Ny kommunal håndfæstning er på plads

Regeringens seneste håndfæstning med Kommunernes Landsforening (KL) slavebinder sædvanen tro kommunerne til nye sociale nedskæringer. At KL uden de større sværdslag og det sædvanlige skuespil over for folket har underskrevet håndfæstningen og roser aftalen som imødekommende over for kommunerne, ændrer ikke ved de kulsorte kendsgerninger: at fortsatte kommunale nedskæringer venter lige om hjørnet.

Det “truende kommunale oprør” imod statens, altså de siddende regeringers, påtvungne økonomiske håndfæstninger, som officielt betegnes som årlige aftaler mellem staten (regeringen) og KL, undergraver det “kommunale selvstyre” og slavebinder kommunerne til nye sociale nedskæringer og forringelser af den kommunale service, fortoner sig i det fjerne. Regeringen og KL har gennem årene i al væsentlighed været enige om at føre den kommunale nedskæringskniv, selvom man “indædt” har kæmpet om, hvem der bar hovedansvaret.

Den seneste håndfæstning mellem staten og kommunerne, 2004-aftalen, er netop indgået. Selvom der reelt ikke er noget nyt under solen, da kommunerne tvinges til nye sociale nedskæringer, jubler KL og udtrykker tilfredshed med aftalen. Al “oprørssnakken” er forduftet fra jordens overflade. Udover mikroskopiske indrømmelser fra statens side er der absolut intet at råbe hurra for, i det mindste ikke for den brede befolkning, som kommer til at betale prisen for de fortsatte kommunale nedskæringer. Eneste nye er det (nu også på papiret) fælles fodslag mellem staten og kommunerne.

Som det udtrykkes ifølge den nye håndfæstning:
“Af hensyn til at sikre stabiliteten i dansk økonomi er det afgørende, at udviklingen i den kommunale økonomi stemmer overens med de overordnede samfundsøkonomiske hensyn. Med henblik på at understøtte den overordnede udgiftspolitik er der behov for, at kommunerne i samarbejde med staten iværksætter udgiftsdæmpende initiativer. Det gælder især på områder, hvor udgiftsvæksten i de senere år har været høj.”

På jævnt dansk:
Den kommunale nedskæringspolitik fortsætter uhæmmet, også selvom kommunernes udgifter til næste år på papiret for lov til at stige med 875 millioner kr. ud over inflationen. Hvis vel at mærke folk næste år skulle tjene så meget mere, at kommunerne får de 875 millioner kroner ind i ekstra skatteindtægter. Højreregeringens “skattestop” skal fastholdes også på kommunalt plan. Eller som aftalen slår fast: “KL vil aktivt arbejde for at understøtte kommunernes bestræbelse på at sikre, at den kommunale beskatning ikke stiger.”

Staten (regeringen) har dog lovet kompensation til kommunerne, hvis der skulle komme uforudsete stigninger i udgifterne til overførselsindkomsterne. Det kaldes i håndfæstningen “budgetsikkerhed”.

Den eneste “budgetsikkerhed”, som håndfæstningen reelt indeholder, er dog nye nedskæringer, som det hedder:
“Regeringen og KL er enige om, at det økonomiske råderum stiller krav om en målrettet styring og fornyelse i opgaveløsningen. Kommunerne opfordres til at rette den politiske styringsindsats mod opgaveområder, hvor udgiftsvæksten i de senere år har været høj.”

I håndfæstningen nævnes ikke mindst indsatsen over for udsatte børn og unge som kommende mål for den kommunale nedskæringskniv sammen med folkeskolen, herunder specialundervisningen. De handicappede udpeges også som et af de kommende mål. I officielt politikersprog: “Regeringen og KL er enige om inden for lovgivningens rammer at arbejde for en bedre styring og målretning af indsatsen for handicappede.”
Bedre prioritering af de kommunale udgifter. Det lyder jo noget pænere og langt mere uskyldigt end det, som det reelt drejer sig om: at skære voldsomt ned på den indsats, der ydes til de svageste i samfundet.

Forberedelserne til kommende kommunale nedskæringer er allerede i fuld gang, advarer Ditte Poulsen fra PMF, Pædagogisk Medhjælper Forbund. Det sker på kommunale budgetseminarer for budgetterne for 2004, der bl.a. har varsler nedskæringer på børne- og ungdomsområdet.

Også Forbundet af Offentligt Ansatte advarer om konsekvenserne af den nye kommunale håndfæstning: Nye sociale nedskæringer er på vej. Ifølge FOA’s formand er rammen for væksten i kommunerne ganske enkelt for lav. Regeringen har haft held til at give kommunerne rollen som bussemænd. Det er dem, der nu skal til at skære i den kommunale service over for borgerne. De skal forvalte regeringens virkelighedsfjerne politik med skattestop og skattelettelser, der giver mest til de rige.

Venstre-politikerne i regeringen og KL (Venstre-borgmestrene landet over) har begravet stridsøksen mellem staten og kommunerne. Man står nu også i ord sammen mod befolkningen, med støtte fra de socialdemokratiske borgmestre, “oppositionen” i KL, som tilsyneladende intet har at indvende imod den nys indgåede håndfæstning. De socialdemokratiske bykonger med den tidligere formand for KL Anker Boye, borgmester i Odense, i spidsen bakker op om aftalen.

Som KL’s formand, Venstre-borgmester Ejgil W. Rasmussen fra Gedved, udtaler:
“Forhandlingerne har været vanskelige, men det er en enig bestyrelse, som deler opfattelsen af, at det er lykkedes at nå frem til den bedst mulige aftale, og vel at mærke en aftale, vi vurderer, det er muligt for kommunerne under ét at overholde.”

Kommunistisk Politik 13, 2003
Netavisen 17. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne