DE FORENEDE NATIONER MÅ HANDLE FOR AT FORHINDRE ET ANGREB FRA DE FORENDE STATER PÅ IRAK

Det følgende brev fra den tidligere amerikanske justitsminister Ramsey Clark er blevet sendt til alle medlemmer af FNs Sikkerhedsråd, med kopier til FNs generalforsamling og til Senator Biden fra Senatets Udenrigskomité.

29. juli 2002

Kære Ambassadør

Ethvert tilbageværende forhåbning om at redde de efterfølgende generationer fra krigens forbandelse, som de Forenede Nationers folk nærer til De Forenede Nationer, vil blive knust af endnu et amerikansk angreb på Irak. I et år har trusler om at angribe, invadere og omstyrte Iraks regering været gentaget regelmæssigt af Præsident George Bush, Vicepræsident Cheney, Forsvarsminister Rumsfeld, forskellige kabinetsministere og Pentagon-talsmænd. Denne psykologiske krig er i sig selv en forbrydelse mod freden og krænker FNs Charter. Dagens hovedoverskrift i New York Times: ‘USA undersøger et angreb på Bagdad som en mulighed’ er typisk for den terroriserende hensigt med truslerne. Faren for tab af civile liv i Bagdad fra et sådant angreb ville være enorme.

DE FORENEDE NATIONER MÅ HANDLE FOR AT FORHINDRE ET ANGREB FRA DE FORENDE STATER PÅ IRAK

Hvis De Forenede Nationer er ude af stand til at af holde USA – et permanent medlem af Sikkerhedsrådet – fra at begå forbrydelser mod freden og menneskeheden samt krigsforbrydelser mod en nation, der allerede er blevet krænket af USA udover bristepunktet, hvad er De Forenede Nationer så værd?
Som et minimum må opposition mod ethvert angreb eller forsøg på at vælte Iraks regering med militærmagt udtrykkes offentligt af De Forenede Nationer.

DE FORENEDE STATER BOMBEDE NÅDESLØST ET FORSVARSLØST IRAK I TOOGFYRRE DAGE I 1991

USA anførte og glorificerede det massive angreb på Irak i januar og februar 1991. Pentagon meddelte, at det gennemførte 110.000 luftangreb mod en forsvarsløs ‘civilisationens vugge’ og nedkastede 88.500 tons bomber. De omfattende bombardementer ødelagde det civile samfunds økonomiske levedygtighed i hele nationen. De dræbte titusinder af irakisk borgere og andre. En meget stor del af bombningen var rettet mod civile og civile anlæg. Det var mindre præcist end de seneste voldsomme angreb i Afghanistan. Amerikanske bomber ødelagde irakiske vandforsyningsanlæg, elektricitetsforsyningerne, kommunikationsmidlerne, transport, fremstillingsvirksomhed, handel, landbrug, høns og dyrehold, lagerfaciliteter for fødevarer, markeder, produktionen af gødning og insekticider, forretningscentre, arkæologiske og historiske kulturskatte, lejlighedsbyggeri, boligkvarterer, skoler, hospitaler, moskéer, kirker og synagoger.
Pentagon meddelte, at dets tab var 152. En trediedel af disse fra ‘friendly fire’, resten var ulykker. USA havde ingen tab under kamphandlinger.

DE FORENEDE STATER PÅTVANG GENNEMFØRELSEN AF FOLKEMORDERISKE SANKTIONER MOD IRAK I 1990

USA udarbejdede økonomiske sanktioner mod Irak, som Sikkerhedsrådet godkendte den 6. august 1990, på 45-års-dagen for det amerikanske atombombeangreb mod Hiroshima. Disse sanktioner er den direkte årsag til mere end en million menneskers grusomme død. Dette er den største forbrydelse mod menneskeheden i det sidste årti af det mest voldelige århundrede, historien har kendt. En pinefuld død for hvert eneste individ, der gik til spilde – af underernæring, kwashiorkor (sygdomstilstand hos børn, forårsaget af proteinmangel, o.a.), en bølge af dehydrering fra forurenet vand og fra sygdomme, der kunne helbredes. Disse sanktioner forårsager frem til nu hver eneste dag hundreder af døde.
Alle de FN-instanser, som tager sig af fødevarer, sundhed og børn – indbefattet FAO, WFP, WHO og UNICEF – har udtalt sig om denne menneskelige katastrofes rædsler, dens omfang og ansvaret for den.
Langt hovedparten af dødsfaldene som følge af sanktionerne er børn, de ældre, de kronisk syge og akutte sygdomstilfælde. Dette er de mennesker, som er mest sårbare over for forurenet vand, underernæring og mangelen på medicin og medicinsk udstyr og forsyninger.
USA påstande om, at det er den irakiske regering, som er ansvarlig for dødsfaldene som følge af fødevaremangel og medicin, er falske. USA blokerede for oliesalg fra Irak i seks år, før det syntes som om det gav efter for humanitære bønner om at tillade salg af olie til gengæld for indkøb af mad og medicin. Siden 1997, hvor oliesalget begyndte, har det effektivt frustreret og forsinket Olie for Mad-programmet, som ikke sikrer tilstrækkelige indkomster på et niveau, der er nødvendigt for at stoppe den daglige forværring af helbredssituationen og de voksende dødsrater i Irak.
Før sanktionerne var der så godt som ingen underernæring i Irak og gratis hospitaler, sundhedsydelser og medicin var en model for regionen. Dets nuværende system for regeringsdistribution af de tilgængelige madlagre er også et mønster på fairness og effektivitet. Det har kun mangler med hensyn til mængden af fødevarer og alsidigheden i dens sammensætning.

AMERIKANSKE KRIGSFLY HAR VILKÅRLIGT ANGREBET IRAK I 11 ÅR

USA har gennemført vilkårlige luftangreb mod Irak siden marts 1991, hvor de massive angreb – med et bombetogt hvert halve minut – sluttede. Uden at miste et eneste fly har de amerikanske angreb dræbt: rengøringspersonale på Al Rashid-hotellet i Bagdad i et mislykket forsøg på at myrde Saddam Hussein; snesevis af mennesker hvert eneste år i angreb på radarstationer i eller i nærheden af de af USA påtvungne flyforbuds-zoner; samtlige personer på en FN-helikopter, der blev skudt ned af amerikanske fly; og civile fra alle samfundslag, indbefattet den internationalt berømte kunstner og direktør for Iraks Nationale Kunstcenter Leila el Attar.

IRAK UDGØR INGEN TRUSSEL MOD USA, LANDENE I REGIONEN ELLER MOD ANDRE

USA har fejlagtigt påstået, at Irak arbejder for at udvikle masseødelæggelsesvåben for at angribe USA, Israel, dets naboer og andre. USA hævdede, at dets angreb i 1991 ødelagde 80 pct. af Iraks militære kapacitet. FNs våbeninspektioner hævdede at afsløre og demontere 90 pct. af Iraks muligheder efter 1991 for at udvikle masseødelæggelsesvåben. Irak, dets folk og dets ressourcer er udmattede. Det har en ‘beskåret’ generation af børn under 10 og en invalideret befolkning i alle aldersgrupper. Det er offer for den værste forbrydelse mod menneskeheden i de seneste årtier.

USA ER DEN STØRSTE VOLDSBÆRER I VERDEN

To af de øverste FN-embedsmænd, som var ansvarlige for FNs våbeninspektioner på stedet i Irak, samt en principfast amerikansk borger, som deltog i inspektionerne, er fratrådt deres poster, har fordømt sanktionerne og afvist, at der eksisterer en fare for, at Irak vil udvikle masseødelæggelsesvåben.
USA har flere atomvåben end alle andre nationer tilsammen og har desuden de mest avancerede og talrigeste fremføringssystemer for atomvåben, indbefattet Trident II atomubåds-flåden. Det besidder de største lagre af kemiske og biologiske våben og den mest avancerede og omfattende forskning i masseødelæggelsensvåben af enhver art i verden. USA’s militærudgifter overstiger de følgende ni næststørste militærbudgetter tilsammen. Præsident Bush har gentagne gange erklæret, at USA har ret til at angribe først. USA angreb Hiroshima og Nagasaki med atomvåben og bliver ved med at retfærdiggøre disse handlinger.
USA har opsagt traktater, der kontrollerer atomvåben og spredningen af dem; det har stemt imod
den protokol, der tillod gennemførelsen af Konventionerne om Biologiske Våben; og det har afvist traktaten, der forbyder landminer, den internationale krigsforbryderdomstol ICC og omtrent enhver anden international bestræbelse på at kontrollere og begrænse krig.
Den amerikanske ‘krig mod terror’ er en deklaration om USA ret til at slå først – mod enhver, overalt, på ren mistanke, eller uden begrundelse, og ensidigt.l
USA ønsker at styrte den irakiske regering og mange andre i strid med loven. Medmindre USA bliver holdt tilbage, vil muligheden for fred og lige muligheder for verdens nationer for økonomisk, social, kulturel og politisk fremgang være tabt. Hvilken regering udgør den største fare for freden globale eller for Mesopotamien og dets nabolande – USA eller Irak?

ET ANGREB FRA USA MOD IRAK FOR AT VÆLTE DETS REGERING VIL VÆRE EN GROV KRÆNKELSE AF FN’S CHARTER, NÜRNBERG-AFTALERNE OG AF INTERNATIONAL LOV

Hvis USA, som det så ofte har lovet, angriber Irak for at omstyrte dets regering, vil det være den mest forkastelige, arrogante og foragtelige krænkelse af De Forenede Nationers Charter, Nürnberg-aftalerne og af international lov, som er set indtil nu, og som kan tænkes fremover. Kun absolut magt, der ikke begrænses af lov og ret og som savner enhver menneskelig moral, kan åbent martre et offer, den har udset sig, som Præsident Bush har martret Irak. Fordi USA har begået historiske uretfærdigheder mod Irak, især i hans fars præsidenttid, og fordi USA stadig søger at beherske regionen, hader Præsident Bush, hans vicepræsident og andre i hans regering Irak og ønsker at ødelægge det uigenkaldeligt.
Jeg skriver dette brev til Dem, til alle repræsentanter ved FN for Sikkerhedsrådeats medlemmer,
til Generalforsamlingens Præsident og til Præsident Bush. Dette er ét af en række breve, som beskriver og protesterer mod USA’s og FNs forkerte handlinger i Irak. Den truende synd, som er behandlet her, er den værste. Hvis USA tolv år efter dets ødelæggende luftangreb og efter tolv år med folkemorderiske sanktioner, den altid nærværende risiko for og hyppige gennemførelse af tilfældige angreb med den altid nærværende overvågning fra amerikanske fly, sætter sit endelige nådestød ind mod Iraks folk, mens FN og verdens rige lande forholder sig tavse, vil den menneskelige skam og afmagt dømme os til stadig mere vold.

ET AMERIKANSK ANGREB PÅ IRAK VIL SKABE MERE OG STØRRE VOLD – ØJEBLIKKELIG HANDLING FRA DE FORENEDE NATIONERS SIDE FOR AT FORHINDRE ET AMERIKANSK ANGREB PÅ IRAK ER NØDVENDIG

Jeg anmoder Dem indtrængende om øjeblikkeligt at aktivere De Forenede Nationer, Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet og alle dets agenturer for at fordømme den fortsatte trusler fra De Forenede Stater mod Irak, kræve et øjeblikkeligt stop for truslerne og advare USA om, at et angreb fra dets side på Irak vil krænke De Forenede Nationers charter, international lov og venskabet mellem alle, som søger fred og respekterer menneskehedens værdighed.

ET ANGREB FRA USA MOD IRAK VIL KRÆNKE USA’s FORFATNING OG LOVE, SOM KRÆVER RIGSRETSSAG, SAG FOR DET AMERIKANSKE SENAT OG ANKLAGER FOR KRIMINALITET VED DE FØDERALE DOMSTOLE MOD PRÆSIDENT BUSH OG ALLE ANSVARLIGE EMBEDSMÆND

Et angreb på Irak fra USA’s side ville også krænke De Forenede Staters forfatning og love og udsætte Præsident Bush for en rigsretssag fra Repræsentanters Hus ifølge den amerikanske forfatning for de største forbrydelser – forbrydelser mod freden og menneskeheden- for domfældelse i det amerikanske Senat og retssag ved en føderal domstol for de pågældende forbrydelser.
Ulykkeligvis er vores Forfatning i de senere år mere blevet beæret med brud på den end ved en samvittighedsfuld overholdelse af de rettigheder, den har til hensigt at sikre for alle. Men bestræbelsen på at stille enhver amerikansk myndighed til ansvar, som deltager i et angreb på Irak, vil blive forfulgt af de her, som elsker deres land og som af den grund insisterer på, at dets handlinger er retfærdige.

Ærbødigst
Ramsey Clark

Netavisen 19. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne