EU vil styrke sin magt og finansiere det gennem gæld

EU’s nysprog barslede med endnu en absurd forvanskning, da Ursula von der Leyen under den seneste “State of the Union tale”, konsekvent kaldte gæld for ”grønne obligationer” og planen for at spendere pengene for ”Next Generation EU”! Det er underforstået den generation, der kommer til at betale for at EU-monopoler kan fortsætte med at skovle profitter ind og ødelægge planeten.

”Et virus tusind gange mindre end et sandkorn blotlagde, hvor skrøbeligt livet kan være i EU”. Sådan begyndte Ursula von der Leyen, præsident for EU-kommissionen, sin ”State of the Union” tale til EU-Parlamentet midt i september.

Men derfra indeholdt talen i hver eneste sætning en løgn og en variant af virkeligheden på én gang.

På den ene side forklarer hun at corona-sygdommen afdækkede presset på sundhedssystemerne, men så går hun videre til at fortælle, at det viser grænsen for en økonomisk prioritering som EU har fulgt indtil nu, som lægger større vægt på velstand end på velfærd…
Dette er ikke en korrekt fremstilling af EU’s økonomiske model. Det er en gentagelse af løgnen om at EU’s udlicitering og konsekvente nedskæringer har givet velstand.

Problemet er ikke livets skrøbelighed, det er EU’s og EU’s medlemslandes aktive og destruktive demontering af selv små bitte restriktioner mod storkapitalens rovdrift på arbejdskraft og naturens ressourcer.

Hele talen er fra ende til anden fyldt med den type sætninger, der på den ene side sætter en løgnagtig rammefortælling om den politik som der rent faktisk føres, for så i næste fase at plædere for et endnu stærkere EU. F.eks. på sundhedsområdet.

“Next Generation EU” betyder EU-statsgæld

EU vil opbygge en stærkere europæisk sundhedsunion. Bl.a. med ”EU4Health-program”. Styrke kriseberedskab og -styring i forbindelse med grænseoverskridende sundhedstrusler:

– For det første vil EU foreslå, at forbedre og styrke Det Europæiske Lægemiddelagentur og ECDC — Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.

– For det andet vil EU opbygge et europæisk BARDA — et agentur for biomedicinsk avanceret forskning og udvikling. Dette nye agentur vil være en støtte for EU’s kapacitet og beredskab til at reagere på grænseoverskridende trusler og nødsituationer — uanset om de er af naturlig eller forsætlig oprindelse. EU vil centralisere en strategisk lageropbygning til at håndtere EU’s afhængighed af forsyningskæder, særlig når det drejer sig om farmaceutiske produkter.

– For det tredje vil EU drøfte spørgsmålet om sundhedskompetencer. En vigtig og hastende opgave for konferencen om Europas fremtid*. (Kommentar KPnet: Her kan man forvente et forslag om at EU vil til at bestemme over udlicitering også af hospitaler, og indføre fri udveksling af patientdata, og frit sygevalg i hele EU).

EU vil sammen med premierminister Giuseppe Conte og det italienske G20-formandskab indkalde til et globalt topmøde om sundhed næste år i Italien.

EU-lov om mindsteløn

”Løndumping er ødelæggende for værdigheden på arbejdspladsen, straffer de iværksættere, som betaler anstændige lønninger, og forvrider fair konkurrence på det indre marked”, forklarer EU.

Derfor vil EU-Kommissionen fremsætte et forslag til en retsakt, der skal hjælpe medlemsstaterne med at etablere en ramme for mindsteløn. Alle skal have adgang til mindsteløn, enten gennem kollektive overenskomster eller lovbestemt mindsteløn.

EU kommissionen forsikrer, at de er stærke tilhængere af kollektive overenskomstforhandlinger, og forslaget om en EU-lovgivning om mindsteløn, fuldt ud vil respektere de nationale kompetencer og traditioner.

I virkelighedens verden er dette et angreb på hele retten til overenskomst. EU’s arbejdsmarkedspolitik i praksis ser vi f.eks. udfolde sig lige nu på Femern-byggeriet, hvor udenlandske firmaer har ”aftalt” en 12 timers arbejdsdag en måned i træk, udenom danske overenskomster og lovgivning om hviletidsbestemmelser. Godkendt af Arbejdstilsynet i Danmark, og af den danske stat, som er bygherre.

Konkurrenceevne

”EU’s økonomier har behov for fortsat politisk støtte, og det er nødvendigt at opnå en hårfin balance mellem at yde finansiel støtte og sikre finanspolitisk bæredygtighed,” forklarer EU.

Derfor er målet en stærkere Økonomisk og Monetær Union.

EU vil benytte krisen til at gennemføre deres planer om strukturreformer i EU’s økonomier og fuldføre kapitalmarkedsunionen og bankunionen.

”Dybe og likvide kapitalmarkeder er en forudsætning for at styrke euroens internationale rolle.”

EU vil fjerne forhindringerne for det indre marked. EU skal mindske bureaukratiet. EU skal fremskynde gennemførelse og håndhævelse.

Her er hovedhjørnestenen et fuldt ud fungerende Schengen-område med fri bevægelighed. EU vil arbejde sammen med EU-Parlamentet og medlemsstaterne om at sætte dette øverst på EU’s politiske dagsorden, og EU vil foreslå en ny strategi for Schengens fremtid.

I marts fremlagde EU sin nye industristrategi, for at sikre, at industrien kan føre an i den dobbelte grønne og digitale omstilling. De seneste seks måneder har kun fremskyndet den omstilling, på et tidspunkt hvor de globale konkurrencevilkår gennemgår grundlæggende forandringer. Derfor vil EU opdatere EU’s industristrategi i første halvdel af næste år og tilpasse EU’s konkurrenceregler, som også skal kunne følge med.

Den europæiske grønne pagt – nu med kultur

EU mener selv de er førende på verdensplan, når det gælder grøn finansiering og udstedelse af grønne obligationer. Og EU-Kommissionen bekendtgør, at EU vil sætte sig det mål, at 30 % af EU statsgæld på 750 mia. euro rejses ved hjælp af grønne obligationer.

I praksis handler det om at ville investere i europæiske “fyrtårnsprojekter” med størst mulig forretningsmuligheder: Brint, renovering og 1 million elektriske ladestandere.

EU-Kommissionen vil have EU’s statsgæld til at skabe nye europæiske brintcentre, der kan modernisere EU’s industri, levere brændstof til EU’s biler og puste nyt liv i landdistrikterne.

EU’s bygninger er kilden til 40 % af udledningerne i EU. EU er nødt til at sørge for, at de skaber mindre affald, medfører færre omkostninger og blive mere bæredygtige.

Dette fremstilles ikke kun som et miljø- og økonomiprojekt: Det skal være et nyt kulturprojekt for Europa. Hver tid har sine egne kendetegn og sin egen stil. Og EU vil give EU’s systemiske omstilling sit egen særlige æstetik – en stil, der passer til målet om bæredygtighed.

Derfor vil EU oprette et nyt “European Bauhaus” – et rum, hvor arkitekter, kunstnere, studerende, ingeniører og designere arbejder sammen om at få det til at ske!

Flygtningekrisen

”Hvis Europa skal spille en afgørende rolle i verden, skal det skabe ny vitalitet indadtil. Og hvis EU skal gøre fremskridt, er EU nødt til nu at overvinde de forskelligheder, der har holdt EU tilbage. Migration er et emne, EU har diskuteret længe nok.” Forklarer EU-Kommissionen.

Det handler om at ‘styrke de ydre grænser, forbedre de eksterne partnerskaber og skabe lovlige adgangsveje’. EU vil nemlig gerne sikre en strøm af billig arbejdskraft, og sørge for, at de mennesker monopolerne har brug for integreres, så de kan skabe en fremtid med deres færdigheder, energi og talent.

EU-Kommissionens verdenssyn er en tro kopi af USA’s. EU vil primært fokusere på at sikre industrien og monopol kapitalen, sikre billig arbejdskraft og centralisere magten. Men samtidig findes der, for skabe en sammenhængskraft og opbakning i befolkningen et stadig tydeligere ønske om at genopfinde en ”EU-offentlighed” en ny tid med en ny kultur og byggestil inspireret nede fra Bryssels korridorer, betalt af Next generation.

EU fintuner sig selv som arbejdsgivernes og finanskapitalens redskab med mere magt over alt i samfundet fra lønninger, sundhed, energi til militær. EU kan aldrig omdannes til arbejdernes eller befolkningens EU.
Til forsvar for levevilkårene og retten til selvbestemmelse: Danmark ud af EU!

Note:

Konferencen om Europas fremtid skal afholdes af EU-Parlamentet, Rådet og EU-Kommissionen, og løber over to år. Med deltagelse af udvalgte repræsentanter for erhvervsliv og nationale parlamenter, m.fl. I en slags høring om EU’s politiske prioriteter.

Link til den originale tale kan findes her


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne