1. maj 2017: Udtalelse fra CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

For en 1. maj af enhed og kamp mod nationalchauvinisme,
racisme, fascisme og krigspolitik!
 

Lad os hejse den proletariske internationalismes banner!

logo_mundo-cipoml


Arbejdere, arbejdende, unge, kvinder og undertrykte i alle lande!

Den lange periode med ringe økonomisk vækst og stadig større politisk ustabilitet skærper alle de modsætninger, som sønderriver den kapitalistiske verden.

Selvom det kapitalistiske og imperialistiske system er svækket af dets almene krise og cykliske økonomiske kriser er det stadig stærkt og vil fastholde sin udbyttende og afpressende karakter, medmindre vi forener os og organiserer kampen for at omstyrte det. Men fundamentet, det bygger på, er råddent, dets modsætninger bliver stadig mere tilspidsede og angrebene på verdens arbejdere og undertrykte folk eskalerer.

Som følge af denne situation i dag ser vi

– En øget kamp om markeder, protektionisme, handels- og valutakonflikter og nationalchauvinismens vækst i den økonomiske politik, som forbitrer problemerne mellem imperialisterne og de kapitalistiske lande indbyrdes, og ganske særligt mellem USA, EU, Kina og Rusland.

– Intensivering af krigspolitikken, forøgelse af rustningsudgifterne og våbenkapløbet. De imperialistiske magter og finansmonopolerne forøger udplyndringen af de afhængige landes ressourcer i skærpet indbyrdes rivalisering. Muligheden af en ny verdenskrig rør på sig i Mellemøsten. I Syrien bliver disse modsætninger klart demonstreret, og i Asien og Stillehavs-regionerne håber de imperialistiske våbenlagre sig op.

– En voldsom offensiv fra den herskende kapitalistklasse mod arbejderklassen og de arbejdende masser for at vælte konsekvenserne af de alvorlige økonomiske vanskeligheder over på dem. Kapitalisterne og deres regeringer øger udbytningen, angriber arbejdernes organisationer, ophæver deres demokratiske rettigheder, kriminaliserer social protest og undertrykker det kæmpende proletariat og dets frontkæmpere.

– Den politiske reaktions og autoritære tiltags fremmarch, indskrænkninger af det borgerlige demokrati, stadig større korruption hos de herskendes partier, en drift hen imod politistater under påskud af at bekæmpe terrorisme, og at ekstreme højrekræfter og fascister i visse lande deltager i regeringen.

– En beskidt ideologisk kampagne fra det herskende bourgeoisis mest reaktionære elementer, som spreder chauvinism, racisme og had mod immigranter og religiøs fanatisme for at vildlede og splitte arbejderne og folkene, og styrke kapitalens dominans.

– En dyb krise for Socialdemokratierne, som er kapitalens sociale outfit, med et stort tab af tilslutning, mens de populistiske partier vinder de forarmede og skuffede lag med deres kyniske ’sociale’ demagogi og falske patriotisme.

Bourgeoisiet, som dømmer milliarder til fattigdom, sult og arbejdsløshed, forsøger på denne måde af forsinke dets systems uundgåelige fald, påtvinger nyliberale og reaktionære regimer, ødelægger klima og miljø og forbereder nye imperialistiske krige.

Men proletariatet og folkene giver ikke op, men går til modstand og kæmper! Grundene til at bekæmpe kapitalistisk udbytning, imperialisme og dens lakajer, regeringer og partier bliver stadig flere. Væksten i massernes utilfredshed og modstand mod de herskende kliker baner vej for nye revolutionære bølger.

Arbejdere, arbejdende, unge, kvinder og undertrykte i alle lande!

Lad os forene os og demonstrere 1. Maj – proletariatets internationale solidaritets- og kampdag – og forlange arbejde, sundhed, uddannelse, velfærd, lige løn for lige arbejde, samme rettigheder for alle arbejdere!

Ikke mere arbejdsløshed, ikke flere nedskæringer! Lad os forlange kortere arbejdstid og nedsat pensionsalder! ’Nej’ til krig og fascisme, lad os trække vores lande ud af krigsalliancerne, væk fra krigsmagernes magt, lad os kæmpe for freden og vores folks frihed!

Lad os give nye skub fremad for arbejderklassens enhedsfront for at forsvare vores økonomiske og politiske interesser og fortsætte kampen indtil kapitalistisk udbytning og undertrykkelse er tilintetgjort.

Lad os afsløre og bekæmpe klassesamarbejdspolitikken, som de socialdemokratiske ledere og fagbureaukratiet står for, lad os uddybe linjen for organisering og klassekamp for at mobilisere de brede masser imod Kapitalen.

Det er nødvendigt at bygge en bred folkelig alliance, anført af arbejderklassen, at organisere og udvikle modstanden mod den kapitalistiske offensiv, imperialistisk reaktion og krigspolitikken. Lad os kæmpe med det perspektiv at gøre en ende på udbytningen og udbytternes magt.

Det er nødvendigt at forene den antifascistiske, anti-imperialistiske og demokratiske ungdom om at erobre en fremtid, som er radikalt forskellig fra den som kapitalisterne og deres opportunistiske tjenere ønsker for os.

Vi må nu mere end nogensinde styrke og udvikle den internationalistiske solidaritet for at kæmpe uden ophold mod de borgerlige regeringer, slutte os sammen og forene proletariatet og de undertrykte masser i alle lande for at slå vores fælles fjende imperialismen ned!

1. maj må alle ud på gaderne med vores røde flag!

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organistationer (CIPOML)

April 2017

KPnet 19. april 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne