Chaufførerne gir’ en håndsrækning til forhandlingerne

– For passagerernes skyld

Århus bus-chaufførernes bud på en løsning af konflikten:

Det er egentligt ledelsens opgave, at komme med forhandlingsudspil i forhold til de – efter chaufførernes opfattelse – meget rimelige krav til nye vagtplaner. Chaufførerne har imidlertid noteret sig, at ledelsen har holdt fri i weekenden, og dermed er der ikke gjort det ringeste forsøg på at dæmme op for konflikten hen over weekenden. På samme måde har politikerne været larmende tavse.

Chaufførerne har derfor hen over weekenden – i samarbejde med FOA – søgt at udarbejde et konkret – og nyt forhandlingsoplæg til ledelsen, med henblik på at få busserne på gaden igen – dog sådan, at vi fastholder, at vilkårene skal være sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Udspillet er ikke en anerkendelse af ledelsens fortolkning af, hvilke aftaler der er gældende for chaufførerne, men da en voldgifts afgørelse kan trække ud, så anerkender vi i den mellemliggende periode, at forhandle på ledelsens vilkår. Til gengæld kræver vi også, at ledelsen i det mindste overholder de aftaler, som de selv mener, er gældende.

Chaufførerne har på denne baggrund følgende bud på løsning:
Hvis ledelsen her og nu retter fejl i sommervagtplanen i forhold til arbejdsmiljøloven og konkrete problemer i forhold til pauser, så er chaufførerne indstillet på at få busserne på gaden igen. Chaufførerne forbeholder sig dog fortsat retten til at rejse erstatningskrav i forhold til øvrige overtrædelser i forhold til overenskomsten, ligesom en voldgiftskendelse kan ændre på forhandlingsgrundlaget. Der er – og vil fortsat blive rejst individuelle sager jf. denne uenighed.

Herudover skal der fortsat gives mulighed for rettelser i egentlige fejl i indplaceringer, ligesom behov for ændringer i individuelle planer grundet individuelle forhold skal søges rettet, sådan som det allerede er aftalt i tidligere forhandlinger.

Busserne vil herefter køre på gaden under følgende forudsætninger:

• Der skal som minimum optages forhandlinger mellem ledelsen og FOA med henblik på ændringer af sommerferievagtplanen, således at alle får kendte møde og sluttider (sommerferievagtplanen træder i kraft når skolerne holder sommerferie)

• Alle overenskomst/aftale- og arbejdsmiljømæssige forhold skal rettes i forhold til sommerferievagtplanen

• Modursturnus fjernes

• Pauser skal placeres så de har en reel værdi – således at
hovedpausen lægges cirka midt i vagten

• Fri minimium hver anden weekend

• Antallet af rammeplaner skal nedbringes til et dokumenteret nødvendigt minimum – herunder skal aftales betaling

• Lige vilkår for alle chauffører

• Max. 9 timers vagter

• Sommerferievagtplanen skal udsendes og være kendt af alle chauffører min. 4 uger før ikrafttrædelsen

• Der optages som minimum forhandlinger mellem ledelsen og FOA i forhold til vintervagtplanen, som sættes i kraft umiddelbart efter skolernes sommerferie.

Ud over ovenstående skal følgende forhold medtages i reelle forhandlinger om disse:
• Vintervagtplanen udsendes senest 4 uger før ikrafttrædelsen

• Vagtplaner som bygges op omkring liniegrupper med max. 3 hovedlinier

• Arbejdsuger på max. 5 arbejdsdage i træk

• Delte vagter skal ske på frivillig basis

• Faste regler om og indflydelse på evt. dispensationer fra 48 timers reglen – det vil eks. sige rammer for hvornår man senest skal slutte før fridag og starte efter

• Holddriftsaftalens opsparingstimer skal afvikles som hele fridage eller indregnes i planen

• Faste regler for vilkår for afspadsering – herunder et antal garanterede

• Indflydelse på vilkår for indplacering

• Generelt skal i øvrigt følgende vilkår gælde for samarbejdet om arbejdstid og arbejdsplanlægning:

• Kommunens personalepolitik skal overholdes

• MED udvalget/ tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter skal inddrages i tjenesteplanlægningen

• MED udvalget skal medinddrages i forhold til ønsker om besparelser, herunder skal arbejdsgiveren gøre rede for behovet for besparelser samt målene for besparelser på en sådan måde, at MED udvalget får indflydelse på eventuelle alternativer

I den forbindelse skal MED udvalget gives oreintering/ forklaring på følgende:

*Hvad har det nye planlægningssystem kostet og hvor meget forventer man det koster pr. år i systemvedligehold?

*Hvad kan det nye planlægningssystem anvise af her-og-nu-besparelser i forbindelse med overgang til sommerkøreplanen?

*Hvad forventer ledelsen, at det nye system kan anvise af besparelser i kr. pr. år i fremtiden?

*Og endeligt hvad betyder ledelsens udspil for det grønne regnskab – især set i forhold til øget tomkørsel?

Afdelingsformand Kirsten Normann
Sektorformand Jan Nonboe

Netavisen 25. april 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne