Til sommertræf 2018 med APK – Revolutionær politik i dagens Danmark

På Arbejderpartiet Kommunisternes sommertræf på Sydfyn gik den revolutionære tilgang til dagens klassekamp som den røde tråd igennem fire spændende dage med debat og samvær.

Kvindekamp var et af træffets vigtige temaer

Selvom APK endnu er et lille parti, stiller det sig som et kommunistisk parti store mål og opgaver. I 200-året for Karl Marx’s fødsel kunne man på sommertræffet slå fast: Det Kommunistiske Partis Manifest er stadig fuldt gyldigt – kapitalismens udbytning og alles kamp mod alle kan stadig kun ændres gennem revolution og organisering af arbejderklassen på basis af revolutionær teori og erfaring. Opbygningen af et kommunistisk parti og en bred opslutning omkring revolutionære idéer er nødvendigt for at gennemføre en revolutionær samfundsændring, og den opgave er det APK’s mål at arbejde frem imod og samle opslutning om.

Skrappe ’reformkure’ og klassekamp i vente

På træffet vendte man nogle af de vigtigste kampe vi står overfor helt aktuelt. Efteråret vil byde på nye skrappe reformkure fra regeringen med angreb på befolkningen i form af mere EU-styret fattiggørelse og smadring af sociale rettigheder. Store pengebeløb vil igen blive overflyttet til borgerskabet til forgyldning af de rigeste og milliarder vil blive øremærket til oprustning og krig til fordel for de sammes økonomiske interesser.

’Ghettoplanen’ er lagt i støbeskeen – et kæmpe angreb på befolkning bredt. I efteråret vil kamp for retten til en bolig der er til at betale komme i centrum. Denne kamp med nej til boligspekulation og privatisering og nej til udstødelse vil kunne samle til fælles front mellem mange forskellige grupper i samfundet. Folk på overførselsindkomst og folk i arbejde, indvandrere og etniske danskere – unge som ældre. Almindelige mennesker skal ikke jages ud af byerne for at boligspekulanter kan omlægge kvarterer med almene udlejningsboliger til højprofilerede prestigeområder.
Kravet om almene boliger, der vel at mærke er til at betale for alle, også en enlig forsørger må sættes på dagsordenen.

I samme EU-styrede privatiseringsretning går regeringens ’Sammenhængsreform’, der ikke mindst vil rette et slag mod vores sundhedsrettigheder. Der skal digitaliseres og privatiseres – sundhed skal i fremtiden ordnes med en app, hvor syge kan blive tilset og behandlet over computeren og demente ældre kan få varme hos kunstige babysæler i stedet for menneskehænder. Tværtimod er der brug for flere varme hænder og tid til at udføre arbejdet!

Kvindekampen i fokus

En af træffets vigtige debatter var kvindekampen. Uligheden mellem mænd og kvinder trænger sig på. Ulighed i løn bliver ikke mindre, tværtimod. Set på indtægten over et helt liv står forskellen tydeligt frem.

Den private finansiering af pensionen øger uligheden markant, det samme gør de individuelle lønforhandlinger. EU har netop gennemtvunget øremærket barsel til mænd. Et helt igennem reaktionært tiltag, der bliver dikteret. Der er ikke tale om en fordel for familierne. Bedre barselsorlov til mænd er selvfølgelig fint, men ikke når den tages fra kvinderne.

Hvor finder en enlig mor en ordentlig bolig der kan betales ud af en enkelt indtægt?

’Ghettoplanen’ og andre angreb benytter sig af angivelige problemer hos indvandrerfamilier som murbrækker mod alle. Særlige boligområder med mange indvandrere betegnes som ‘sorte huller’. Tvang hvor småbørn på et år kræves i vuggestue bliver ikke en hjælp til familierne. Var det blevet lagt frem som et gratis tilbud, inkl øgning af ressourcer til institutionerne havde det været en anden sag. Nu lugter det langt væk af afstraffelse.

Et giftigt kvindesyn får unge kvinder til at vende problemerne indad. Kvinders værdi bliver stadig slået op som ’værdi for en mand’. Kvinden som en vare, også på ægteskabs- og parforholdsmarkedet gennemsyrer samfundets syn på kvinder.

Den ny kvindekamp vækker stor interesse, og en organisering er i fuld gang.

Besøg på Fattighuset

Træffet nåede også en yderst aktuel udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Det var chokerende at se, at lovene, der fratog et fattiglem både stemmeret og enhver form for ejendomsret var gældende helt frem til 1961. Ikke mindre chokerende er de åbenlyse paralleller til fattigdom i dagens Danmark.

Et fattiglem var for 100 år siden pr definition doven og en arbejdsløs ansås som ‘uværdig’ og derfor uden rettigheder. Nutiden lægger kun et tyndt lag fernis over disse opfattelser, når man lytter til regerende politikere og meningsdannere og ser de love der bevidst genskaber fattigdom i dag og udstøder mennesker.

Museet gør denne sammenhæng klar og tydelig og det kan kun anbefales at aflægge et besøg.

Faglig kamp – social kamp – krigsmodstand

Fagforeningerne organiserer i dag kun en del af arbejderklassen. Deres kamp indsnævrer feltet til en ren ’faglig kamp’. Hvis man ellers kan tale om kamp. Sommertræffet satte OK2018’s erfaringer under lup, og en af dem er jo netop, at fagforeningerne denne gang tog visse kampinitiativer, som ’musketéreden’ – men stoppede kampen før den blev udfoldet.
I første omgang kun vage erklæringer om fællesskab, der blev udviklet til at være en del mere markante pga den kæmpe tilslutning fra medlemmerne på det offentlige område – stærkt bakket op af andre grupper.
Men den kamp der kunne have udviklet sig blev udsat for en brat aflivning, da fagtoppen sprang fra og stoppede konflikten. Der skulle ikke kæmpes, og resultatet blev beskedne smuler, der åbner for nye angreb på den offentlige sektor i de kommende år.
Behovet for at kunne organisere sig på trods af fagpampernes vilje er påtrængende. Det samme gælder ifht de mange der er udstødt fra arbejdsmarkedet og derved fra en organisering.

Hvor er fagforeningernes interesse for deres tidligere medlemmer, når de bliver syge eller arbejdsløse. Når lovgivningen sender dem på kontanthjælp eller helt uden indtægt? Den sociale bevægelse organiserer sig og slås, men uden opbakning fra den etablerede fagbevægelse. Den sociale bevægelse og mange steder fra private arbejdspladser stod man klar med solidaritet, men fagtoppen ønskede den ikke da det kom til stykket.

Det skrigende behov for nye organiseringsformer, der omfatter hele arbejderklassen – og også andre grupper – til forsvar for levevilkår og samfundsrettigheder stod klart frem i diskussionen på sommertræffet.

Også modstanden mod krig og oprustning er arbejderklassens kamp. Diskussionen på sommertræffet om den internationale situation fremhævede behovet for at sige fra overfor den massive oprustning, hvor en atomkrig i Europa seriøst forberedes som en mulighed. USA og NATO er aktuelt den mest aggressive krigsophidser i den forbindelse. Men træffet slog også fast, at det er imperialismen som system der er den egentlige årsag bag krigene, og at vi ikke får fred gennem alliancer med nogen form for imperialistiske magter – det være sig EU, Rusland eller Kina, men kun ved at mobilisere bredt mod krigsforberedelserne og i sidste ende ved at afskaffe kapitalismen/imperialismen som samfundssystem.

At oprustningen betales med penge der kunne gå til velfærd, gør det kun endnu mere klart, at krigsmodstand står centralt i klassekampen.

For at blive slagkraftig, må kampen også rettes mod borgerskabets organiseringer EU og NATO. EU er i fuld gang med at indrette hele samfundsopbygningen fuldt efter kapitalens interesser. Arbejderne skal kunne udbyttes uden hindringer, væk med tilkæmpede rettigheder, hvor en fælles europæisk statsdannelse vil sidde på al regulering og lovgivning. Sociale forhold og lønforhold dikteres, ikke-profitgivende virksomhed erstattes med et privatiseret marked. Det borgerlige demokratis rettigheder bliver en saga blot, hvor lovgiverne ikke kan vælges eller væltes og militarisering og overvågning styrer samfundet.

I tæt forbindelse med EU har vi NATO, der på tilsvarende sætter dansk folkelig selvbestemmelse ud af kraft. Kampe mod nedskæringer, OK-kampe, antikrigskampe må alle sætte spot på klasseorganisationerne bag politikken. Danmark ud af både EU og NATO vil være en helt central retning. Ligesom målet om et socialistisk Danmark altid vil være styrende for APKs arbejde.

Hvordan Marx’s tanker kan bruges i dag, og hvad det vil sige at være kommunist og et kommunistisk parti, vil blive diskuteret videre i og omkring APK i efteråret. Er man interesseret i at deltage så tag kontakt med den lokale partiafdeling.
D. 10. november tages spørgsmålet op på en landsdækkende konference i København, hvor alle er velkomne.

Sommertræffet lå tæt ved vandet – og deltagerne havde fornøjelsen af at opleve måneformørkelse og den røde ‘blodmåne

Kontakt APK på mail:
apk@apk2000.dk

Eller besøg bogbutikkerne:

Vesterfælledvej 1B
1750 Kbh.V
Tlf.: 50 55 99 30
Facebook
E-mail

Skibhusvej 100
5000 Odense C
Facebook
E-mail

Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C
Tlf.: 51 86 71 97
Facebook
E-mail

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  30. juli 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater