Murersvendenes Brancheklub i København anbefaler et Nej til OK21

Bestyrelsen i Murerbrancheklubben i København anbefaler et NEJ til overenskomstforliget mellem 3F Byggegruppen og Dansk Håndværk.
De peger bl.a. på direkte forringelser: At anciennitetskravene flere steder er hævet, at der kun er hensigtserklæringer – ingen handling – mod social dumping, at retten til overenskomstmæssig sygeløn er forringet, at arbejdstidsbestemmelserne er gjort mere fleksible – og ikke mindst har man accepteret den samme spinkle økonomiske ramme som i OK20.


Om overenskomstforliget af 1. februar mellem 3F Byggegruppen og Dansk Håndværk:

Det er vores grundlæggende opfattelse, at 3F Byggegruppens overenskomst med Dansk Håndværk skal betragtes som en tiltrædelsesoverenskomst på en god dag og en afvigende forsøgsordning på den dårlig dag. Dansk Håndværk er en gul arbejdsgiverorganisation, som lukrerer på Hovedorganisationernes fundament og struktur. En parallelaftale med en udenforstående tredje part er i vores optik kun interessant, hvis den adskiller sig væsentligt i en positiv retning for murersvendenes rettighederne sammenlignet med Hovedoverenskomsten på murerområdet.

Det er dog langt fra tilfældet på alle områder, da man løbende gennem de sidste 10 år har givet helt eller delvis afkald på flere rettigheder fra førnævnte Hovedoverenskomst. Vi har svært ved at se en fremtid i projektet med Dansk håndværk, da forhandlingsresultatet minder mere om en ”arbejdsgiverorganisation” som ønsker at forringe de nuværende arbejdstagerforhold, frem for at være en ”arbejdsgiverorganisation som ønsker at fremstå som et realt alternativ i stærk kontrast til de øvrige arbejdsgiverorganisations brutalitet og kynisme.

Forliget ligner til forveksling det forlig som 3F Byggegruppen indgik med Dansk Byggeri i foråret 2020, men der er dog enkelte undtagelser. Disse undtagelser udgør i nogle tilfælde en forbedring og i andre tilfælde en forringelse. Økonomien i forliget udmøntes primært gennem en 3 procent stigning af SH-og feriefridagsgodtgørelsen over tre år, som vi så det i foråret med Dansk Byggeri. Lærlingenes løn og arbejdsvilkår skal som minimum følge uddannelsesoverenskomsten jævnfør Erhvervsuddannelsesloven, hvorfor forhandlingsresultatet på elevområdet fra forårets forlig med Dansk Byggeri, således automatisk bliver gældende på Dansk Håndværks overenskomst.

Vi har noteret os følgende forbedringer for murersvendene, som adskiller sig fra forliget på Hovedoverenskomsten med Dansk Byggeri i foråret 2020;

1. Medarbejderen får krav på fuld løn under graviditetsorlov, barselsorlov, samt fædreorlov. Alle udgifter til førnævnte orlov udover 225 kroner pr. time, refunderes til arbejdsgiveren fra overenskomstparternes fælles udviklingsfond. Hertil kan tilføjes, at medarbejdere som får glæde af graviditetsorlov og barselsorlov udgør en forsvindende lille andel af medarbejderne på overenskomstområdet, da fagområderne i overenskomsten på nuværende udgør såkaldte ”mandefag” i byggebranchen. Derfor bør disse rettigheder til orlov nok mere iagttages som værdipolitisk, frem for en samfundsomvæltende fremgang for arbejdstagersiden.

2. Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter har fået ret til at deltage i et 2 x 2 dags kursus betalt af overenskomstparternes fælles udviklingsfond. En klar forbedring i forhold til forliget fra foråret med Dansk Byggeri, hvor kursusdeltagelsen skal aftales med arbejdsgiveren og derfor ikke er en arbejdstagerrettighed.

3. Medarbejdere som kommer til skade, kan tidligt opsiges efter 8 uger fravær pga. tilskadekomst. Hertil kan tilføjes, at førnævnte rettighed har været gældende i årtier på Hovedoverenskomsten med Dansk Byggeri.

4. Akkordafsavnet stiger med 25 øre fra 27. februar 2023.

Vi har noteret os følgende forringelser for murersvendene i forliget:

1. Medarbejdere måtte tidligere ikke opsiges under sygdom, hvis de havde mere en 8 ugers anciennitet i virksomheden. Med det nye forlig hæver parterne førnævnte anciennitetskrav til 4 måneder. En massiv forøgelse af anciennitetskravet i direkte modsætning til murersvendenes tidligere krav om afskaffelse af anciennitetskrav generelt.

2. Medarbejderne kunne tidligere modtage overenskomstmæssig sygeløn i 5 uger. Med det nye forlig sænkes førnævnte betalingspligt for arbejdsgiveren til 4 uger. Medarbejderne fratages således 20% af perioden hvori De har ret til overenskomstbestemt sygeløn. Et skridt i den forkerte retning i forhold til murersvendenes kendte og vedvarende krav om bedre vilkår i forbindelse med sygdom.

3. Anciennitetskravet i forhold til retten til uddannelse i forbindelse med afskedigelse, fastsættes til 12 måneder i dette forlig, i stedet for 6 måneder som i forliget med Dansk Byggeri i foråret 2020. Det taler for sig selv.

4. Parterne udvider den forud fastlagte periode for varierende ugentlig arbejdstid fra 13 uger til 26 uger. Man har dog fået tilføjet flere formkrav, men det må efter vores overbevisning stadig anses som værende en decideret udvidelse af fleksibiliteten hvad angår den ugentlige arbejdstid. En indrømmelse som Dansk Byggeri ville give seriøst flæsk for at få implementeret på murersvendenes Hovedoverenskomst.

Forliget indeholder ingen nævneværdig løft af lønnen i bunden af overenskomsten, hvilket var hovedkravet blandt alle organiserede bygningsarbejdere i foråret. Det er ikke aftalt andet end hensigtserklæringer i forhold til bekæmpelsen af social dumping. Man har flere steder hævet anciennitetskravene, gjort arbejdstidsbestemmelserne mere fleksible, mindsket rettigheden til overenskomstmæssig sygeløn og sidst med ikke mindst, accepteret den samme spinkle økonomiske ramme som vi så i forliget fra foråret.

På foranledning af ovenstående skal vi anbefale vores organiserede murersvende i København og omegn, som arbejder på Dansk Håndværks overenskomst, om at stemme NEJ til forliget.

Vi vil samtidig opfordre alle som arbejder på overenskomsten, til at stemme uanset hvad de mener om forhandlingsresultatet.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i murerbrancheklubben, tirsdag den 23. februar 2021

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne