Alle finanslove siden 2010: Konsekvent og EU-dikteret nedskæring af velfærd

Den ene nedskæringsfinanslov har fulgt den anden siden 2010 under både blå og ‘rød blok’. Og d. 20. december vedtages endnu en. Regeringen lægger røgslør ud over de faktiske forringelser og dikterer større ‘effektivitet’ og mere arbejde af de offentligt ansatte. Bag de villige politiske marionetdukker styrer EU benhårdt for at sikre kapitalens interesser og lade den brede befolkning betale.

Tryk STOP for dårlige arbejdsforhold og STOP for velfærdsslagtning

Enhver finanslov bliver fremlagt og forsøgt solgt gennem fremhævelse af enkeltforbedringer på populære områder. Bagved ligger det samlede budget, der må vurderes som en helhed.

Finanslove er demagogiske, de fremhæver altid en eller anden konkret forbedring. Det er også reglen, at dette blot er sukkerlaget på en bitter pille. De seneste års finanslove har alle betydet nedgang i velfærd – hvad der da også svarer fuldstændigt til oplevelsen ude i den virkelige verden, hvor fattigdom og umenneskelige forhold rammer udsatte grupper og hvor den offentlige sektor er under stærkt pres. Pengene er overflyttet til skatte- og afgiftslettelser til virksomheder og de mest velbjergede og til krigsforberedelser og militarisering af samfundet.

Når politikerne diskuterer om vi skal have en fremgang i offentlige udgifter på 0,3 %, 0,5 eller 0,6 % er alle eksemplerne reelt minusbudgetter. Regnes der på tallene kræver udviklingen i befolkningen med flere ældre og flere børn en stigning på 0,65 % for blot at ligge på et status quo – et budget der dog på ingen måde ville være tilstrækkeligt til at udfylde de faktiske behov.

At opnå dette ville alene kræve en stigning på 3,5 milliarder i finansloven for 2019 – altså mindst 1 milliard mere til velfærd på det kommende års finanslov.
Siden 2010 ligger der et efterslæb på 17 milliarder for blot at sikre status quo.

Skulle tallene følge udviklingen i BNP ville det offentlige forbrug skulle stige med 1,1 %. Sammenligner man med perioden fra 1992 til 2010 steg det offentlige forbrug 1,8 % i gennemsnit pr. indbygger. Men fra 2010 skete der en brat vending og nedskæringskniven blev for alvor sat ind.

Her kommer EU ind i billedet, som det redskab monopolkapitalen har brugt til at kaste betalingen af finanskrisen over på arbejdernes og den almindelige befolknings skuldre.

Hvordan EU fjerner velfærd

De danske finanslove og budgetterne for kommuner og regioner er gennem EU blevet underlagt en række mekanismer, der gennemtvinger kapitalens klasseinteresser i forhold til det overordnede samfundsmæssige budget. Dette er fastlagt i EU’s ’grundlov’ – Lissabon-traktaten, der gennem Stabilitets – og vækstpagten sætter rammerne for det enkelte lands offentlige udgifter. Vi har i Danmark som princip ikke selv råderet over mængden af offentlig gæld eller prioritering af velfærd.

Siden er kravene blev yderligere skærpet gennem Finanspagten, der i Danmark er udmøntet gennem budgetloven, som danske politikere frivilligt underlagde os i 2012.

Her må det årlige offentlige underskud højst udgøre ½ pct. af BNP, og der blev samtidig indført udgiftslofter og stram styring af kommuner og regioner.

Finanspagten forbyder desuden det offentlige at foretage større investeringer i offentlige arbejdspladser, ligesom EU generelt dikterer mere privatisering over hele linjen.

Hvert år følger EU op på at Stabilitets- og vækstpagten overholdes, og hvilke nyliberale reformer der er ønskelige for at opnå dette gennem ’Det europæiske semester’. Således f.eks. i 2010 med et krav om at forbedre budgetterne med 24 milliarder kroner i form af vedtagelsen af en række ’reformer’.

Resultatet var, at Folketinget som EU’s marionetter i hurtigt tempo vedtog reformerne af efterløn, fleksjob og førtidspension.

Vi kan være sikre på, at bag enhver ny finanslov for Danmark såvel som ved vedtagelsen af alle større reformer trækker EU i trådene i retning af omfordeling til fordel for de rige. Her finder vi også en stor del af forklaringen på hvorfor blå og ‘rød’ bloks politik stort set er identiske, mens de spiller et spil for galleriet om modsætninger og uenigheder.

Offentlige udgifter sænkes som sådan – og samtidig går en stadig større del fra velfærd og flyttes ikke mindst til militarisering og krigsdeltagelse. Over de næste 6 år skal Danmarks oprustning øges fra år til år med i alt 12,3 milliarder kr., hvad der svarer til en 20 % forhøjelse.

Dansk Folkeparti gør sig regeringsparate

DF har gennem de seneste år slået sig op som forsvarere af velfærd. Ved tidligere finanslovsforhandlingerne stillede de krav om 0,65 % i alle finanslove frem til 2015, hvor de krævede en garanti for at udgifterne i det offentlige forbrug ville svare til status quo, befolkningsudviklingen taget i betragtning (det demografiske træk).

I år var dette krav helt ‘glemt’. På et spørgsmål fra dagbladet Information om hvilken vækst i det offentlige forbrug der lå i finanslovsaftalen mellem regeringen og DF svarede René Christensen, at partiet ikke havde fået oplysninger om dette – og de havde heller ikke spurgt!

Regeringens ‘velfærdsløft’

Venstre såvel som CEPOS fastholder at den førte politik repræsenterer et velfærdsløft for befolkningen. Ganske vist bliver de offentlige udgifter skåret ned, men dette kan blot opvejes af øget effektivitet. Gennem de sidste 10 år er produktiviteten indenfor det offentlige øget med 0,5 % pr. år. Dvs at de offentligt ansatte har løbet hurtigere og hurtigere.

Så det skal de bare blive ved med!

Det var klart nok denne politik der lå bag regeringens brutale kurs ved de offentlige overenskomstforhandlinger i foråret. Kursen følges op nu overfor DSB-arbejderne. Der skal arbejdes mere og på dårligere løn- og arbejdsforhold.

Heldigvis er en større modstand nu ved at samle sig med de DSB-ansatte og buschaufførerne i spidsen.

Styrk solidariteten i kampen mod angrebene på arbejdstiden
Udtalelse APK

Læs også

Nej til de riges finanslov – Af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

Finanslovsaftale 2019: Nedskæringspolitik og flygtningehetz
KPnet 11. december 2018

Reaktionær Finanslov – Oktober Radio Aarhus
Oktober Radio 1. december 2018

Danmark rustet til NATO-angreb: Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer til at give ‘forsvars’-forliget modstand
KPnet 28. januar 2018

 

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 20. december 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater