Ole Krarup prøver at bremse den europæiske arrestordre

Prof. dr. jur. Ole Krarup, MEP for Folkebevægelsen mod EU søger på EDD-gruppens vegne at bremse den europæiske arrestordre i EU-parlamentet.

– Parlamentets behandling af den europæiske arrestordre lader ikke den danske regering og dens terrorpakke meget efter, hvad angår forhastet og uigennemtænkt lovgivning. Parlamentets accept af kommissionens forslag forventes at blive vedtaget i udvalget for borgernes friheder og rettigheder under et hastemøde mandag aften 12. november i Strasbourg, siger Ole Krarup.

– Såvel forberedelse som sagsbehandlingstid er ude af proportioner med forslagets ndgribende karakter. Den danske accept gives i Rådet uden at afvente høring af alle de retspolitiske instanser der sædvanligvis medvirker i anligggender af den art. Den eneste mulige bremseklods er EU-parlamentet.

Derfor har Ole Krarup som koordinator for EDD-gruppen i udvalget fremsat følgende forslag:

Til udvalget vedr. borgerlige friheder og rettigheder.

Forslag til resolution fremsat af Ole Krarup (EDD)

Til afslutning af parlamentets behandling af forslag til Rådets Rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme, Kom (2001) 522 – 2001/0215 (CNS).

Europaparlamentet, der

– påpeger, at rammeafgørelser der besluttes på grundlag af artikel 34, overlader det til medlemsstaterne at bestemme form og midler for gennemførelsen, og konstaterer, at kommissionens forslag rummer så detaljerede forskrifter, at der ikke efterlades medlemsstaterne nogen valgfrihed,

– forudsætter, på baggrund den således påpegede tvivl om forslagets forenelighed med artikel 34, at det påberåbte retsgrundlag underkastes en nærmere analyse,

– konstaterer at såvel det foreliggende forslag som det samtidig fremsatte forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme hverken rummer nogen tilstrækkelig analyse af det påberåbte behov for ændrede udleveringsregler eller nogen betryggende redegørelse for forslagets forudsætninger og konsekvenser,

– beklager at det ekstraordinære rådsmøde 20 september 2001 har konkluderet, at forhandlingerne om rammeafgørelsen skal fremskyndes med henblik på vedtagelse allerede på rådsmødet den 6. – 7. december 2001, idet denne forhastede procedure ikke åbner mulighed for en blot nogenlunde lødig behandling af forslaget og en kvalificeret bedømmelse af dets særdeles vidtrækkende straffeprocessuelle konsekvenser,

– understreger, at forslaget – i forening med det samtidig fremsatte forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme – rummer betydelige indgreb i medlemslandenes straffeprocessuelle regler med en betydelig risiko for svækkelse af retssikkerheden,

– konstaterer, at den reelle politiske anledning til at forslaget er blevet fremsat og kræves hastebehandlet – angrebet på USA 11. september 2001 – ikke udgør noget seriøst grundlag for den krævede hastebehandling, dels fordi den foreslåede retsakt dækker en lang række kriminelle handlinger som er uden tilknytning til foranstaltninger mod terrorisme, dels fordi der savnes en bedømmelse af mulighederne for at effektivisere det nu eksisterende retsgrundlag, herunder udleveringskonventionerne af 10. marts 1996 og 27. september 1997,

– beklager, at det efter kommissionens forslag kun i begrænset omfang vil være muligt at nægte at fuldbyrde en europæisk arrestordre,

– kræver at forslaget til rammeafgørelse åbner mulighed for, at medlemsstaterne kan tage forbehold over for udlevering af egne statsborgere,

– understreger at henvisninger til strafferammer ikke giver noget dækkende billede af det kriminelle forholds karakter, eftersom såvel kriminalpolitik som strafferammer i medlemslandene frembyder store forskelle,

ønsker under henvisning til ovenstående at behandle forslaget i overensstemmelse med en procedure der sikrer en forsvarlig forberedelse.

Netavisen 1. november 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne