833.647 uden ordinær beskæftigelse

Kommunistisk Politik 20, 2010

Danmarks Statistik har opgjort antallet af personer uden ordinær beskæftigelse i alderen 16-64 år for 4. kvartal 2009 – altså for knap et år siden – til 833.647. Det er vel at mærke ved en omregning til “fuld tid”, hvilket betyder, at det i realiteten omfatter en hel del flere. Et forsigtigt skøn kunne være 850-900.000, også taget i betragtning af, at tallet i det seneste år er steget. Ved “ordinær beskæftigelse” forstås, at man er i arbejde, har erhvervet sig dagpengeret eller kan genoptjene den.

Baggrunden til ovenstående er jo menneskeskabte beslutninger, som bygger på det økonomiske system kapitalismen. Kapitalen ikke bare kræver eksistensen af en arbejdskraftreserve, men producerer den tillige. Når der kun produceres ved opnåelse af profit, så skaber samfundet et kæmpe overskud af arbejdskraft, der ligger samfundet til last, da de i alle mulige forskellige kasser må understøttes ved forskellige offentlige overførsler.

For nylig besluttedes det at offentliggøre et mere rimeligt billede af arbejdsløsheden, idet man fremover sammenlægger registrerede ledige med personer på vejledning og opkvalificering. Det er for nuværende omkring 171.000, hvilket jo forhøjer ovennævnte statistik.

Nu hersker der en diskussion, hvorvidt man med rimelighed kan regne alle med som arbejdsløse. Nogle hævder jo med al ret, at førtidspensionisterne ikke er i stand til at udfylde en plads på arbejdsmarkedet, men det er jo sådan, at de fleste er havnet som førtidspensionist, fordi de er slidt ned på et alt for hårdt marked eller måske lider af misbrug eller psykiske sygdomme, fordi de aldrig har fået en plads på arbejdsmarkedet.

Med en anden indgang til et samfunds produktion end udbytningen af arbejderne kunne man nedskrive nedslidningen ved at benytte hele den til rådighed stående arbejdskraft. Beregninger har vist, at man let kunne indføre en arbejdsuge på omkring 25 timer med samme produktion som i dag.

Det vil sige, at vi i Danmark med en 30 timers arbejdsuge kunne sørge for en væsentligt stigning i vores produktion – og dermed tilførsel af værdi til samfundet – samt et kolossalt løft i hele den sociale sektor til glæde for ikke mindst børn, unge og ældre.

EU og det danske folketing har valgt den modsatte vej, hvilket udkrystalliserer sig under den nuværende krise. Således vil “oprydningen” efter den seneste bankpakke udløse en langt større regning til det danske arbejdsmarked end hidtil fortalt. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vurderer således, at antallet af mistede arbejdspladser som følge bankpakken vil være på omkring 18.000.

Det er ikke blot antallet eller størrelsen af arbejdsløsheden, der forværres. Karakteren af de arbejdsløse bliver også værre, i den forstand at langtidsarbejdsløse vejere tungere. I sommers rundede de således de 50.000. For mindre end to år siden var der “blot” 15.000 langtidsledige, men antallet er steget 16 måneder i træk. (En langtidsledig har gået arbejdsløs i 9,6 måneder eller 41,6 uger i løbet af det seneste år). Kurven peger opad, så køen af langtidsledige kan meget vel have rundet 60.000 ved årsskiftet.

——————————————————————

I sidste kvartal 2009 så fordelingen således ud:

Registrerede ledige i alt: 111.235
Heraf dagpengemodtagere: 95.478
Kontanthjælpsmodtagere: 15.757
Feriedagpenge: 2.300
Vejledning & opkvalificering: 53.067
Støttet beskæftigelse: 89.211
Integrationsuddannelse: 2.817
Barselsdagpenge: 53.023
Førtidspension: 238.078
Efterløn: 130.239
Sygedagpenge: 72.236
Andre ydelsesmodtagere: 81.441
I alt 833.647

Netavisen 27. oktober 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne