Et revolutionært brud med kapitalismen

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK har netop afholdt sin 9. kongres. Over hele verden ser vi angreb på løn og sociale forhold – men også at der bliver svaret igen. Herhjemme er det på ingen måde lykkedes regeringen at lukke sygeplejerskernes kamp for løn og arbejdsforhold ned med deres regeringsindgreb. Tværtimod er der blusset en modstand og solidaritet op.
Interview med Cathrine Pedersen, efter APK’s 9. kongres

Cathrine Pedersen taler ved AKPs 1. maj-arrangement i år ved Trianglen i København

KPnet: Hvis vi tager det helt aktuelle først, hvad mener APK der skal til for at styrke sygeplejerskernes og den fælles kamp for ligeløn og en ordentlig offentlig sektor?

Cathrine:
– Vi ser jo, hvordan en bred organisering fra neden er ved at samle sig omkring nogle fælles krav, i hele den offentlige sektor, hvor alle velfærdsområderne er lige så udsultet og nedbarberet som sundhedsvæsenet.

Vi må udvide og øge presset på regeringen. De skal trække deres indgreb tilbage og lukke op for pengekassen. Det er helt uacceptabelt at regeringen dikterer en overenskomst og afviser at løse problemerne med højere løn og flere kollegaer, mens sundhedsvæsenet bryder sammen omkring os. Hele området skal have et kæmpe løft. Vreden og mobiliseringen er der, og vi ser hvordan politikerne snor sig og forsøger at redde deres eget skind og poster her op til kommunalvalget. De har uden tvivl også tænkt sig at vedtage en ny sparefinanslov, så der må vi øge presset for de konkrete krav om flere penge og om at trække deres indgreb mod sygeplejerskerne tilbage.

Det er ikke det at stemme nogle andre politikere ind, der vil batte noget – men at samle en stærk bevægelse og sætte ind med centrale krav, der rammer regeringen i solar plexus – og så holde fast.

Solidariteten vokser, og der er også en voksende erkendelse af at når dette her sker ifht. sygeplejerskerne, så er der noget helt galt med systemet, med hovedaftalen og ’den danske model’.

Så hvis vi ikke har ret til at stå sammen og kæmpe – at der hele tiden er én faggruppe, der står alene – så er det jo bare et undertrykkende system, hvor man på skift piller én gruppe med helt urimelige forhold ud til kæmpe alene, mens man holder de andre ude gennem sammenkædnings regler og hele det system, vi er underlagt.

Og så længe de økonomiske rammer bliver accepteret af fagbevægelsen og ikke kan blive brudt, vil man bare fordele forringelserne imellem sig, fra det ene område til det andet. Og lige netop det forhold er der en voksende erkendelse af, hvor flere og flere slutter op om sygeplejerskerne og gør det til den fælles kamp, det jo er.

Det er også et rigtig vigtigt perspektiv, at for APK handler det ikke kun om revolution engang i fremtiden, men at tage perspektivet med ind i dagskampen og stille de retfærdige krav, der bryder kapitalismens logik og udbytning.

Vi kræver et helt reelt velfærdssystem, og når vi møder forhindringer – og det vil vi, for kapitalismen og dens stat vil ikke tillade det – så må vi også slås for overhovedet at have lov til at kæmpe, for systemet er indrettet på, vi ikke skal kunne det. Det er heller ikke noget en såkaldt ’arbejderregering’ synes, vi skal have lov til. Det så vi jo med regeringsindgrebet i sygeplejerskernes strejke.

Så det er også et revolutionært skridt på vejen, at arbejderklassen organiserer sig med sine egne krav, og ikke på en klassesamarbejdslinje.

KPnet: Hvordan var stemningen på kongressen?

Det var en meget optimistisk kongres. Det blev jo holdt midt i sygeplejerskernes kamp, der nu er i fuld gang med at brede sig til mange andre grupper. Og kongressen besluttede bl.a. en platform, der giver nogle rigtig brugbare principper for partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger. Så vores kongres og det, der sker nu i den offentlige sektor, spillede jo rigtig godt sammen.

Hele den udvikling giver et ekstra skud optimisme og kampgejst. Og så har vi i det hele taget et optimistisk syn på fremtiden, fordi vi ved, at det er muligt at afskaffe kapitalismen og skabe noget helt andet. Og det er det vi arbejder for.

Man kan så også sige, at vi i APK har en analyse, der gør, at det ikke kom som en stor overraskelse at arbejdsgiverregeringen ikke ville imødekomme nogen som helst af de meget rimelige krav, der ligger fra sygeplejerskerne. På den måde har vi ikke en illusion om at den klassesamarbejdslinje, der ligger i ’den danske model’, kan give nogle reelle forbedringer. Hverken for de offentligt ansatte eller de private.

KPnet: Hvordan ser APK på klassekampen i Danmark og internationalt lige nu?

Cathrine:
– Kapitalismen skaber kriser, og lige nu ser vi over hele verden, hvordan coronaen er blevet udnyttet til at lade arbejderne betale og til at angribe tilkæmpede rettigheder på løn og arbejdsforhold. Også herhjemme, selvom profitterne nærmest aldrig har været så høje.
I Danmark tillod politikerne sig også at fjerne demokratiske rettigheder ’over night’. Toppen af industrien blev afsløret som de reelle magthavere, da de stod frem sammen med regeringen og indførte nye kriselove og skærpede strafferammer. Det viser hvor let, de kan gøre den slags også fremadrettet.

Vi kan også se, at arbejderne over hele verden går til modstand mod krisepolitikken, selvom det er noget, der som regel bliver holdt ude af nyhederne.

Kongressen lagde også vægt på, at vi lever i et imperialistisk land, og at Danmark stadig fastholder Grønland som en semi-koloni. Som kommunister har vi en pligt til at støtte den grønlandske befolknings kamp for selvstændighed.

KPnet: Overskriften for APKs arbejde lyder ”For et revolutionært brud med kapitalismen”. Gør det en forskel i de daglige kampe, som f.eks. i en overenskomst eller strejke?

Cathrine:
– Det betyder, at vi ved, at kapitalismen vil blive ved at udbytte arbejderklassen, så længe den kapitalistiske logik styrer. Så hvis vi skal have reelle forbedringer, kræver det et revolutionært brud med samfundssystemet.

Det vil ikke være det parlamentariske system, der løser kapitalismens krise. De udfordringer kan kun løses ved en revolution med arbejderklassen i spidsen.

Det betyder også konkret, at når sygeplejerskerne eller andre går ud og slås for højere løn og bedre arbejdsforhold, så er det helt rimelige krav, men alligevel griber regeringen ind. Fordi de er regering for et kapitalistisk system, der lever på at betale så lidt som muligt for sin arbejdskraft og ikke har noget andet mål end profit. Og følger man så spillereglerne og alle de splittelser, der ligger i det fagretslige system – så får man ingenting. Det er en revolutionær indsigt, som mange netop får gennem de afsløringer, der viser sig i en konkret kamp. Som parti ser vi det som en af vores opgaver at fremme den slags indsigter.

Regeringen og dens støttepartier bliver også afsløret gennem klassekampen, trods alle fine ord og løfter er der intet at hente, når det gælder.

KPnet: Hvilke politiske benspænd må vi særligt være opmærksomme på f. eks helt aktuelt, hvis man slås som offentligt og privat ansat for at sikre en offentlig velfærdssektor?

Cathrine:
– Der vil være mange forskellige. Et af dem er en overdreven tillid til parlamentarismen. Her i landet er vi jo oplært i den tanke, at vi bare skal fortælle politikerne, hvordan tingene ser ud, så skal de nok træffe nogle bedre beslutninger.

Der tænker jeg, at afsløringen af statens klassekarakter er vigtig. Af hvordan de parlamentariske politikere administrerer kapitalismen og staten og statens rolle som et redskab for klasseundertrykkelse. Det handler ikke om at oplyse politikerne. At afsløre og afmontere illusioner om samfundet er et væsentligt spørgsmål i klassekampen.

Vi må fastholde, at det gælder om at udvide kampen nedefra og lægge et stærkere pres.

Den etablerede fagbevægelse og dens forbindelse til samfundets top er et andet benspænd. Det holder kampen indenfor de afstukne rammer og splitter faggrupper ud mod hinanden.

En anden ting ved fagtoppen er, at de kun ønsker være der for dem, der er organiseret i deres fagforening. Ikke for dem der står udenfor fagforening eller er organiseret et andet sted. De udelukker også hele gruppen af mennesker på overførselsindkomst, de bliver helt ladt i stikken.

Det må jo være opgaven at samle bredt og uden splittelse, også mellem privat og offentligt ansatte. At folk bliver splittet ud mod hinanden efter etnicitet eller religion er også et benspænd der skal overvindes.

KPnet: Et af de dokumenter, der blev vedtaget på kongressen, var en platform for partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger. Hvordan kan den bruges?

Cathrine:
-Dokumentet er sammenfatningen af et længere arbejde i kongresperioden med at samle centrale erfaringer fra vigtige klassekampe. Og det kan helt klart bruges af både medlemmer af APK og andre, det er tænkt som en retning for alle aktive. Det ridser op hvilke mekanismer, der er i spil, og hvordan vi kommer videre. Med en forståelse af staten som kapitalismens stat, de snærende rammer og idéer til, hvordan vi samler os mod nye angreb. For vi ved, de kommer.

Helt klart mener vi, at man skal være medlem af en fagforening. Det er arbejderklassens grundlæggende organisering. Men vi skal ikke forvente, at fagbevægelsen som sådan vil rejse arbejderklassens krav eller kæmpe dem igennem, men vi kan arbejde for at rejse dem i fagforeningerne, nedefra. Lige nu er der et vældigt hop i bevidstheden om, hvad der ligger af hindringer i hele det fagretslige system og de bindinger, der er i ’den danske model’, og det er positivt. For hvis vi skal have noget igennem, må vi også organisere os på andre måder og ikke forlade os på, at den etablerede fagbevægelse kæmper kampen. Dertil arbejder den alt for snævert. Vi må organisere os i en opposition, der sætter arbejderklassens krav i centrum, ikke underlagt de snævre rammer der bliver sat op for overenskomsterne og det, forhandlerne får igennem.

Vi ser hvordan sygeplejerskerne ikke fik en skid igennem, men det er jo også en gammel erfaring fra de sidste mange overenskomster.

Tager vi igen sygeplejerskerne som eksempel, er det jo heller ikke kun et spørgsmål om løn, men også om hvor mange kollegaer man har, og om vi overhovedet har et offentligt sundhedsvæsen, der virker. Derfor ser vi jo også opbakningen nu, når grundlaget bliver udvidet og krav, der gælder for hele arbejderklassen og den brede befolkning, bliver rejst.

For det pædagogiske område, hvor jeg selv arbejder står det helt klart, at havde overenskomsten også handlet om normeringen og fagforeningen havde sagt ’vi fastholder bare det vi har’ – så havde det været et rungende NEJ.

Vi har også lige set det med sosu-assistenterne, der nedlagde arbejdet på et plejecenter pga mangel på personale. Det var overenskomststridigt at gøre det, men de gjorde det alligevel. Vi må finde veje til at organisere os omkring de samlende krav, og vil fagforeningen ikke gøre det, må vi finde andre måder. Som vi netop også ser det lige nu med sygeplejerskernes punktstrejker og aktioner og med demonstrationer på initiativ af sosu’er, der er gået sammen i en solidaritetsgruppe. Da sygeplejerskerne ikke accepterede regeringsindgrebet fik de en kæmpe opbakning og mange andre grupper slutter nu op og ser perspektiverne i det.

KPnet: APK adskiller sig fra alle andre partier i Danmark, ved at have et program for at erstatte kapitalismen med et socialistisk samfundssystem. Kan du sige lidt om hvilke samfundsproblemer det vil kunne løse?

Cathrine:
Kapitalismen skaber samfundsmæssige problemer på alle planer: krise, krig og reaktion og en stadig større udbytning af arbejderklassen og angreb på de rettigheder arbejderklassen har tilkæmpet sig.

Med socialisme og med arbejderklassen ved magten vil det være arbejderne og den brede befolkning, der styrer de politiske beslutninger ud fra, hvad der vil være til gavn for flertallet. Fremfor hvad der vil være til gavn for profitten, som det er nu. Der kan bygges et helt andet økonomisk system uden kriser, hvor produktionen og hele samfundsapparatet bliver indstillet til at opfylde de menneskelige behov. Man vil kunne løse klimaspørgsmålet ved at lave en produktion, hvor det hensyn faktisk bliver sat i centrum. Man vil ikke længere gå i krig for at tilrane sig ressourcer i andre lande.

Hvordan den helt konkrete udformning af socialismen vil blive, er der ingen, der kan sige i dag, den bliver et resultat af udviklingen i den revolutionære kamp. Men det grundlæggende er, at ejerskabet over produktionsmidlerne ikke længere vil være privat, men vil ligge hos arbejderklassen og hos arbejderklassens stat. På den måde forsvinder profitmotivet. Og man kan i stedet prioritere det, der er arbejderklassens og flertallets krav, som f.eks. et sundhedsvæsen med tid og ressourcer, man kan prioritere de nødvendige normeringer for institutioner og skoler – bare for at tage nogle helt aktuelle områder, som den kapitalistiske stat udsulter i dag. Lighed og en udvikling frem mod livsudfoldelse for alle vil blive sat i centrum.

KPnet: Til sidst et helt praktisk spørgsmål. Hvordan kommer man i kontakt med APK og Og hvordan bliver man medlem?

Cathrine:
– APK er ikke et vælgerparti eller karriereparti, hvor man bare skriver en blanket og melder sig ind. Men partiet er åbent for enhver, der tilslutter sig vores program og vedtægter, betaler kontingent og er aktiv i en af vores grundorganisationer. Og så skal man også anbefales af 2 medlemmer. Men der er også mange andre muligheder for at arbejde sammen og lære hinanden bedre at kende. Vi har det, vi kalder ML-forum eller man kan melde sig til en studiekreds i revolutionær teori. Er man interesseret, så mød op i en af vores bogbutikker eller skriv til APK på mail apk@apk2000.dk

APKs hjemmeside kan man læse partiets program, udtalelser, kongresdokumenter, om partiets historie mm.

APK udgiver www.kpnet.dk som sin daglige netavis

APK udgiver det politiske magasin Enhed og Kamp

 

Dokumenter og udtalelser fra AKPs 9. kongres

Partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger

Fuld solidaritet med de aktionerende sygeplejersker!

For et revolutionært brud med kapitalismen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne