STOP NU-initiativet

Den uddannelsessøgende ungdom gør klar til protest

Tidligere protester: Elevdemo ved Christiansborg 7.02.2002

Fogh-regeringens (og EU’s) frontaloffensiv mod uddannelserne og de uddannelsessøgende har de seneste år ført til mange ungdomsprotester. Nu er en hel stribe uddannelsesorganisationer gået sammen om at give protesten retning og gøre den mærkbar.

Det sker gennem STOP NU-initiativet, som har indkaldt til en landsdækkende konference i KB-hallen (med efterfølgende fest) den 22. september og som forbereder demonstrationer ved folketingets åbning den 5. oktober, ikke bare i København, men også i Odense, Århus og andre større byer.

“Vores uddannelse forringes”, konstaterer initiativet – derfor må der handles nu:
Nedskæringer har erstattet investeringer.
Skolepraktikken er væk, og kvote 2 er afskaffet.
Arbejdsmiljøet er i forfald, og demokratiet er forsvundet.
Klasserne vokser, og brugerbetalingen stiger.

Se invitationen til STOP NU-konferencen i KB-Hallen onsdag den 22. september kl. 10 – 20. Fest 20-01.
Indbydelse: Vores bud på bedre uddannelser (pdf)

Programmet for konferencen

Der arrangeres transport fra forskellige byer. Deltagelse koster 50 kr.
Tilmelding og næremere oplysninger på STOP NU-initiativet hjemmeside
www.sig-stop.nu

Bud på bedre uddannelser

Sådan præsenterer initiativet sig selv:

STOP NU-initiativet er en bred sammenslutning af elever og studerende. Initiativet har samlet en mængde organisationer og netværk, hvis mål er at samle ungdommen om fælles krav til bedre uddannelse. På konferencen d 22. september vil græsrødder fra hele landet og alle dele af uddannelsessystemet formulere ungdommens bud på en hverdag uden forringelser og kræve en fremtid, der kan sikre vores velfærdssamfund. Nedskæringer har alt for længe præget uddannelsessystemet, og derfor tager ungdommen nu ordet: STOP NU.

Initiativet er oprettet, fordi det er tid til forandring. På bare tre år er der forsvundet 1,4 milliarder fra uddannelsessektoren – en elev/studerende er i gennemsnit blevet 1200 kroner billigere om året. Nedskæringerne har betydet forringelse af alle elever og studerendes hverdag: Højere klassekvotienter, stigende brugerbetaling, færre praktikpladser, dårligere arbejdsmiljø, osv. I stedet for at investere i fremtidens eneste råstof – ungdommen – har det danske Folketing de sidste par år ført en massiv nedskæringspolitik til skade for de uddannelsessøgende og fremtidens velfærdssamfund. Det er tid til forandring.

STOP NU-initiativet samler alle netværk og organisationer, der repræsenterer elever og studerende i Danmark.
Følgende er tilsluttet initiativet: Danske Skole Elever (DSE), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) , Landssammenslutningen af Handelskoleelever (LH), Landssammenslutningen Af Kursusstuderende (LAK), Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), Lærerstuderendes Landskreds (LL),
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS), LO-Ungdom, HK-Ungdom, SID-Ungdom, Metal Ungdom.

Der er også oprettet STOP NU-grupper på Københavns Universitet, Roskilde Universitets Center og Århus Universitet.
Derudover er der begyndt at opstå regionale og lokale samarbejder på kryds og tværs af uddannelserne.

Forslagene til to udtalelser fra konferencen i KB-hallen kan ses herunder. Det skal understreges, at det ikke er de endeligt vedtagne udtalelser.

Ungdommens krav:
Stop nedskæringerne – Start investeringerne!

Uddannelse er Danmarks vigtigste råstof. Uden en veluddannet befolkning har Danmark i fremtiden ikke råd til at sikre et samfund med frihed, mulighed og tryghed for alle. Derfor må Danmark investere i livslang uddannelse – af høj kvalitet – til alle. Alligevel oplever vi som elever og studerende, at vores hverdag på uddannelsesstederne forringes år efter år. Dermed forringes vores mulighed for at bidrage til velfærdssamfundet.

Siden 2001 er investeringen i uddannelse faldet med 1200 kr. pr. uddannelsessøgende. Der mangler 1,4 milliarder kr. for at sikre samme niveau som dengang. Der er gennemført reformer som forhindrer mange i at få en god uddannelse. Det er tid til forandring. Repræsentanter for alle elever og studerende har på en konference 22. september vedtaget nedenstående krav til Folketinget, som kan fremtidssikre velfærdssamfundet.

Stop nedskæringerne nu – invester i uddannelse!
Forringelsen af uddannelsernes kvalitet skal stoppe. Investeringer skal sikre at midlerne til uddannelse pr. elev/studerende opretholdes og forbedres – også når antallet af uddannelsessøgende forøges.

Kvote-2 optag skal udvikles – ikke afvikles!
Kvote 2 skal opretholdes og udvides som optagelsesform på videregående studier. Det vil sikre at flere kan få den uddannelse de drømmer om og dermed at flere får en uddannelse.

Praktikplads til alle – garanti for uddannelse!
Erhvervselever skal have garanti for, at de kan gøre deres uddannelse færdig. Derfor skal retten til skolepraktik genindføres. Arbejdsgiverne skal presses til at lave de manglende praktikpladser.

Alle elever og studerende under arbejdsmiljølovgivningen!
Rettigheder skal sikre elever og studerende et sundt og pædagogisk forsvarligt arbejdsmiljø. Der skal være kontrol med om reglerne overholdes og penge til at rette op på problemerne.

Lige muligheder for uddannelse – fjern brugerbetaling og bog-moms!
Uddannelse skal være gratis. Den gratis efteruddannelse skal genindføres. Tankerne om undervisningsafgifter på universiteterne skal skrottes, og moms på lærerbøger skal fjernes.

Nationalt loft på klassestørrelsen!
Skal sikre ordentlige forhold på alle uddannelser. Der skal være et nationalt loft på 28 elever i HF-, Htx-, HHx- og gymnasie-klasserne og 22 I folkeskolen.

En SU til at leve af!
SU’en skal bevares for at sikre at ingen undlader at tage uddannelse af økonomiske grunde. SU’en skal have en størrelse der sikrer at man kan leve af den, uden at blive dybt forgældet.

Dette er ungdommens bud på en ny uddannelsespolitik. En politik som er nødvendig hvis vi i fremtiden skal kunne bidrage til det fællesskab, som kan sikre alle et godt liv. Vi kræver STOP NU for nedskæringer og at der investeres i ordentlige uddannelser!

STOP NEDSKÆRINGERNE NU!
VORES UDDANNELSE ER FREMTIDENS VELFÆRD!
START INVESTERINGERNE I FREMTIDEN!

Ungdommens aktiviteter

Vi elever og studerende kan ikke se passivt til, alt imens politikerne nedprioriterer vores hverdag og fremtidens velfærdssamfund. Deltagerne på konferencen vil bakke ord op med handling og sikre, at ungdommens krav ikke bliver overhørt. Vi vil igennem vores aktiviteter sætte de krav, vi i fællesskab har rejst, på dagsordenen – vi kan ikke tillade, at ungdommens krav ignoreres.
Derfor har vi følgende aktivitetsanbefalinger

Regionale STOP NU-netværk
Konferencen opfordrer til, at der i alle dele af landet oprettes STOP NU-netværk. Hver enkel uddannelsesgruppe skal ikke stå isoleret – ungdommen skal samles. Elev- og studenterorganisation samt faglige ungdomsorganisationer skal i fællesskab rejse ungdommens krav, understøtte dem igennem udenomsparlamentariske aktioner og skabe politisk pres. Vi anbefaler oprettelse af regionale netværk for at sikre en samling og for at sikre geografisk spredning af STOP NU-INITIATIVETS aktiviteter.

Videreføre debatten og udbygge kravene

Konferencedeltagerne vil tage debatterne med tilbage til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser for at brede debatten om ungdommens krav ud. På den måde vil vi konstant udbygge vores krav og udvide STOP NU-aktivisternes antal.

Demonstrationsdag d. 5. oktober
På Folketingets åbningsdag d. 5. oktober vil vi samle hele ungdommen og alle, der bakker op om vores krav. Konferencen opfordrer til demonstration i alle større danske byer. Konferencen ønsker at give offentligheden bevis på, at uddannelse må og skal opprioriteres – og vi ønsker at levere et signal til de danske beslutningstagere, der ikke kan ignoreres. Derfor indkalder vi alle elever og studerende til demonstration for gennemførelse af ungdommens krav d. 5. oktober.

Plakat til konferencen (pdf)

Netavisen 20. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne