Produktivitetskommissionens nyliberalistiske medicin

Af Henrik Herløv Lund


Produktivitetskommissionen har offentliggjort sin rapport med forslag til den økonomiske politik, som regeringen og blå blok hilser med tilfredshed. Det handler grundlæggende og gennemgående om en markedsøkonomisk og i bund og grund liberalistisk tilgang.

Her følger et lille uddrag af konklusionen på Henrik Herløv Lunds omfattende rapport  ’Produktivitetskommission under liberalistisk flag ?’ Forkortet af kpnet.dk

Henrik Herløv Lund på seminaret ‘Modstand mod det nyliberale amokløb’ i København den 7. september

Det må med det samme anerkende, at der er problemer med produktiviteten i Danmark. Hvor timeproduktiviteten gennemsnitligt steg med 3,2 % om året fra 1975 – 1995, var den gennemsnitlige årlige vækstrate for produktiviteten faldet til blot 0,7 % i perioden 1995 – 2010.

Faldet er navnlig sket i 00´erne. Danmark er også i international sammenligning faldet bagud med hensyn til produktivitetstilvæksten. Hvor Danmark i perioden 1975 til 95 var godt med i produktivitetsudvikling i forhold til sammenlignelige vestlige lande, var vi i perioden fra 1995 – 2010 dumpet ned i bunden i kraft af en væsentligt ringere produktivitetstilvækst.

Dermed har Danmark mistet potentiel velstand ligesom den reducerede produktivitetstilvækst har været medvirkende til, at lønkonkurrenceevnen er blevet ringere i forhold til udlandet. Også de offentlige indtægter er blevet mindre end de kunne have været.

Konklusion (uddrag)

Der ER løsningsforslag fra Produktivitetskommissionen som i sig selv og isoleret set er skridt i den rigtige retning. Men produktivitetskommissionens anbefalinger handler grundlæggende og gennemgående om en markedsøkonomisk og i bund og grund liberalistiske tilgang til økonomien.

I den private sektor handler Produktivitetskommissionens anbefalinger om at give markedskræfterne fri gennem liberalisering, deregulering og fri markedsudvikling. Og i den offentlige sektor tegner de foreløbige ledetråde for kommissionens anbefalinger til at følge samme markedsøkonomiske og (neo)liberalistiske logik.

Øget marked, konkurrence, mål og resultatstyring og styrket ledelse – med andre New Public Management – tegner altså til at blive ledetrådene i Produktivitetskommissionens anbefalinger og løsningsmodeller for at øge produktiviteten i den offentlige sektor – parallelt med den overordnede markedsøkonomiske og (neo)liberalistiske logik i anbefalinger for den private sektor.

Vi ser med andre ord en produktivitetskommission under (neo)liberalistisk flag.

Det er ikke en tilgang, som pludselig og løsrevet dumper ned fra himlen uden sammenhæng med Produktivitetskommissionens analyser af produktivitetsproblematikken.

Man må med rette spørge sig selv om, hvad der ligger bag en angivelig centrum venstre – regerings udpegning af denne Produktivitetskommission?

Det kan i hvert fald ikke komme bag på nogen, at Produktivitetskommissionens analyser og anbefalinger har denne markedsøkonomiske og (neo)liberalistiske tilgang.

For de centrale medlemmer af Produktivitetskommissionen, navnlig formanden Peter Birch Sørensen, direktør for regionernes og kommunernes analyseinstitut Jan Rose Skaksen og direktør for Konkurrencestyrelsen Agnete Gersing har hele tiden støttet markeds – og udbudsøkonomiske reformer og skattelettelser og velfærdsbesparelser – med andre ord hele tiden støttet en borgerlig, (neo)liberalistisk økonomisk politik.

At det igen er sådanne reformer og en sådan økonomisk politik man taler for i Produktivitetskommissionen er følgelig logisk. Den ene mulighed er, at det faktisk kommer bag på de politiske opdragsgivere at der er markedsgørelse, liberalisering og New Public Management, som er Produktivitetskommissionens løsningsmodeller.

Og at hovedangrebsfeltet tydeligt er den offentlige sektor I så tilfælde er Produktivitets-kommissionen så at sige hoppet ind i en trojansk hest og har rulle den ind i den offentlige sektor. Og når de sidste rapporter er offentliggjort af kommissionen, starter kampen om at massakrere velfærden.

Den anden mulighed er, at regeringen – i hvert fald den toneangivende økonomiske ministre Corydon, Vestager og Thorning – udmærket var – og er – klar over, hvad de gjorde og hvad Produktivitetskommissionens ”medicin” handler om.

 Vi har at gøre med en regering, som efter valg forlod det politiske alternativ man gik til valg på og i stedet har overtaget en borgerlig, mere eller mindre (neo)liberalistisk præget økonomisk politik med udbudsøkonomiske reformer, skattelettelser og velfærdsbesparelser. En regering, hvor de 4 toneangivende socialdemokrater, fremover har opgivet at føre fordelingspolitik og sociale reformer, og hvis seneste vækstplans eneste bud på fremgang er at føje erhvervslivets krav om skattelettelser, velfærdsbesparelser, øget arbejdsudbud og løntilbageholdenhed.

 Og hvori indgår ikke mindst som finansiering heraf indgår, at realvæksten i den offentlige sektor frem til 2020 skal skæres ned til 0,4 % årligt i gennemsnit og der yderligere herudover skal ”effektiviseres” i den offentlige sektor for 12 mia. kr frem til 2020. Ikke mindst gennem forringelser af medarbejdernes arbejdstidsregler således om eksemplet fra lærernes arbejdstidsaftale har vist.

Her kan man forestille sig, at borgerligt tænkende økonomiske ministre i SRSF – regeringen ganske kynisk vil hilse Produktivitetskommissionens forslag velkommen som midler til at gennemføre de overenskomstforringelser, velfærdsbesparelser og udliciteringer, som man inderst inde også selv mener skal gennemføres og i hvert fald anser for nødvendige for at gennemføre sin borgerlige økonomiske politik.

 Ja, man kan måske endda forestille sig, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen hele tiden af Vestager, Corydon og Thorning har været tænkt som midler til at (re)introducere og legitimere overenskomstforringelser, velfærdsbesparelser og NPM – nu med ”topøkonomers” tilsyneladende objektivitet og saglighed som legitimitet som ny ”modernisering” og ”nødvendig politik”.

Se hele rapporten i pdf

Produktivitetskommission under liberalistisk flag ?
Anden udgave september 2013

Se et større uddrag af rapporten her

Produktivitetskommission under liberalistisk flag
Modkraft


Netavisen 15. september 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne