Falske klimainvesteringer

Mange års dårlig vedligeholdelse af kloakker er med de større regnmængder blevet en akut forureningstrussel. Det er den reelle grund til oversvømmelserne. Og de påståede klimainvesteringer peger ikke mod CO2-neutralitet. Infrastrukturen i Danmark fornys ikke i det nødvendige omfang

Kommunistisk Politik 18, 2010

VKO-regeringen har nedsat så mange kommissioner, at det efterhånden er svært at holde rede på dem, og de mange rapporter er produceret til støv og glemsel. Her til efteråret er den særlige klimakommission – som de fleste nok har glemt på forhånd, eller aldrig forstået fandtes – efter et par år klar med et bud på, hvordan Danmark engang i fremtiden kan blive uafhængig af fossile brændsler.

Vil man have et mere konkret fingerpeg om, hvad der kommer til at stå i klimakommissionens rapport, kan man allerede nu læse mange indlæg fra de mere magtfulde meningsdannere blandt entreprenørvirksomheder og i energibranchen og deres lobbyister, der er på overarbejde i håbet på at få fingre i statslige investeringer.

Intet af det, som regeringen eller de mange interessegrupper konkret er i gang med, sigter dog mod det CO2-neutrale fremtidssamfund. Således er statens energiselskab, DONG, dybt involveret i en udbygning af naturgasrørnettet til Rusland. Mange milliarder kastes efter nye boringer i Nordsøen, og de danske kraftvarmeværker er ved at forberede sig på en fremtid med privatisering af fjernvarmen og forsøger at få en dyr udbygning rørledninger til nye kunder til at blive en del af regeringens klimaplaner.

De begravede kloaker

Fakta om de danske kloaker

·  Kloaknettet i Danmark har en genanskaffelsesværdi på 240 til 260 mia. kr.

·  Kloaknettet udgør i alt 130.000 kilometer kloakker – heraf har kommunerne ansvaret for 70.000 kilometer af kloaknettet.

Regeringens egne investering i infrastruktur går først og fremmest til motorveje og broer, mens det mest akutte problem som følge af ændringer i klimaet knap bliver behandlet – den dårlige vedligeholdelse af Danmarks kloakker.

Det er en kendsgerning, at den globale opvarmning medfører mere såkaldt ekstremt vejr, voldsomme vejrforandringer og kraftigere vejrfænomener: monsunregn i stedet for kraftig regn, tørkeperioder i stedet for byget dansk sommervejr osv.

Løsningen, der foreslås på skybruddene og store mængder nedbør, er simpelthen at lade regnvandet forsvinde ned i jorden. Men dette vil også kræve gigantiske investeringer her og nu.

Branchefællesskabet i Dansk Byggeri, Danske Anlægsentreprenører, skønner på baggrund af tal fra Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV), at kommunernes investeringsefterslæb på kloakområdet udgjorde 12 mia. kr. i 2008.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) konkluderede i 2008, at kloakkerne er så nedslidte, at de ikke kan varetage deres funktion uden kraftige investeringer.
”Generelt er der en for lille prioritering af vedligeholdelse, både det skjulte, som kloakker og vandforsyning, men også skoler og institutionsbygninger. Og en tid som den aktuelle er også den rigtige at gå ind og gøre det i,” siger direktør Henrik Garver fra FRI til Information.

Leif Hansen fra Danske Kloakmestre udtalte i begyndelsen af 2009:

“Vi undrer os over, at det altid er ”nye vinduer” eller ”efterisolering”, der er i fokus, når man taler om miljø og klima i forbindelse med renovering af ejendomme.
Hvad med renovering af de nedslidte og udtjente kloakker, der ligger inde på boligejerens grunde? Både på landet og i byerne ser vi gentagne gange, at de kloakker, vi som kloakmestre renoverer for boligejeren, er meget nedslidte og utætte.

Mange spildevandsanlæg (op mod 70 % ), der ligger i det åbne land, er af ældre dato, og rensekvaliteten af det spildevand, der nedsives i vores undergrund samt udledes til å, sø, fjord og hav, opfylder slet ikke de rensekrav, der er til det øvrige spildevand i dag. Ligeledes er mange af kloakkerne, som ligger på boligejernes grunde, gamle betonrør, der er nedslidte og utætte, det være sig både på landet og i byerne.

Lever ikke op til investeringsplanerne

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 2009 viste, at Danmarks offentlige bygninger, kloakker, veje og andre anlæg er blevet så dårligt vedligeholdt, at det vil koste 50 mia. kr. at bringe dem tilbage i den stand, de var i ved regeringsskiftet i 2001.

Dansk Byggeri foreslog i 2009, at kommunerne som minimum starter med at leve op til de investeringsplaner, der er lagt. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven fra 1999 skal kommunerne udarbejde spildevandsplaner, der omfatter planer for fornyelse af kloaknettet. Men kun seks ud af ti kommuner har udarbejdet sådanne fornyelsesplaner.

– Var der investeret i fornyelse som aftalt, ville vi ikke have oplevet de omfattende oversvømmelser, som vi har set de seneste somre, og som vi desværre nok også ser igen denne sommer, forudså Dansk Byggeri i 2009.

Oversvømmelserne af kloaksystemerne betyder også, at rotterne søger op, hvilket betyder en øget smitterisiko.
– Problemet med rotter er relateret til vores kloakker, der efter min mening slet ikke prioriteres højt nok af politikerne. Jo dårligere kloakken er, desto bedre leveforhold har rotterne, siger Peter Steen Mikkelsen, der forsker i vand i byer ved Danmarks Tekniske Universitet, til DR.

Netavisen 19. september 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne