APK – 20 år som handlingens parti – Læs bogen: Revolutionens opgaver 2000–2020

Vi kan ikke fejre dagen for 20-året for APKs stiftelse med en stor fest i disse Coronatider. Så i stedet gør vi det med udgivelsen af bogen ”Revolutionens opgaver 2000-2020 ”, der udkommer i dag. Det er 20 års klassekamps- og partihistorie, vævet sammen, da APK altid har været et handlingens parti

Bogen udkommer i dag: Læs teksterne, del dem, brug dem!

Vi har set dramatiske ændringer i de første årtier af dette århundrede. Både internationalt, på den globale scene og herhjemme. I denne bog ses de gennem kampen for fremtiden – revolutionens briller og ud fra arbejderklassens perspektiv.

Gennem uddrag fra 20 års kongresberetninger belyses og fortælles klassekampens begivenheder og udviklinger. Ligesom historien om hvordan APK som den revolutionære handlings parti påtog sig revolutionens små og store opgaver klart trækkes op.

Bogen indeholder desuden APKs politiske Handlingsprogram ”Fælles kamp mod kapitalens offensiv og krigspolitik” vedtaget på APKs 6. kongres, maj 2015. Konkrete dagskrav har naturligvis ændret sig siden da og mange nye er kommet til, da den kapitalistiske offensiv bare er blevet værre siden. De grundlæggende problemstillinger har dog ikke ændret sig eller alle de felter i klassekampen vi dagligt må slås på.

I forordet til bogen hedder det bl.a.:

”Som det afspejles i det følgende, var der mange opgaver for vores nye parti. Opbygning af parti, og støtte til ungdomsforbund, med tilhørende centrale organer og andre medietyper og medier, politisk ledelse af, anvisning til, dokumentation af, samt praktisk organisering og deltagelse – i klassekampen og arbejdernes organiseringer. APK var fra sin start et handlingens parti.

Som del af det var også udvikling af konkrete analyser for forståelse og håndtering af vores egen klasses samt borgerskabets ageren overfor hinanden. Den uforsonlige kamp mellem klasserne om hvad vej samfundsfundsudviklingen skal gå. Uadskilleligt fra de opgaver har været, og er stadig, afsløring af revisionismens og reformismens falske teori og praksis. Vi har stræbt efter at være arbejderklassens værn mod disses løgne.

Når vi med denne udgivelse stiller os frem for arbejderklassens vurdering af vores arbejde, er det også en markering af 20 års kamp og et signal til klassen om at gå med partiet og styrke arbejdet.

APK trådte hurtigt ind som en del af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML.”

Det er svært at vælge særlige nedslag i 20 års kamp ud. Det er måske noget, vi burde gøre løbende for at huske og sikre erfaringer forsat kan blive en del af den kollektive viden og hukommelse.

Her bringes et enkelt citat fra beretningen, APKs 2. kongres, april 2003

“Partiets analyse af klassekampen og dens udvikling og udarbejdelsen af en taktisk plan i dens skiftende situationer, på basis af programmet, er styrende for partiets indsats – og styrende for opbygningen og udviklingen af partiet selv.

APK var derfor i stand til at udskille det egentlige indhold i begivenhederne omkring den 11. september 2001, der betød indledningen til imperialismens globalisering med militærmagt, til den amerikanske imperialismes fremstød for at etablere sig som det 21. århundredes verdensbehersker, som de riges krig mod verdens fattige, og som et påskud for at intensivere undertrykkelsen af den politiske protest og arbejderklassens og de revolutionære kræfters globale kamp.

På mange måder har vi set en tilsvarende situation, som udviklede sig i 1930’erne med fascismens gennembrud og udløsning af den 2. verdenskrig. Vi har set en situation, hvor Den kolde krig – af nogle kaldt ‘Den 3. verdenskrig’ – er gledet over i en ny langvarig krigstilstand, kaldet ‘krigen mod terror’, og også betegnet som Den 4. verdenskrig: USA-imperialismens og de multinationale koncerners fremstød med alle midler for at beherske og kontrollere verdens folk og nationer.

APK prioriterede udviklingen af massemodstanden mod imperialismens krige, den imperialistiske globalisering og dens negative konsekvenser i form af angrebene på de arbejdende levevilkår og indskrænkningen af de demokratiske rettigheder som den helt centrale opgave og satsede kraftigt på udviklingen af en ny fredsbevægelse til afløsning af den gamle, revisionistisk ledede og affældige fredsbevægelse, som var brudt sammen med Sovjetunionens opløsning. Perspektivet var udviklingen af en egentlig massebevægelse mod USA’s krige, den imperialistiske globalisering og den lydige danske medvirken under både Nyrup- og Fogh-regeringen.

På dette grundlag vandt APK en vigtig rolle i udviklingen af modstanden mod Bushs ‘terrorkrig’, i modstanden mod krigen i Afghanistan og dansk krigsdeltagelse, i kampen mod den israelsk-amerikanske aggression, besættelse og undertrykkelse af det palæstinensiske folk og i kampen mod udløsningen og gennemførelsen af den illegitime og folkeretsstridige krig og besættelse af Irak. Ved at arbejde for en platform og organisatoriske former, som kunne rumme og samle hele modstanden mod krigen, uanset forskelle i ideologi og politik i øvrigt, har APK givet et væsentligt bidrag til, at den største folkelige bevægelse, siden EU-modstanden udviklede sig i begyndelsen af 1970’erne, og siden modstanden mod Vietnam-krigen, er blevet skabt”

Bogens forord afsluttes med disse ord:

– Lige så stærk vores solidaritet med de krigsramte folk over hele kloden har været – som har udtrykt sig i massive og kendte indsatser fra vores parti – lige så stærk har vores Internationalisme udtrykt sig i vores kammeratlige relation til andre nationaliteters arbejderklasser og deres partier – og i vores fælles globale bestræbelse på at gøre verden socialistisk, sådan at senere generationer kan træde ind i kommunismens klasseløse samfund, som frie mennesker og menneskehed.

For de følgende tekster har vi opfordringen:

Læs dem, del dem, brug dem!

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

23.april 2020

Prisen er 100 kr., hvis man har mulighed for at købe den i butikken eller bestille den til køb på gadefremstødet 1. maj. Ellers er prisen 100 kr. + porto

Betales til Foreningen Oktober Forlag.

Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271 eller MobilePay: 89496.

For bestilling skriv til: info@oktobernet.dk

Læs flere artikler om APK 20 år


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne