Den europæiske ’terrorliste’ underkendt – Retssagen mod Foreningen Oprør skal opgives

Af Foreningen Oprør

EF domstolens annullering af en iransk organisations optagelse på EU’s ’terrorliste’ må medføre, at retssagen mod Foreningen Oprør opgives. Domstolen (De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans / sag T-228/02) begrunder annulleringen med proceduremæssige mangler, herunder at de berørte parters ret til at blive hørt ikke i tilstrækkelig grad er blevet iagttaget.

Denne ’proceduremæssige mangel’ har også været gældende i forhold til andre organisationer, der fortsat er opført på EU’s ’terrorliste’, herunder den palæstinensiske organisation PFLP og den colombianske organisation FARC, som Foreningen Oprør har fremhævet som legitime modstands- og befrielsesbevægelser.                                                            

Tiltalen mod Foreningen Oprør er afledt af FARC OG PFLP’S tilstedeværelse på EU’s ’terrorliste’. Efter EF domstolens afgørelse står det klart, at også disse organisationer ville blive fjernet fra ’terrorlisten’, hvis et søgsmål herom var blevet indledt.

Tiltalen mod én af Foreningen Oprørs talspersoner, Patrick Mac Manus, er for ”direkte eller indirekte at have overført indsamlede midler til en gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af straffelovens § 114, idet han som talsmand for Foreningen Oprør har deltaget i overførsel af kr. 100.000 til PFLP i Palæstina og FARC i Colombia, der begge er anført på EU listen over terrororganisationer”, og for ”at have forsøgt direkte eller indirekte at tilvejebringe eller indsamle midler” til samme formål gennem udsendelse af en international appel. Strafferammen er på ti års fængsel.

Beslaglæggelsen af Foreningen Oprørs internationale appel er ligeledes afledt af Den Europæiske Unions ’terrorliste’, som appellen ønskede at udfordre. Beslaglæggelsen skete ved kendelse i Københavns Byret og blev stadfæstet ved Østre Landsret i 2005. Procesbevillingsnævnet gav tilladelse til, at beslaglæggelsen kunne forelægges Højesteret, hvorfra en afgørelse endnu lader vente på sig.

Foreningen Oprør har nu gennem flere år kritiseret de internationale ’terrorlister’. I substansen er Foreningen Oprørs kritik af listerne sammenfaldende med synspunkter, som en lang række danske og internationale forskere, juridiske eksperter og menneskerettighedsorganisationer har fremført. 

Afgørelsen fra De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans er en forsinket og delvis bekræftelse af denne kritik. Konsekvensen må drages, herunder et tiltalefrafald i forhold til Foreningen Oprør.

Hvis anklagemyndigheden alligevel skulle ønske at fastholde den retssag, der er berammet til den 19.-20. april i Københavns Byret, vil Foreningen Oprør naturligvis møde frem for at fremføre sine synspunkter, der på det seneste er blevet yderligere bestyrket.

Netavisen 6. februar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne