Status 20. marts: Højreregeringen har bekendt kulør

Den ny højreregering har nu siddet mere end 100 dage ved regeringsmagten. Ifølge regeringspartiet Venstre er partiets valgløfter til fulde blevet overholdt – og Berlingske Tidende – et af storkapitalens hoforganer – giver regeringen Fogh karakteren 10.
Det sidste er ikke uden grund. Der har virkeligt været tale om kapitalens ønskeregering, der til fulde levet op til erhvervslivets forventninger, og skønt den socialdemokratisk ledte Nyrup-regering loyalt varetog kapitalens interesser, så har den nye, kulsorte regering Rasmussen, Venstre og Konservative, med Dansk Folkeparti som støtteparti, yderligere skærpet angrebene på den brede befolkning.
Blandt de sorte gerninger højreregeringen har nået i sin korte levetid – den kan ikke beskyldes for at have ligget på den lade side – er: at fremme privatiseringen af offentligt arbejde, at styrke angrebene på flygtninge og indvandrere, at lægge op til en cementering af det tredje, grå arbejdsmarked, at gå til angreb på ungdommen og uddannelsesinstitutionerne, at lægge op til voldsomme forringelser af miljø-indsatsen og arbejdsmiljøet, at forberede overenskomstindgreb for at udvide arbejdsgivernes muligheder for at udnytte deltidsarbejde, at skære i ulandshjælpen med videre.
Mens EU-kommisionen, der skamroser højreregeringens politik, og borgerskabet jubler højlydt, har UnderDanmark og arbejderklassen ingen grund til at feste. Flertallet af befolkningen, herunder ikke mindst de fattigste, betaler for gildet i den borgerlige, mens kapitalen får nye milliardtilskud.

Angrebet på fagbevægelsen/de fagligt aktive
Højreregeringen er gået til angreb på fagbevægelsen. Et angreb, hvis formål – udover den ideologisk bestemte begrænsning af LO-toppens indflydelse og magtpositioner – først og fremmest sigter imod at undergrave den danske arbejderklasses kampkraft, så de nuværende løn- og arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked kan udhules til gavn og glæde for kapitalen.
Under angrebet på arbejderklassens kampkraft hører forslaget om at afskaffe eksklusivaftalerne, der åbner op for ansættelse af uorganiseret arbejdskraft samt medlemmer af gule fagforeninger som den kristelige med ødelæggelse af det faglige sammenhold på arbejdspladserne til følge, og løsrivelse af A-kasserne fra fagbevægelsen, mens muligheden for at sikre ordentlige arbejdsforhold på de danske arbejdspladser yderligere undermineres via nedskæringerne indenfor arbejdsmiljøområdet, herunder en drastisk nedskæring af Arbejdstilsynet.
Oveni kommer angrebet på det danske overenskomstsystem med forslaget om såkaldt fri adgang til deltidsarbejde, som sikrer arbejdsgiverne fri mulighed for at udnytte deltidsarbejde på bekostning af arbejdernes modstand, udvidelse af unge-ordningen, så unge under 30 har får halve dagpenge mod i dag unge under 26, og udhulingen af den “aktive arbejdsmarkedspolitik”, der fremover vil bestå i at sikre arbejdsgiverne rigelig med adgang af løntrykkere og ekstremt billig arbejdskraft.
En stor del af angrebene er indeholdt i den kommende Finanslov, andre vil følge til efteråret, når det forberedende arbejde er afsluttet. Det er ikke noget under, at der på arbejdspladserne er ved at vokse en stærk protestbevægelse mod højreregeringens hærgen frem.… Selv LO-toppen, som støttede den foregående regerings opbygning af det tredje arbejdsmarked og angreb på de arbejdsløse, bakker op om protestdemonstrationen mod højreregeringens og DFs finanslov d. 20. marts.

Privatiseringsvanviddet styrkes
Privatiseringen af offentligt arbejde efter EU’s direktiver ruller videre i Nyrup-regeringens fodspor, og har fået yderligere et par spande kul i løbet af højreregeringens første 100 dage ved magten. Der er tale om et ideologisk felttog under påskud af at sikre individets rettigheder, sætte mennesket over systemet, sikre valgfrihed, mv. Skrælles flosklerne bort står det reelle formål tilbage: – at nedbryde den kollektive ret til offentligt hjælp såsom ordentlig hjemmehjælp og lige adgang til behandling på sygehuse mv. samt at sikre private firmaer adgang til at tjene på folks nød og elendighed.
Regeringen lovede under valgkampen flere penge til sygehusvæsenet (til bekæmpelse af ventelister) og sikring af såkaldt frit valg af hjemmehjælp. De fleste af de penge, der afsættes på Finansloven til bekæmpelse af ventelister vil strømme direkte ned i lommen på private hospitaler, der givet vil tage sig godt betalt for de operationer, de kommer til at foretage, mens det “frie valg” imellem privat og offentligt hjemmehjælp skal sikre, at de private hjemmehjælperfirmaer får foden indenfor i samtlige kommuner.
På længere sigt vil det betyde, at de, der har råd, kan købe sig/eller forsikre sig til operationer og på den måde springe ventelisterne, mens de fattigste, bistandsmodtagerne, pensionisterne mfl. pænt må blive i køen. Og at velstillede ældre kan købe sig til en tilstrækkelig hjemmehjælp, i privat regi eller kommunal regi, som formanden for Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Odense-borgmester Anker Boye, forestiller sig, mens alle øvrige må affinde sig med discounthjælp.
Den jævne befolkning kommer til at betale en høj pris for privatiseringsfelttoget i form af forringet offentlig service, mens de offentligt ansatte kommer til at bøde i form af fyringer og forringede løn- og arbejdsforhold. Samt øget brugerbetaling, hvor Anker Boye netop har stillet forslag om at omgå skattestoppet via nye former for brugerbetaling og forhøjelse af taksterne på kommunale ydelser.
Selv skattestoppet kan hurtigt vise sig at være et rent fata morgana…

Ungdomsfjendsk regering

En af de befolkningsgrupper, der skal betale regningen for højreregeringens falske “sociale image”, er den danske ungdom. Ikke mindst de uddannelsessøgende unge må lægge for via forringelser af uddannelserne og over hele linien.
Nedskæringerne på uddannelsesområdet vil medføre sammenlægninger af uddannelsesretninger, så folk ikke længere vil modtage en tilstrækkelig specificeret uddannelse, dvs. forringe uddannelsernes indhold. Samtidig vil det gå stærkt udover forskningen, ødelægge forskningsmiljøet f..eks. på DTU, frygter DSF (De Studerendes Fællesråd). På universiteterne og andre højere læreanstalter reduceres taxametertilskuddet med færre undervisere, større hold og nedslidte undervisningslokaler til følge.
Handelsskoleeleverne anklager Fogh-regeringen for direkte løftebrud, da de lovede 50 millioner. kr. ekstra til forbedring af uddannelsen, herunder afhjælpning af katastrofalt høje klassekvotienter. Men pengene er fundet via nedskæringer andre steder på budgettet. Resultat lig nul og niks.
HF- og gymnasieeleverne er også stærkt utilfredse med finansloven. Undervisningsministeriet skal i alt skære 22 pct. i løbet af de kommende år. Nedskæringer, som ikke vil undgå at få alvorlige følger for undervisningen på HF og gymnasier, da der samtidig er indført skattestop – med mindre amterne får lov til at omgå skattestoppet via øget brugerbetaling på HF og Gymnasieområdet, hvilket vender den tunge ende nedefter.
Dertil kommer de forringelser, der skete på Gymnasieområdet i 1999 – under Nyrup-regeringen – og bl.a. førte til markant højere klassekvotienter. Der er ikke brug for nye forringelser – men for at rette op på de dårligdomme, der allerede plager gymnasier, fastslår Danske gymnasiers Sammenslutning. Samtlige organisationer for elever og studerende samlet i Dansk Råstof deltager i af oplagte grunde i demonstrationen/demonstrationerne d. 20 marts mod højreregeringen under parolen:
– Stop forringelserne på uddannelserne – uddannelsen er ingen udsalgsvare!

Diskrimination af flygtninge/indvandrere sat i system
Et af højrepartiernes mere beskidte valgløfter er til fulde blevet efterlevet i løbet de første 100 dage ved magten. Angreb på angreb er haglet ned over flygtninge og indvandrere. Diskriminationen af en hel befolkningsgruppe er ved at være sat i system via lovgivningen.
Retten til familiesammenføring er snart ved at være en saga blot. Vil du som indvandrer i Danmark gifte dig med en udenlandsk statsborger, så må og skal I slå jer ned i ægtefællens hjemland. De nye regler om, at ægtefællerne skal slå sig ned i det land, hvor tilknytningen skønnes størst, og de øvrige krav til økonomi, om at være selvforsøgende, om ikke at måtte have gæld til det offentlige og være besiddende af en mindre formue – om ikke at måtte ligge den danske stat til byrde på nogen måde – gør det stort set umuligt for ægtefællen at få lov at slå sig ned i Danmark.
Samtidig begrænses muligheden for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark/få tildelt dansk statsborgerskab yderligere. Flere udlændinge skal udvises blot de begår den mindste kriminalitet, og adgangen til at fængsle asylansøgere, foretage ransagninger mod asylansøgere mv. udvides med den nye “terrorpakke”. Det skal i det hele taget være langt, langt sværere at opnå dansk statsborgerskab – med den begrundelse, at man skal gøre sig fortjent til den store ære.
Flygtninge og indvandrere, som kommer til landet, betragtes alle til hobe som potentielle terrorister, kriminelle eller samfundsnassere, der alene vil udnytte det “høje danske bistandsniveau”. Racismen og fremmedhadet er blevet institutionaliseret. Også med forslagene om lavere ydelser for flygtninge og indvandrere, der, mens de er på “tålt ophold” i 7 år, før de muligvis opnår dansk statsborgerskab, skal klare sig for langt mindre end danske bistandsmodtagere.
Vel at mærke, hvis de er så frække at søge offentligt hjælp i stedet for at klare sig selv økonomisk – være selvforsørgende. Flygtninge og indvandrere, som ikke ligger den danske stat til byrde, stilles i udsigt, at de kan blive danske statsborgere allerede efter 5 års ophold i Danmark.

Fortsat klapjagt på bistandsmodtagere/arbejdsløse
De ny, lavere bistandsydelser til flygtninge og indvandrere begrundes selvfølgelig med den i tide og utide gentagne løgne om, at det alt for høje bistandsniveau i Danmark ikke tilskynder folk til at tage arbejde. Specielt ikke flygtninge/indvandrere!
Formålet er, at flygtningene og indvandrerne skal tvinges ud på arbejdsmarkedet som ekstrem billig arbejdskraft og løntrykkere uden faglige rettigheder. De lavere ydelser følges op af forberedelserne til et angreb på mindstelønnen på arbejdsmarkedet samt mere konkrete forslag til at stille flygtninge og indvandrere til rådighed for arbejdsgiverne som ekstremt billig eller gratis arbejdskraft i op til et helt år- i såkaldt praktik.
Naturligvis, som altid når der er tale om tvangsarbejde, uden om de normale overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold. Det kaldes i floromvundne vendinger for et integrationsudspil for flygtninge og indvandrere i det danske samfund, selvom det absolut intet har på sig.
Men, men. Højreregeringen er skam ikke racediskrimenerende. Stramningerne overfor flygtningene og indvandrerne vil senere ramme samtlige bistandsmodtagere. Det sker til efteråret, når regeringen fremlægger sit beskæftigelsesudspil, der på samme måde som integrationsudspillet lægger op til en cementering og udbygning af det tredje arbejdsmarked.
Der er tale om et angreb på hele UnderDanmarks levevilkår.

Også de demokratiske rettigheder undergraves

Udover de nævnte områder kan nævnes angrebet på de offentligt ansatte med fyringen af over 5000 ansatte inden for staten. Med alvorlige følger for det statlige apparat til følge.
Oveni kommer slagtningen af en lang række råd og nævn, der, som højreregeringens politik i øvrigt, har social slagside. Som råd og nævn, hvis officielle formål har været at fremme den sociale indsats, integrationen af flygtninge og indvandrere, kampen mod racisme, Narkotikarådet, Byforum, der har forsket i udviklingen af de danske byer, det statslige udrykningshold, som har hjulpet kommunerne med at tackle utilpassede unge, samt at styrke områder som bl.a. beskyttelse af naturen (Naturrådet) fredsforskning, miljø, økologi og ulandshjælp.
Et af målene har været at styrke centraliseringen af magten hos regeringen og kvæle kritikken ved at udradere indflydelsen fra eksperter og folkelige repræsentanter, der har kunnet stille spørgsmålstegn ved eller måske stikke en kæp i hjulet for højreregeringens kulsorte, asociale politik.
Listen over højreregeringens sorte gerninger og forslag er alenlang allerede efter de første 100 dage ved magten. En kulsort Finanslov er ved at blive vedtaget. Intet er højreregeringen helligt – undtaget politiet og militæret, hvis bevillinger øges, og erhvervslivet, der får yderlige tilskud.
Mulighederne for at gå imod udviklingen vil blive begrænset via “terrorpakken”, der undergraver de demokratiske rettigheder, herunder mulighederne for at føre faglig kamp og lave solidaritetsarbejde i forhold til folkelige/revolutionære bevægelser i den tredje verden.

Nødvendigt med bred bevægelse mod højreregringen

Også så har vi ikke her belyst Fogh-regeringens skadelige indvirkning på miljøet. Eller på kulturen. Eller på …
Det vil også blive markeret i de landsomfattende protester.
Og vi uddyber ikke, at Fogh-regeringen er en krigsregering af Bush-typen, omend i småformat.
Eller at jakkesættene er blå og guldstribede: Det er en Unionsregering, tilhænger af ‘Koncernernes Europa’ – som pønser på hurtigst muligt at afskaffe de danske forbehold med Dansk Folkeparti som alibi.

Der er al mulig grund til at gå til modstand mod højreregeringens politik, at rejse og styrke kampen mod højreregeringens hærgen og møde op til demonstrationen “Stop højreregeringen” onsdag d. 20. marts i København. Eller gå med i en af de mange demonstrationer, der løber af stablen i andre byer mod højreregeringen samme dag.
Men når det er sagt, er det nok værd lige at gøre opmærksom, at den forhenværende regering Nyrup ikke førte en politik, der afgørende adskiller sig fra den nuværende højreregerings. Der er i høj grad tale om, at den ny Rasmussen grundlæggende set fortsætter den arbejderfjendske, ungdomfjendske, fremmedfjendske, osv, osv. EU-inspirerede og dikterede politik som forgængeren førte, omend med en række yderst brutale justeringer og stramninger.
Så det gælder om at få stoppet den reaktionære politik, uanset hvem der sidder ved magten – og ikke kun om at få væltet højreregeringen med det formål at bane vejen for en ny socialdemokratisk ledet regering a la regeringen Nyrup.
Vel mødt til demonstration mod højreregeringen onsdag d. 20. marts!

Netavisen 18. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne