlemsdemokrati, så køres det over når Folketingsgruppen eller partitoppen finder det opportunt.
Folketingsgruppen undlod også at rejse forhandlingerne om affaldsforliget med hovedbestyrelsen, da de tilsyneladende vurderede at det ikke var et væsentligt politisk spørgsmål, selvom der faktisk var uenighed i folketingsgruppen.

Flere lokale medlemmer af enhedslisten har forsøgt at råbe hovedbestyrelsen op, i Nordjylland udtalte Enhedslisten fra deres generalforsamling den 28. juni 2020:

Generalforsamlingen opfordrer Enhedslistens hovedbestyrelse til på det kraftigste at opfordre folketingsgruppen om at trække sig ud af “det grønne affaldsforlig af 16. juni”.
Det skal fortsat være hjerteblod for Enhedslisten at gå imod privatisering og udlicitering, og tvangsudbud af affald og tvangsprivatisering af affalds-/sorteringsanlæg går stik imod Enhedslistens politik – derfor skal vi trække os ud. Vedtaget på generalforsamlingen med 15 stemmer for og 5 imod.

Da hovedbestyrelsen efterfølgende på et ekstraordinært møde den 29. juni behandlede sagen, var den eneste vedtagne kritik, ”at folketingsgruppen ved præsentationen og kommunikationen om aftalen ikke i tilstrækkeligt omfang erkendte, at aftalen er et kompromis”. Et flertal var imod at udtale kritik af selve forliget.

Det store svigt fra de såkaldt røde partier
Byrådsmedlemmer i hele landet, fra stort set hele det politiske spektrum, har reageret stærkt kritisk overfor aftalens krav og det tvungne stop for planlagte kommunale miljøtiltag.

Selv hos borgerlige byrødder rundt omkring i landet har man svært ved at se den miljømæssige og økonomiske logik i at man nu skal til at bruge en masse penge på udliciteringsrunder og øget bureaukrati. Det er penge der går fra området og ikke styrker miljøet på nogen måde.

– Jeg læser det sådan, at kommunerne ikke må eje affaldsanlæg, siger byråds- og regionsmedlem Preben Friis-Hauge fra Varde Kommune og samtidig formand for det fælleskommunale affaldsselskab AFLD. Til Jydske Vestkysten.
Han er samtidig folketingskandidat for Venstre og finder, at Folketinget i hans øjne ikke aner, hvad den har med at gøre modsat de lokale politikere, som har beskidte affaldshænder.
– Der er bare ingen viden om affald i Folketinget, siger Preben Friis-Hauge.
– Hvis man har et ansvar for noget, får man et tilsyn. Jeg kan ikke se, det bliver billigere at få private til at tage sig af genanvendelsen, siger Preben Friis-Hauge.
I hans øjne vil en privatisering af området betyde et øget bureaukrati og derved højere priser. Og der er kun en til at betale, og det er borgerne.

Enhedslistens håbløse rolle er blevet at dække over indholdet i et råddent forlig, med alle mulige undskyldninger om, at de fik nogle små indrømmelser. Kampen for klimaet og miljøet er forsvundet til fordel for at sidde med ved bordet, også når det gælder partiets EU politik.

Odense Kommunes aktuelle privatiserings forberedelser om salg af Fjernvarme Fyn – anført af den socialdemokratiske borgmester –  er på forkant og passer som fod i hose med den indgåede Affaldsaftale om markedsgørelse og  privatisering af affaldshåndtering.

Der kan ikke fremvises et eksempel på at privatisering af affaldshåndtering fungerer noget sted på kloden. Det bliver dyrere for almindelige mennesker, til gengæld lider miljøet og arbejdsmiljøet.

 ——————-

Større uddrag fra aftaleteksten:
“Der igangsættes en analyse af besparelsespotentialet ved, at kommunerne udnytter strømliningen til at opnå lavere priser ved at gå sammen i fælles udbud af indsamlingen og afsætningen af affaldet, samt vurdere mulige effekter ved at udbyde indsamlingen. 

Eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald kan i en overgangsperiode på fem år fra ikrafttrædelse fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.

Der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald. Udbudspligten ændrer ikke på miljøkravene til affaldshåndtering. Kommunerne har fortsat ansvaret for at sikre, at affaldet behandles og genanvendes i overensstemmelse med de miljøkrav, som kommunerne fastlægger i deres udbud.

Det vil ikke være muligt at foretage reinvesteringer i eksisterende kommunale anlæg, dog skal almindeligt vedligehold være muligt. Dette afgrænses nærmere i udmøntningen. Kommunerne vil derudover ikke have mulighed for at investere i nye kommunale genanvendelsesanlæg. Der kan dog gives dispensation fra forbuddet mod at investere eller reinvestere i kommunale anlæg for enkelte fraktioner, såfremt det viser sig, at der efter en udbudsrunde og en efterfølgende markedsdialog med potentielle bydere om justeringer af udbudsvilkår og udbudte fraktioner, ikke er private bydere på håndteringen af de enkelte fraktioner.

Virksomheder skal fremover kunne benytte private indsamlingsordninger for affald til forbrænding. Således kan virksomheder fremadrettet samle deres affalds-indsamling hos én aktør.”

Læs også:
Er der penge i skidtet?

Regeringens klimahandlingsplan: En investeringsplan bestilt af Dansk Industri

Link til aftaleteksten:
Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Andre links:
Protest happening: Nej til privatisering af Fjernvarme Fyn!

Fjernvarme Fyn: Privatisereringsforberedelser i ly af corona-krisen – på trods af folkelig modvilje

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne