Skrot nedskæringsforliget NU!Fuld støtte til pædagogernes strejke!

Udtalelse fra APK- Arbejderpartiet Kommunisterne-Odense

Odense den 16. september 2002

Søndag d. 7. september blev en politisk rævekage af værste slags bagt. Med borgmester Anker Boye (S) og rådmand Søren Møller (de Konservative) som bagermestre. Helt imod sædvane blev der godt 10 dage før byrådets 1. behandling af Odense Kommunes Budget 2003 i huj og hast indgået forlig.

Et kulsort og dybt asocial nedskæringsforlig, der fastholder den nedskæringsramme på 252 mil. kr., som der blev lagt op til med udarbejdelsen af nedskæringskataloget i juni. 1. og 2.- behandlingen af budgettet bliver et rent paradenummer. Budgettet er på forhånd timet og tilrettelagt af den politiske inderkreds bag hermetisk lukkede døre. Enhver utidig indblanding udefra på budgettets udformning er effektivt blevet forhindret.

Alligevel. Vreden ulmer. På linie med pædagoger rundt om i landet er pædagogerne i Odense kommune gået i strejke mod nedskæringsforliget. En strejke, som APK – Arbejderpartiet Kommunisterne – Odense støtter fuldt ud. Der er behov for en stærk folkelig protestbevægelse med et klart mål: at få skrottet det nyligt indgåede nedskæringsforlig. Sammen må vi kræve, og kæmpe for at nedskæringsfelttoget stoppes.

Børn og unge behandles som en ren udsalgsvare.
Ikke mindst børnene, de unge, de arbejdsløse og de ældre vil blive ramt meget hårdt af forliget, men ingen er gået ramt forbi, og intet område er blevet fredet.

Forringelserne indenfor daginstitutionsområdet og Skolefritidsordningen (SFO) betyder voldsomme forringelser af børnepasningen i Odense, ikke mindst nednormeringen af personalet i SFO´erne. Der er lagt op til massefyring af pædagoger: 250 alt i alt. Resultat: discountpasning eller sagt på anden måde ren og skær opbevaring af børnene. De svageste børn lades i stikken.

På skolerne skæres det ugentlige timetal ned med to timer (3 ugers mindre undervisning på årsplan), specialundervisningen forringes mv. Det vil på ny ikke mindst ramme de svageste elever. 80 lærere kan se frem til at miste deres arbejde. Der er tale om et klart børne- og ungdomsfjendsk forlig.

De ældres forhold forringes
Efter et langt arbejdsliv behandles de ældre blot som en byrde for samfundet.
På ældre- og handicapområdet skæres der i alt for 64 millioner kroner, hvilket vil få alvorlige følger for den kommunale service på området. Ikke mindst hjemmehjælpen står denne gang for skud – med en kraftig barbering af den afsatte tid til rengøring hos de ældre. Op mod 150 ansatte kan forvente at miste deres arbejde.

Byens ledige udliciteres til private firmaer som slavearbejdere
Indsatsen overfor byens ledige forringes. 50 ansatte indenfor job og bistandsafdelingen mister deres job, og der sker en yderligere barbering af de kommunale aktiveringstilbud til de ledige, der i endnu højere grad vil blive erstattet af privat aktivering.

Odense Kommunes ny praksis med – i klar modstrid med loven – at udlicitere aktiveringen af byens bistandsmodtagere til private firmaer, der udnytter bistandsmodtagerne som total gratis arbejdskraft uden faglige rettigheder overhovedet og løntrykkere: som rene slavearbejdere, udbygges. Virksomheder som Bodum får i dag total gratis samlet og pakket kaffekander, mens Sanex gratis får sat mærkater på deres hårshampoo – via det private firma kaldet Projekt Fleksi-kurser, der på vegne af Odense Kommune aktiverer små 100 bistandsmodtagere som gratis arbejdskraft uden rettigheder til at udføre slavearbejdet for de private virksomheder.

Ingen og intet område går frit
Hertil kommer nedskæringerne på kulturområdet, på bybusserne, på park- og vej og en række andre forringelser, som rammer den odenseanske befolkning i al almindelighed i form af forringet service, mens der ydes milliontilskud til Odense Eventyr Golf, så Odense kan lægge græs til den europæiske golftour i år 2005. Vi kan ikke blot se passivt til, mens børnenes, de ældres og de arbejdsløses med fleres forhold forringes, mens de rige og erhvervslivet får i pose og sæk.

Uanset byrådspolitikernes forsikringer om, at nedskæringerne “sker med et stik i hjertet”, og uanset regeringens “skattestop” og de økonomiske håndfæstninger imellem regeringen og kommunerne og amterne, der yderligere cementerer den kommunale nedskæringspolitik, så skal nedskæringsforliget smides i papirkurven.

Send regningen retur!
Regningen må sendes tilbage til dem, der har udskrevet den. Til de rige og erhvervslivet i Odense Kommune. Tilbage til den EU og terrorkrigsregering, som baserer sig på sociale forringelser, på privatisering og krigsbevillinger.

Der er ikke behov for nye nedskæringer for, som det hedder, at genoprette Odenses økonomi. Der er på ingen måde tale om, at den brede odenseanske befolkning “har levet over evne”. Tværtimod! Der er behov for en styrket indsats på børneområdet, ældre- og handicapområdet, kulturområdet mv. for at rette op på de alvorlige konsekvenser af de tidligere års nedskæringsbudgetter og dermed sikre en ordentlig standard i daginstitutioner, på skoler, på plejehjem, tilstrækkelig hjemmehjælp til de ældre osv., osv…

Pengene til at udvikle samfundet til gavn for den almindelige befolkning? Ja. De må tages der, hvor de findes. Alle former for direkte og indirekte kommunal bistandshjælp til erhvervslivet må fjernes, og den kommunale dækningsafgift må sættes i vejret. Og Odense Kommune må tvinges til at bryde de kommunale håndfæstninger!

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne – Odense

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne-Odense
Skibhusvej 100 st. th.
5000 Odense
Tlf. 66148983

e-mail: oktoberfyn@get2net.dk
hjemmeside: www.sitecenter.dk/apk-odense/

Netavisen 17. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne