Skrot budgetloven – og UD af EU!

Budgetloven er den danske udmøntning af EUs finanspagt, og gennem budgetloven lægger EU en spændetrøje ned over kommunernes og regionernes økonomi. Danske politikere har frivilligt tilmeldt os, selvom vi som et land udenfor Euroen ikke havde behøvet at være med. Budgetloven bør skrottes, og vi bør ud af den før den bliver dikteret som et krav for alle EU-lande. Men selv uden budgetloven vil EU stadig stille krav om nedskæringer og reformer. En række eksempler nævnes i artiklen. Derfor er det nødvendigt også at slås for en fuldstændig udmeldelse af EU.

Artiklen blev oprindeligt udgivet 23. februar 2018

Danmark vil i de kommende år sætte nye rekorder. Intet andet land vil have så høj en pensionsalder eller have så mange mennesker på arbejdsmarkedet. Herunder syge og nedslidte. EU’s påbud og anbefalinger er fulgt til højeste arbejdsgiverkarakter.

Danmark er et de allermest strømlinede EU-lande. Unionens påbud og anbefalinger om fjernelse af efterlønnen, sænkning af sociale ydelser og højere pensionsalder osv er hørt og fulgt af skiftende regeringer i de sidste mange år. EU har sat de arbejdsgivervenlige reformer i system, så det at komme ud af EU vil være det helt nødvendige og effektive skridt arbejderklassen må tage for at forsvare sine rettigheder.

En fremskrivning fra EU-Kommissionen viser, at Danmark i årene fremover vil sætte nye Europarekorder på arbejdsmarkedet. En opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser udviklingen i Danmark i forhold til andre lande.

“Arbejdsudbuddet skal øges” har mantraet lydt fra Helle Thorning såvel som Lars Løkke. Heri ligger højere arbejdstid, højere pensionsalder, og at intet udbetales uden et modkrav om arbejde – fra syge, flygtninge, ja alle undtagen dem der skovler penge ind på investeringer og spekulation.

Danmark vil, med den nye pensionsalder på 71,5 år slå rekord på dette område, det samme gælder mht den forventede beskæftigelsesfrekvens på 69,1% i 2030. Det bliver den højeste i EU.

Med aftalen med det misvisende navn ‘Velfærdsaftalen’ fra 2006 og ’Aftale om Senere Tilbagetrækning’ fra 2011 blev danske arbejdere frarøvet en væsentlig del af deres otium. Det blev skiftet ud med EU-kravet: du skal arbejde til du segner.

Til sammenligning vil pensionsalderen Norge, Sverige og Tyskland i 2050 være 67 år.

Med det øgede tempo og nedslidning, samt den øgede merværdi og profit til arbejdsgiverne står kravet om nedsat arbejdstid med fuld løn- og personalekompensation og mulighed for tidligere pension helt centralt.
Og vel at mærke ikke på EU-måden, som i øjeblikket trækkes ned over hovedet på tyske arbejdere, som en ny model.

Se
Tysk IG Metall OK2018: Historisk gennembrud med 28 timers arbejdsuge? – Eller skønmaling med endnu flere på 40 timers arbejdsuge?
KPnet 21. februar 2018

Mens ‘arbejdsudbuddet’ øges, jages folk i stort antal ud af den offentlige sektor, hvor arbejdsforholdene og lønnen samtidigt systematisk trykkes i bund. Det ser vi bl.a. lige nu med Sophie Løhdes pres på overenskomstforhandlingerne. Den offentlige sektor skal være billig, så pengene kan overføres til skattelettelser og våbenindkøb, og det skal være så uattraktivt som muligt at arbejde der.

Endnu en EU-plan, hvor Danmark er med langt fremme med privatisering og udradering af den offentlige velfærd.

Da VK-regeringen gennemførte halveringen af dagpengeperioden sammen med DF var dette f.eks. en direkte udløber af EU’s krav gennem Vækst- og Stabilitetspagten. EU Kommissionen påpegede overfor den danske regering, at EU’s regler omkring underskuddet på statsbudgettet ikke var overholdt, og Danmark måtte rette op. Svaret blev angrebet på  dagpengeretten, der blev vedtaget som en del af “Genopretningspakken”. Socialdemokraterne stemte imod på det tidspunkt, men valgte som bekendt senere at gøre dagpengeangrebet til deres egen politik.
Se Den store guide til dagpengeballaden Berlingske 30. april 2015

Da Thorning-regeringen fortsatte ‘reformerne i 2011 og 2012 på efterlønnen samt fleksjob og førtidspension var det også EU der stod bag i kulissen. Det skete efter henstilling fra EU-Kommissionen og Rådet i gennemgangen af medlemslandenes økonomi i det såkaldte Europæiske semester, hvor EU tjekker om kravene i Vækst og stabilitetspagten overholdes.

Her lød det, at danske politikere burde:

“tage yderligere skridt til at øge det langsigtede udbud af arbejdskraft, med henblik på at styrke beskæftigelsen og de offentlige finansers holdbarhed, ved at implementere den nyligt besluttede reform af efterlønsordningen, ved at gennemføre en reform af førtidspensionen og ved i højere grad at målrette tilskudsordninger (fleksjobordningen) mod de mest sårbare grupper.”

Anbefalingen gled videre til Folketingets Europaudvalg, der skriver, at Kommissionen anbefaler:

“at efterlønsreformen gennemføres i Folketinget, at invalidepensionen reformeres og at fleksjob-systemet også reformeres”, samt at “Kommissionen anbefaler tillige forslaget om budgetlofter, der lægger loft over visse offentlige udgifter,” og at “det er vigtigt i denne forbindelse også at få inddraget kommuner og regioner under lofterne.”

Kilde Folkebevægelsen mod EU: Fakta: Sådan påvirker EU velfærden

Folkebevægelsen opsummerer:

– Lissabontraktaten er udmøntet i Stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser om balance på de offentlige budgetter, som igen er strammet op i Finanspagten. Folketinget har udmøntet Finanspagten i Budgetloven, og den er så udmøntet gennem udgiftslofterne i staten, kommunerne og regionerne. Reglerne betyder, at politikerne i Danmark kun kan føre en stram økonomisk politik og ikke for eksempel investere i velfærd.

Samme principper som der ligger bag begrænsningerne på pension og efterløn ligger også bag alle de øvrige angreb på velfærden. EU spiller en hovedrolle, inkl de danske politikere, der gennemfører politikken i det danske folketing, hvor de repræsenterer de samme klasseinteresser som EU-systemet.

Det står således meget klart, at medlemskabet af EU betyder en systematisk afskaffelse og stopklods for velfærd. Folkebevægelsen mod EU har da også som som det helt centrale punkt i alle aktiviteter, at organisere kampen for at få Danmark ud af EU.

Se kampagnen SKROT BUDGETLOVEN

Artiklen indgår i APKs pjece
“Derfor skal Danmark ud af EU – for en folkeafstemning om dansk medlemskab”

At komme ud af monopolernes EU er en del af APKs enhedsplatform
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp


Oprindelig artikel
Danmark – EU-duksen med de mest effektive nedskæringsreformer
KPnet 23. februar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater