Whistleblower anklager FE for at bryde loven – bovlamt tilsyn blev ført bag lyset i 5 år

Topledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste blev mandag hjemsendt efter at tilsynet bl.a. havde anklaget dem for spionage mod tilsynets medlemmer, tilbageholdelse af centrale og afgørende oplysninger og anden kriminel virksomhed. Endnu en gigantisk skandale er under oprulning i magtens indercirkler.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) kom i 2014 ind under et nyt tilsyn, kaldet Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Men som kritikere allerede sagde dengang, så nytter et tilsyn intet, hvis de kun får adgang til udvalgt materiale, som spionerne selv har vurderet først. Det er rent spil for galleriet. Derfor er det heller ikke nogen stor overraskelse at det i fem år lykkedes for FE at holde tilsynet i uvidenhed om hvordan de udførte arbejdet med ”rigets sikkerhed”. Men så kom en whistleblower grus i maskinen, og sendte en mængde afslørende dokumenter om lovbrud og løgne til tilsynet.

Tilsynet har siden brugt et helt år på at få udarbejdet en rapport, der naturligvis også er totalt hemmelig. At det overhovedet er lykkedes er trods alt i sig selv et nybrud i dansk forsvarshistorie. Whistleblowere plejer at falde ud foran S-toget før de når at vidne om højforræderi i embedsværket og statsmagtens medvirken til forbrydelser mod menneskeheden.

Stadig er der ingen information om omfanget, eller tid og sted for de påståede ulovlige aktiviteter, men i tilsynets spartanske pressemeddelelse antydes det sprængfarlige indhold. Og listen over hjemsendte tegner et billede af endnu en gigantisk skandale under oprulning i magtens indercirkler. Forsvarsministeren har indtil videre blot annonceret at der nu kommer endnu en undersøgelse af anklagerne.

To af skandalens hovedpersoner har kørt et påfaldende parløb i statsmagtens absolutte centrum

Hjemsendt: Chefen for FET Lars Johan Findsen

2002 – 2007: Politimester, Politiets Efterretningstjeneste

2007 – 2015: Departementschef i Forsvarsministeriet

2015 – 2020: Chef for Forsvarets Efterretningstjeneste

Hjemsendt: Tidligere departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel, var i forvejen degraderet til en ambassadørpost i Berlin.

Tidligere bl.a.:

Ambassadesekretær ved Danmarks faste repræsentation ved NATO og EU i Bruxelles.

Chef for udenrigsområdet i Statsministeriet.

2010 – 2015: Chef for Forsvarets Efterretningstjeneste

2015 – 2020: Departementschef i Forsvarsministeriet

Uddrag fra Tilsynet med Efterretningstjenesternes pressemeddelelse

”Tilsynet med Efterretningstjenesterne har gennemført en undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) på baggrund af materiale indleveret af én eller flere whistleblowere.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne kom i november 2019 ved én eller flere whistleblowere i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende FE, som tilsynet ikke hidtil har haft kendskab til eller mulighed for at tilvejebringe.

Materialet har en sådan karakter, at tilsynet besluttede at fokusere sin kontrol af FE med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder.

På baggrund af tilsynets undersøgelse af det indleverede materiale fremsendte tilsynet den 21. august 2020 en analyse i fire bind til forsvarsministeren indeholdende tilsynets konklusioner og anbefalinger.

Tilsynet offentliggør med denne meddelelse de uklassificerede resultater af undersøgelsen.

Tilsynets vurderinger og anbefalinger omhandler forhold, der helt eller delvist vurderes at være inden for tilsynets legalitetskontrol i henhold til FE-loven. Tilsynet vurderer blandt andet følgende:

At FE af flere omgange siden tilsynets oprettelse i 2014 og til sommeren 2020 – i forbindelse med blandt andet tilsynets konkrete kontroller samt møder med chefen for FE – har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger.

Det er tilsynets opfattelse, at den lovbestemte orienteringspligt er afgørende nødvendig for et funktionelt tilsyn, og at den hviler på en tillid fra lovgiver til, at FE i alle henseender efterkommer forpligtelsen. Resultatet af disse gentagne brud på den lovbestemte orienteringspligt er, at den legalitetskontrol, som tilsynet i henhold FE-loven er pålagt at udføre, og som bidrager til legitimeringen af FEs virksomhed, ikke fungerer efter hensigten.

At der ved centrale dele af FEs indhentningskapaciteter er risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere.

At det indleverede materiale indikerer, at FEs ledelse har undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område.

At der i FEs ledelse og dele af tjenesten eksisterer en uhensigtsmæssig legalitetskultur, hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol.

At det indleverede materiale indikerer, at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.

At FE uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet. Tilsynet anbefaler på den baggrund, at der politisk tages stilling til følgende:

Hvorvidt der skal foretages en undersøgelse af, om FE har varetaget og varetager sin opgave som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område i henhold til FE-lovens § 1, stk. 2.

Behovet for en afdækning af, hvorvidt FE i tilstrækkelig grad har oplyst politiske beslutningstagere om alle relevante forhold vedrørende centrale dele af tjenestens indhentningskapaciteter.

Tilsynet har i henhold til FE-lovens gældende kontrol-og reaktionsmuligheder ikke mulighed for nærmere at afdække udvalgte forhold, der fremkommer af det indleverede materiale.”

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at PET behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen, og at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet blev oprettet ved lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), der lige som lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) trådte i kraft den 1. januar 2014″.

www.tet.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne