Nyt kontanthjælpssystem: Forenkling = nedskæringer

Selvom om den forhadte 225-timers regel og kontanthjælpsloftet, som de sociale bevægelser har kæmpet hårdt imod nu afskaffes i det nye kontanthjælpssystem, skal man ikke glæde sig for tidligt. For de afløses af nye såkaldt enkle regler ”med samme sigte”. Det slår regeringen udtrykkeligt fast. APK siger: brug krigsmilliarder på at sikre og hæve de sociale ydelser og kontanthjælpen. Og på at afskaffe børnefattigdommen.

Billedet er fra aktionen Klædt af til skindet

SVM-regeringen har indgået aftale med Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af kontanthjælpssystemet. Systemet er alt for indviklet, lyder begrundelsen. Men det egentlige sigte er ikke enkelhed. Det er at indføre faste og lave takster. Fattigdommen skal gøres større, hvad der efter regeringens tankegang er lige den pisk der skal til. En ydelse på niveau med SU skal være den ”tilskyndelse”, der sender den enkelte i arbejde eller uddannelse. Samtidig udvides beskæftigelseskravet, hvad der vil ramme omkring 10.000 indvandrere ekstremt hårdt.

Indvandrere og sårbare unge rammes ekstra hårdt

Omkring 10.000 indvandrere samt gruppen af udsatte unge rammes ekstremt hårdt. Kontanthjælpsmodtagere, der er under 30 år ryger ned på ren mindstesats, der svarer til SU. I øjeblikket er der mulighed for et aktivitetstillæg på 5.000 kr og et tillæg til psykisk syge unge. Disse fjernes med den nye ordning i forenklingens navn. Et nyt unge-tillæg indføres på 1.000 kr – så den endelige forringelse for disse unge bliver 4.000 kr!

Ifølge Ydelseskommissisonen og Reformkommissionen ”hæmmer aktivitetstillægget unges progression mod job og uddannelse”. Men det er jo netop unge der er i systemet af en grund, med forhold der gør, at de ikke bare lige tager en uddannelse. Det er beregnet, at den nye kontanthjælpsaftale kommer til at gøre op mod 20.000 af de mest sårbare unge endnu fattigere. Ikke engang regeringen forventer, at de faktisk kommer i arbejde. I følge Reformkommissionens beregninger vil de sænkede satser for de unge øge bejdsudbuddet med 100 personer.

Parallelt med aftalen er regeringen og Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og De Konservative gået sammen om at udvide beskæftigelseskravet. Det er rettet præcist imod indvandrere. Her er det anslået fra Beskæftigelsesministeriet, at 10.000 mennesker vil ryge helt ned på mindstesatsen på 6.553 kr. om måneden!
Hvem kan leve af det? Nej, ingen. Men det er heller ikke meningen, det er presset fra fattigdommen der skal skaffe billig arbejdskraft og i endnu højere grad end nu gøre indvandrere til andenrangsmennesker.

Beskæftigelseskravet, som i dag kun gælder indvandrere, der er kommet til Danmark efter 2008, bliver udvidet, så det også gælder dem, der er indrejst før 2008.

En tredje aftale, der er indgået mellem regeringen, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti skærper kravet om arbejdspligt. Alle der er omfattet af denne, skal fremover arbejde 37 timer om ugen i nyttejobs eller andet. Vel at mærke uden overenskomstmæssig løn.
Det vil betyde en evig trussel om at miste sin kontanthjælp – mens andre konsekvenser bliver løndumping.

Fattige børn skal være dagens orden

Det er ikke forligspartiernes mening, at børnefattigdom skal afskaffes. De bryster sig af, at 3.500 børn vil blive løftet ud af fattigdom med den nye reform. Men resten kan åbenbart bare blive der. Den aftale, der blev lavet, men umiddelbart herefter skrottet inden Folketingsvalget skulle angiveligt bringe 9.200 børn ud af fattigdom. Så minimum 5.700 børn skal altså leve i fattigdom, det er regeringens målsætning.

Faste beskårne ydelser

På regeringens, Ydelseskomissionens og Reformkommissionens regneark vil reformen vupti presse 750 personer i arbejde. Her ser man helt bort fra hvorfor kontanhjælpsmodtagere ikke allerede er i arbejde eller uddannelse. Tidligere erfaringer viser, at den type konsekvensberegninger, trods det at måltallene er lave kun er påstande, der aldrig bliver til virkelighed. De optræder kun som begrundelse for endnu et angreb på levevilkårene for de mest udsatte og marginaliserede i arbejderklassen. Dem som det kapitalistiske system ikke levner nogen værdi.

Alle nuværende ydelser skal afløses af 3 satser

Forhøjet sats 12.064 kr.
Grundsats 6.955 kr.
Mindstesats 6.553 kr.

”Der skal være en tydelig økonomisk gevinst ved at tage et arbejde på lavtlønsområdet, ligesom at der skal være et økonomisk incitament til at forsikre sig mod ledighed i dagpengesystemet. Pejlemærket for satserne er derfor, at en kontanthjælpsmodtager maksimalt skal have en disponibel indkomst, når der også tages højde for øvrige ydelser, på 85 pct. af, hvad en lønmodtager med en løn svarende til mindstelønnen på HK-om- rådet har. ”

Der bliver indført visse muligheder for at arbejde nogle timer uden fradrag i kontanthjælpen. Men stadig hedder loftet for indtægten ”85 og 100 pct. af den maksimale dagpengesats, afhængig af satsniveau”.

Et særligt ”fritidstillæg” skal forestille at normalisere vilkårene for fattige børn. Kun max 3 børn pr. familie skal kunne modtage dette – store indvandrer-familier skulle nødig opnå lige vilkår. Og familierne skal dokumentere hvad pengene er brugt til, ellers bliver støtten fjernet.

Aftalen skal fastholdes – også hvis arbejdsløsheden stiger og mange flere ryger på kontanthjælp.

Partierne binder hinanden til forliget, så en evt mere progressiv sammensætning af Folketinget ikke skal kunne ændre aftalen om at holde kontanthjælpsmodtagere på sulteniveau. Det vil også være tilfældet, hvis arbejdsløsheden stiger, og flere ryger over på kontanthjælp.

Den nye kontanthjælpsreform forenkler ydelser og nuværende tillæg væk. Forenkling er = fastholdelse i fattigdom og grov forværring af livsbetingelserne for de der er skubbet udenfor arbejdsmarkedet af et samfund der systematisk skaber ’tabere’.

Der er bestemt ingen samfundsnødvendighed i at holde kontanthjælpsmodtagere nede i fattigdom.

APK siger: brug krigsmilliarder på at sikre og hæve de sociale ydelser og kontanthjælpen. Og på at afskaffe børnefattigdommen.
Skrot de sociale nedskæringer i den nye kontanthjælps reform!

Aftalen skal træde i kraft 1. juli 2025. Se detaljerne her

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne