Ydelseskommissionens forslag vil øge fattigdom og hjemløshed

Ydelseskommissionens forslag nedsætter kontanthjælpen generelt med flere tusinde kroner, og stopper for særlig støtte til unge, gravide og syge. Udspillet afspejler hvordan det kapitalistiske samfund med deres tabeller og regneark kynisk målretter deres besparelser mod samfundets udsatte og fattige grupper.

Rigtig mange unge lever i fattigdom, fordi de af mange forskellige årsager ikke kan passe et normalt arbejde, få en lærerplads eller kan komme ind på en uddannelse. For de unge med sygdom eller andre problemer, står valget hver måned mellem mad, bolig, strøm, varme og medicin. Men den virkelighed er forsvundet i ydelseskommissionens regneark. Dér handler det ikke om at hjælpe og give mennesker mulighed for et værdigt liv. Her følger et uddrag af forslaget i punktform.

Anbefalinger fra Ydelseskommissionen

Ydelseskommissionens anbefaling til nyt system består i at indføre én kontanthjælpsydelse på to niveauer i form af en grundsats og forhøjet sats baseret på et optjeningsprincip, hvor ordinær beskæftigelse eller uddannelse og opholdstid i Danmark giver ret til forhøjet sats.

To grundlæggende satsniveauer samt en særskilt sats for hjemmeboende:

– Grundsats: 6.600 kr.

– Forhøjet sats: 10.450 kr.

– Sats for personer fyldt 18 år, der bor hos en eller begge forældre (hjemmeboende): 2.550 kr.

Kommissionens forslag til hvordan man kan gøre sig fortjent til en forhøjet sats:

– Beskæftigelses- og uddannelseskrav (adgang til forhøjet sats tidligst som 25-årig): Adgang til forhøjet sats via gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse eller 2,5 års ordinær beskæftigelse inden for de seneste 10 år samt ophold i Danmark i 7 år ud af de seneste 8 år efter det fyldte 18. år…

– Grundskolekrav (adgang til forhøjet sats tidligst som 30-årig): Adgang til forhøjet sats via gennemført grundskole eller FGU samt ophold i Danmark i 12 år inden for de seneste 13 år efter det fyldte 18. år.

– Fast børnetillæg til begge forældre på 3.550 kr. pr. måned.

– Fritidstillæg på 450 kr. skattefrit pr. barn i alderen 0-17 år pr. måned (max 1.800 kr. pr. måned pr. familie). Rettet mod børns udgifter til kontingenter, ture, computer, ferie og fritidsaktiviteter.

– 75 pct. af fritidstillægget fradrages i det ordinære børnetilskud til enlige forsørgere, svarende til en reduktion i det ordinære børnetilskud på knap 340 kr. pr. måned pr. barn for op til 4 børn.

– Tillæg til enlige ikke-forsørgere på 1.000 kr. for personer på grundsats og 2.250 kr. for personer på forhøjet sats.

– Kontanthjælpsfamilier med børn skal ikke kunne få mere i samlede offentlige ydelser efter skat (ekskl. fritidstillæg), end hvad der svarer til maksimalt 85 pct. af den disponible indkomst for familier med lavtlønsindkomst, der også svarer til niveauet for den maksimale dagpengesats.

– Ny indkomstfradragsmodel, der styrker incitamentet til at tage småjob.

– Mulighed for at give hjælp i særlige tilfælde.

– Kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen afskaffes.

– Særlig støtte for kontanthjælpsmodtagere, aktivitetstillægget og særlige satser for psykiske sygdomme og graviditet afskaffes.

I 1986 blev der indført en ændring i bistandsloven, med en kontanthjælpsmodel med tre elementer (grundydelse, boligtillæg og børnetillæg). Samtidig blev der indført en lavere ydelse til unge under 23 år uden forsørgelsespligt (Aldersgrænserne er blevet hævet hen over årerne).

Den ene undtagelse blev indført med det samme, om omfattede at unge gravide kvinder under 23 år fik den højere grundydelse, når de havde passeret 12. svangerskabsuge. De særlige satser er løbende videreført i takt med, at målgruppen for ungesatser blev udvidet til først 25 år og senest til 30 år.

Den anden undtagelse blev først indført efter en kamp fra bl.a. landsorganisationen for sindslidende, der havde påvist at antallet af unge hjemløse med psykiske diagnoser var voksende, satserne for unge betød at det ikke var muligt at få råd til de faste udgifter til bolig, mad, medicin. De særlige satser til unge med visse psykiske diagnoser, blev indført i 2007.

Helt sikkert er det at for unge, arbejdsløse, syge og udsatte i Danmark, så vil ydelses kommissionens forslag alene betyde øget fattigdom. Labyrinten af regler og paragrafer, bliver måske mindre, men det vilkårlige regime og det magtfuldkomne bureaukrati består.

Link
Ydelseskommissionen (bm.dk)


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater