GMO soja til dyrefoder: ‘Landbrug og Fødevarer’ definerer selv ‘bæredygtighed’

Dansk landbrug bygger i høj grad på genmodificeret soja som foder. Soja der dyrkes i lande som Argentina og Brasilien med store og dødelige konsekvenser for befolkningen. Fødevareministeriet nedsatte en arbejdsgruppe i efteråret, der påstod at ville sikre en bæredygtig produktion i dansk landbrug og stille krav til den importerede soja. Det har de nu opgivet. I stedet kører organisationen for storlandbruget ‘Landbrug og Fødevarer’ nu løbet og laver deres egen private definition på ‘bæredygtighed’.

Børn er særligt følsomme overfor sprøjtegiftene

De store problemer der ligger i Danmarks forbrug af soja i industri og landbrug blev klarlagt i 2013 i rapporten ”Soja og Palmeolie” og er siden blevet behandlet i en arbejdsgruppe under Fødevareministeriet. Der var dog i realiteten tale om et forsøg på hvidvaskning gennem en helt utilstrækkelig certificering. Alligevel endte gruppens anbefalinger med at blive forkastet af Landbrug og Fødevarer som for krævende. På den baggrund er projekt ‘bæredygtig soja’ nu overladt til landbruget selv, og Landbrug og Fødevarer sætter dagsordenen.


Jordtyveri, fældet regnskov og dødelige sygdomme

Kort fortalt er problemerne omkring sojaproduktionen følgende.

Dansk landbrug beslaglægger i dag et område på størrelse med Sjælland i Argentina og Brasilien til produktion af genmodificeret soja. Jorden er i stor udstrækning stjålet fra de oprindelige folk og små jordbrugere eller er plyndret regnskov, og dyrkningen foregår ved hjælp af store mængder sprøjtegifte.

I magasinet ‘Bitz og Frisk’ på DR kunne man 1. april høre om de helt uacceptable forhold i landområderne med misdannede eller dødfødte børn, aborter og en kæmpe overdødelighed på grund af kræft.

Ikke kun mennesker der bor tæt på GMO-markerne rammes. Sprøjtegiftene er også i drikkevandet og kan registreres i blodet hos et stort flertal af områdets børn. Alene i Argentina bor 12 millioner mennesker i landets landbrugsområder.

GMO afgrøder sprøjtes langt mere end ikke-GMO produkter. Planterne er designet til at kunne tåle Roundup, men der skal mere og mere til for at slå ukrudtet ihjel. Desuden kan det konstateres, at hjælpestofferne til Glyphosat, det aktive stof i Roundup, er endnu giftigere end selve giften. Og disse stoffer er desuden ukendte, da de ikke skal deklareres.

I Argentinas landsbyer danner kvinderne modstandsgrupper mod den uhæmmede sprøjtning og har f.eks fået gennemført krav om fastsatte afstande fra sprøjtning til beboede områder. Der ses en tydelig effekt, hvor dette gennemføres.

I de danske svinestalde meldes der om forøget dødelighed, nedsat frugtbarhed og sygelighed med diarre mm. Der er ikke lavet systematiske undersøgelser af dette, men en række erfaringer hos bønder, der stopper med at give GMO-foder viser, at disse problemer forvinder, når dyrene går over til det ikke-genmodificerede foder.

Om det er selve genmodifceringen eller den stærkt forøgede indhold af giftstoffer fra sprøjtningen, eller begge dele, der giver dyrene problemer vides ikke. Effekten på mennesker, der spiser kødet, er også ukendt.

Arbejdsgruppe om ‘bæredygtighed og ansvarlighed

Efter færdiggørelsen af rapporten ”Soja og Palmeolie” nedsatte fødevareministeriet en arbejdsgruppe under NaturErhvervsstyrelsen. Målet var angiveligt at sikre ‘ansvarlighed i soja- og palmeolieværdikæderne’.

Der lød flotte ord om certificeret soja og målsætninger. Desværre var opfattelsen af, hvilke krav der skulle indgå i certificeringen helt utilstrækkeligt. Grundlaget for gruppen var fra starten WWF’s (Verdensnaturfonden) defintion på en certificering af bæredygtigt soja kaldet RTRS (Round Table on Responsible Soy).

I denne forståelse kan soja godt kaldes bæredygtigt samtidig med, at det både er genmodificeret og dyrkes på jord, der er stjålet fra lokalbefolkningen eller fra regnskoven.

Ud af de 25 indbudte organisationer var kun tre valgt udenfor landbrugserhvervet, den industrielle produktion, detailhandelen eller ministerierne. Blandt gruppens medlemer kan nævnes Danisco (Dupont), Toms, Danish Crown, DLG, Dansk Supermarked, Arla, DI fødevarer og Landbrug og Fødevarer.

WWF, Forbrugerrådet og Danmarks Naturfredningsforening deltog som repræsentanter for naturen og forbrugerne. De og alle gruppens øvrige medlemmer var positive overfor RTRS definitioner og målsætninger.

NOAH kritiserede dette og kom med i gruppen. Indflydelse fik de dog ikke og endte med at gå i protest, da gruppen nåede sin konklussion.

Det synspunkt har været nævnt, at det dog var bedre at nå til enighed om nogle få krav end ingenting.

Nanna Clifforth fra NOAH udtalte om dette synspunkt:

“RTRS og den fælles erklæring er ikke bedre end ingenting. Tværtimod understøtter den en uansvarlig, ubæredygtig og udemokratisk udvikling, hvor Danmarks udnyttelse af Sydamerika legitimeres. Samtidig tvinges danske forbrugere til fortsat at spise GMO”.

Alternativerne kom overhovedet ikke på banen. NOAH opfordrede bl.a. til, at man arbejdede for at etablere dyrkning af hjemligt produceret foderprotein.

NOAH forlader udemokratisk og uasvarlig sojagruppe

Regeringen opgiver at få aftale om certificering

På det sidste møde i arbejdsgruppen meddelte Landbrug og Fødevarer, at de ikke kunne støtte den foreslåede aftale.

Søren Gade fra Landbrug og Fødevarer udtalte til DR :

I erklæringen lægges der op til et utroligt bureaukratisk og unødvendigt arbejde, som kun vil betyde, at argentinske landmænd og grovvareselskaber skal til at bruge kostbar tid på at udfylde papirer og have besøg af internationale kontrollanter”. Se Uenighed om bæredygtighed kostede sojaaftale

Landbrugsindustrien styrer selv

Fødevareminister Dan Jørgensen er ‘skuffet’. “Jeg kan ikke bestemme, hvilke produkter, der skal importeres til Danmark”, udtalte han.

Det er tilsyneladende helt op til landbrugsindustrien selv at indgå frivillige aftaler om politikken for import af foder eller lade være. Krav bliver der ikke stillet.

Nu har Dansk Landbrug fastsat deres helt egen uforpligtende ‘bæredygtghed’ og har overtaget tøjlerne i sagen.

De skriver skriver på deres hjemmeside:

“Vi vil blive ved med at stille krav til den soja, vi importerer, så vi forhindrer børnearbejde, fældning af regnskov og brug af ulovlige pesticider. Og vi har indbudt både, myndighederne, detailhandlen og NGO´erne til at komme med konstruktive input og inspiration i den fremadrettede proces, og jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at de har kvitteret for initiativet, siger Søren Gade”.

Se også

Dansk imperialismes fodaftryk: Soja og palmeolieproduktion i Latinamerika og Asien
Netavisen 7. august 2013

Soja og palmeolie – Certificeringsordninger til dokumentation af bæredygtighed i forbindelse med produktion
Aarhus Universitet 20. marts 2013

Netavisen 7. april 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne