APKs 6. KONGRES 22.-24. maj 2015

Dokumenter – Beslutninger – Debat

Længere nede på siden findes debatten op til kongressen

APK har holdt sin 6. kongres: På vej mod skærpede klassekampe

Arbejderpartiet Kommunisterne afholdt i pinsen sin 6. kongres siden partistiftelsen i 2000. Den var præget af optimisme, enhed og klarhed om, at både klassekampen i Danmark og internationalt vil blive skærpet i de kommende år.

Læs udtalelsen om kongressen her

Interview med APKs formand Dorte Grena

Efter folketingsvalget: Der er brug for skridt i nye retninger

-Blå blok og Lars Løkke Rasmussen har kun  en tredjedel af danskerne bag sig. Kun hver tredje har faktisk stemt på dem. Resten har enten stemt på andre partier, ikke stemt eller har ikke haft lov til at stemme. Det er et udgangspunkt for modstand, siger Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne  fra partiets 6. kongres i slutningen af maj.

Læs interviewet her

Centralkomiteens beretning til APK’s 6. kongres

Læs mere her

FÆLLES KAMP MOD KAPITALENS OFFENSIV OG KRIGSPOLITIK

Handlingsprogram vedtaget på APK’s 6. kongres 2015

 

Læs programmet her

 

Greetings to  CIPOML

6th Congress of the Workers’ Communist Party of Denmark APK

The 6th Congress of APK, held in Copenhagen May 2015, sends its militant revolutionary greetings to the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations and our brother/sister organizations in all continents, struggling for a better future for the workers and the peoples, for revolution and socialism.

Our 6. Congress was held in a spirit of revolutionary optimism and  of unity with a clear understanding that the class struggle will be intensified during the next years, nationally and internationally.

Read the message here

A United and Solidarity Future
A progressive asylum, refugee, immigration policy


Refugees can only be supported in their own land or close to it if the imperialist wars and destabilisation are stopped. Peace, reconstruction, jobs and development are the only things that can end the flood of millions refugees and put an end to this human tragedy.

The European Union’s (EU) exterior borders are studded with barbed wire, walls, mines and electronic surveillance.  The Mediterranean is transformed into the world’s most dangerous border crossing, into a massive grave for asylum seekers and refugees from war.

This platform was worked out in the first half of 2015 in connection with APK’s 6th congress and confirmed at the congress, held May 22-24, 2015.  

Read it here

Aktuelle politiske udtalelser vedtaget på APKs 6. kongres


Ungdommen i kamp for en anden fremtid

Politikerne i begge blokke tilbyder kun én udviklingsvej for fremtidens samfund: Mere af det samme. Ungdommen må gå en ny og anden vej, kæmpe for at skabe en bedre fremtid uden krige, racisme, miljøkatastrofer og de riges magt.

Læs hele udtalelsen her

 

Bryd den kapitalistiske offensiv! Bryd med blokkene

Arbejderpartiet Kommunisternes 6. kongres erklærer, at det er nødvendigt der opbygges et bredt alternativ til de to dominerende blokke, og at den folkelige modstand mod de nyliberale angreb på arbejderne og det store flertal styrkes og synliggøres. Den anbefaler at stemme blankt ved folketingsvalget.

Læs hele udtalelsen her

Fælles kamp mod de nyliberale arbejds- og nedskæringsreformer!

En platform for solidaritet, enhed og fælles kamp for at rulle de nyliberale reformer tilbage – mod social dumping, for en fordobling af dagpengeperioden, for 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation – en platform for alle – arbejdende og arbejdsløse, på kontanthjælp eller overførsel, for danskere og alle på det danske arbejdsmarked.

Læs hele udtalelsen her

For en folkeafstemning om dansk medlemsskab af EU!

Bevar retsundtagelsen! Forsvar de danske undtagelser!

Befolkningen i UK er blevet lovet en folkeafstemning om britisk medlemskab eller ej senest i 2017. Danskerne har også krav på en ny folkeafstemning om det danske medlemskab. EU er noget helt andet end det, der blev sagt ja til i 19972 – og noget helt andet end hvad ja-politikerne lovede.


Læs hele udtalelsen her

 

 

 

Stop krigsgalskaben! Stop købet af kampfly!

Vi opfordrer det fredelige flertal til at gå i aktion og kæmpe for at skabe et alliancefrit, selvstændigt og neutralt Danmark.

Læs hele udtalelsen her

_________

Solidaritet og fælles fremtid

Indvandrer- og flygtningepolitisk platform

 

Begge de to regeringsalternativer søger at vinde stemmer ved folketingsvalget på at ‘stramme’ flygtninge- og indvandrerpolitikken og i varierende grad lægge ‘udlændinge’ og ‘fremmede’ for had.

APK fremlægger her sin flygtninge- og indvandrerpolitiske platform, udarbejdet i forbindelse med kongresdiskussionerne op til partiets 6. kongres.

Se platformen her

– eller læs den i pdf her

_______________________________________

KONGRESDEBAT


Arbejderpartiet Kommunisterne

Debatten op til APKs 6. kongres


Oplæg – Indlæg – Diskussion


Diskussionen er opdelt i sektioner efter emner – markeret med rød overskrift

På denne temaside bringes oplæg og indlæg i kongresdebatten og artikler fra KPnet og månedsbladet Kommunistisk Politik af relevans for diskussionen.

_______________________

Emne:
Kampen for et stærkt kommunistisk parti

Teser om de politiske kræfter og den politiske situation som et udgangspunkt for opgaverne i partibygningen

Oplæg i forbindelse med diskussionerne omkring beretningen til APKs 6. kongres

Læs teserne her

________________________

Emne:
Socialisme

En skitse af socialismens økonomi

Der hersker en grundlæggende uvidenhed og forvirring om socialismen som begreb, ikke blot i den brede befolkning og arbejderklassen generelt, men også i den progressive offentlighed og på den organiserede politiske venstrefløj.

Dette indlæg i APKs kongresdebat er skrevet af en nær ven af partiet og giver et rids af socialismens politiske økonomi i forbindelse med diskussionen om socialismens program.

Læs hele indlægget her

Perspektiver for socialisme

Behovet for et andet globalt samfundssystem end kapitalisme og imperialisme er skrigende. Og derfor er der behov for at tænke revolutionsteorien og socialismeteorien – ikke mindst teorien om socialisme i et land, nemlig i Danmark – igennem igen


Af Klaus Riis

Læs hele oplægget her

Socialismen faldt – Næste gang bliver det bedre

Det centrale spørgsmål er spørgsmålet om magten i samfundet. Om et land er socialistisk eller kapitalistisk, er spørgsmålet om, hvilken klasse der har magten og herredømmet over staten og produktionsmidlerne. Allerede Marx skrev, at ”politisk magt i egentlig betydning er en klasses organiserede magt til at undertrykke en anden klasse”.

Af Dorte Grenaa

Læs hele oplægget her

Teser om revolution og socialisme

Ti teser om kampen for socialisme i dag og den ny globale bølge af revolutioner og revolutionære situationer

Læs mere her

Socialismeblog

Følg løbende med i socialismediskussionen på KPnetBlogs her

________________________

Emne:
Arbejderklassens enhedsfront og folkefronten mod krise, krig, reaktion og fascisme


Udviklingen af arbejderklassens enhedsfront er en påtrængende nødvendighed

Enhedsfronten er det bærende element i udviklingen af folkefronten mod krise, krig, reaktion og fascisme

Oplæg til APKs partikonference 14.marts 2015 om enhedsfrontens og folkefrontens problemer som led i forberedelsen af APKs 6. kongres

Af Dorte Grenaa

Læs hele oplægget her

Oktober Radio: Dorte Grenaa om arbejderklassens enhedsfront

Hør oplægget på partikonferencen her

________________________

APKs 5. kongres 2012: Opbyg et folkeligt og revolutionært alternativ til ’rød’ og blå blok

Det viser sig, at der kun er to veje gennem krisen: kapitalens og arbejderklassens. Reformvejen er blevet nedskæringsvejen, og ’reform’ betyder i dag, som alle ved, nedskæringer. Var reformer tidligere sociale forbedringer og fremskridt, og i de gamle reformisters opfattelse skridt på vejen til socialismen, består ’reformerne’ nu i at skrue de gamle reformer, arbejdernes vundne resultater, baglæns. Reformisterne er blevet nedskæringsfolk, velfærdsslagtere.

Læs hele udtalelsen her

Raul Marco: Folkefrontens relevans

Den nuværende krise kan bidrage til revolutionen, hvis der er en politisk kraft med indflydelse blandt masserne og evne til at udvikle de taktiske bevægelser, der tillader den at styrte de borgerlige og pro-imperialistiske regeringer.

Spørgsmålet om det kommunistiske parti som den historiske kategori og ledende kraft sammen med folkefronten, der forener og mobiliserer de patriotiske og revolutionære reserver for et enkelt formål med henblik på at gøre en ende på imperialistisk dominering og deres lakaj regeringer, er en opgave, som vi skal fortsætte med at sikre en hurtig løsning.

Forord til Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (IKMLPO’s) genudgivelse af Georgi Dimitrovs rapport til Kominterns 7. verdenskongres (1935)

Læs hele artiklen her

Georgi Dimitrov: Om enhedsfronten og den antifascistiske folkefront

“Hvad er og må i den givne etape være hovedindholdet af enhedsfronten? Forsvaret for arbejderklassens umiddelbare økonomiske og politiske interesser, arbejderklassens forsvar mod fascismen må være udgangspunktet og hovedindholdet for enhedsfronten i alle kapitalistiske lande.”

Uddrag af beretningen ‘Fascismen er fjenden’ til Kommunistisk Internationales 7. verdenskongres 1915

Læs mere her

________________________

Emne:
Kvindekamp i dag

8.marts 2015: Levende bevis på den voksende kvindekamp verden over

Det er hundrede år siden, kvinderne fik stemmeret i Danmark. Eller gjorde de? Og skiller kvindernes – de arbejdende kvinders – kamp af i dag sig så meget fra kampen for 100 år siden?

Dorte Grenaas 8. marts tale 2015

Læs og/eller hør den her


Disse krav rejser vi 8. marts 2015 – Kvindernes Internationale Kampdag

Læs her

________________________

Emne:
Ungdommen kræver arbejde – uddannelse – boliger – og retten til et liv

Fremtiden tilhører ungdommen: Ja, men hvilken ungdom?

Spørgsmålet er, hvilken ungdom der skal tage fremtiden i sine hænder. Borgerskabets, de rige udbytteres og spekulanters ungdom, imperialisternes og magtelitens, fascismens ungdom, der alle opdrages og uddannes til at fortsætte og forstærke undertrykkelse og udbytning? Eller er det arbejderklassens og de undertryktes ungdom, der skal skabe fremtiden? Der er en verden til forskel.

Læs mere her

”Soldater til konkurrencestaten” – EUs nyliberalistiske uddannelsessystem i Danmark

Hver eneste dansk statsminister har gennem de sidste årtier erklæret, at vi skal være verdens dygtigste folk med verdens bedste uddannelsessystem.

Virkeligheden ser unægtelig anderledes ud. Den nye folkeskolereform der trådte i kraft i år fik en skoleleder til at kalde den fremtidige undervisning i folkeskolen for –  uddannelse af soldater til konkurrencestaten. Det rammer på mange måder hovedet på sømmet: Sådan er det danske uddannelsessystem endt op efter mere end 2 årtier i EUs nyliberalistiske reform- vridemaskine.

Læs hele indlægget her

________________________

Emne:
CIPOML- Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organsationer

Introduktion til CIPOML: Verdensbevægelse og globalt forum for revolution og socialisme

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer – internationalt kendt under den spanske forkortelse CIPOML (på dansk også IKMLPO) – blev dannet af 12 marxistisk-leninistiske partier i Quito i Ecuador i august 1994. Ved markeringen af 20-året i 2014 kunne det konstateres, at CIPOML er aktiv over hele verden og har stadig større inflydelse på udviklingerne af den globale klassekamp

Læs mere her


20 år med Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

For 20 år siden i slutningen af juli 1994 sad jeg på et fly til Quito, Ecuador. På den tid var der en vanskelig situation i verden. De tidligere såkaldte socialistiske lande var kollapset. Berlin-muren eksisterede ikke længere i Tyskland. I alle de tidligere socialistiske lande var den åbne og utilslørede kapitalisme genoprettet. Den internationale arbejderbevægelse var i dyb krise. Kapitalismen syntes at have sejret.

Artikel af Diethard Müller i Unity & Struggle/Unidad y Lucha #28, 2014

Læs mere her


20 års enhed og kamp for revolution og socialisme

Marxist-leninisternes røde tråd af kamp blev aldrig knækket. Konference-processen er både et tegn på kontinuitet og markerer samtidig et nyt trin. På det teoretiske og politiske niveau er konferencerne en kollektiv bestræbelse på at analysere situationen i den globale klassekamp og at anvende marxismen-leninismens principper på den konkrete virkelighed. På den internationale organiserings område betegner konference-processen et fremskridt, som fører til etableringen af kimen til en kollektiv ledelse.

Forordet til jubilæumsnummeret af Unity & Struggle/Unidad y Lucha #28

Af Pierre, Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF

Læs mere her


Den marxistisk-leninistiske verdensbevægelse markerer 20 års kamp for revolution og socialisme

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer CIPOML (eller IKMLPO) fejrede sine første 20 år med et storslået festmøde med 6000 deltagere i Istanbul i slutningen af november 2014. Det var arrangeret af Tyrkiets Arbejderparti EMEP, der er medlem af konferencen. Repræsentanter for 21 marxistisk-leninistiske partier deltog, heriblandt Arbejderpartiet Kommunisterne fra Danmark.

Se mere her


Ny pjece i pdf med tekster fra CIPOML gennem 20 år

Download den her

________________________

Emne:
Klasseanalyse

APKs grundlæggende klasseanalyse og beskrivelse af arbejderklassen findes i APKs principprogram”Manifestet for et socialistisk Danmark” (2000)  i afsnittet om det klassedelte Danmark.

Hvilke ændringer er der siden sket indenfor arbejderklassen og de omkringliggende lag med de nyliberalistiske produktions- og samfundsforandringer?

Klasser i det nyliberale Danmark

Danmark er et land med en faldende industriproduktion og med forholdsvist små arbejdspladser  (målt i antal ansatte), men med  markante og rige multinationale kapitalgrupper med stor indflydelse på dagens lovgivning, tilknytning til EU, dansk deltagelse i oprustning og krig mm.

En aktuel klasseanalyse er nødvendig for opbygningen af en enhedsfront i arbejderklassen, for forståelsen af arbejderklassen som den mest revolutionære klasse og for hvilke alliancer der kan opbygges med andre lag udenfor arbejderklassen.

Læs hele kongresdebatoplægget her

Forskydninger i arbejderklassen og dens forskellige lag

Reformister og revisionister er enige med borgerskabets og deres betalte forskere om, at arbejderklassen er en uddøende race, og at den har udspillet i historiske rolle i et moderne kompleks samfund.

Socialdemokratismen har hårdnakket hævdet, at med det såkaldte ”velfærdssamfund” ville klasserne, klassesamfundet og klassekampen forsvinde. Den har også hævdet, at kapitalismen kunne gøres menneskelig og næsten social retfærdigt gennem klassesamarbejde og reformisme.

Læs mere her


Hvordan dagpengeberettigede blev til de udstødte

Danmark rummer vel sagtens omkring 3½ million personer i den erhvervsaktive alder, hvoraf omkring 2 mio. er erhvervsaktive – heraf altså mindre end 250.000 i regulær varefremstilling. Parallelt med de omkring 2 millioner erhvervsaktive ’lever’ en lille million udenfor arbejdsmarkedet – udstødte på mange forskellige overførselsindkomstbenævnelser. Et kolossalt spild af et samfunds væsentligste ressource. Kun kapitalismen tillader så stort et spild – og en så irrationel produktion.

Tilbage står en lille million mennesker af kød og blod med skægget i postkassen – kasseret med ar på sjæl og krop! – mens de ca. 2 millioner erhvervsaktive nedslides fysisk og psykisk. Absurd.

Læs mere her

________________________

Emne:
Kampen mod nyliberalismen

Den globale kapitalistiske offensiv er i færd med at tilintetgøre arbejdernes og folkenes tilkæmpede sociale og politiske fremskridt

Dorte Grenaa: Teser om nyliberalismen

Kapitalismen har altid betragtet varen som sin drivkraft – produktion, køb, salg og profit. Ikke bare arbejdskraften blev til en vare, men hele mennesket og relationerne mellem mennesker, der kan udnyttes og udbyttes for profit.

Med nyliberalismen er der skabt en hel filosofi, et økonomisk system og en ideologi omkring markedet og konkurrencen om mest mulig profit.

Læs hele artiklen her

________________________

Emne:
Kampen mod militarisering og krig

Øget krigsfare, oprustning og militarisering af samfundet og økonomien – og Danmark i en ny og farlig international rolle

100 år efter den første: På vej ind i den tredie verdenskrig

100 år efter 1. verdenskrigs start og præcis 75 år efter den andens er magthaverne atter på vej til at sende verden ud i en ny global krig. Den tredje verdenskrig bliver forberedt. Faktisk har den længe været undervejs, og vi er langt inde i forspillet.

Læs hele artiklen her

________________________

Baggrundsmateriale til diskussionerneManifestet for et socialistisk Danmark

APK’s principprogram – vedtaget april 2000

Læs det i pdf her

Fælles kamp mod kapitalen
APK’s handlingsprogram – vedtaget april 2000

Læs det her

Se også

MARXISTISK BIBLIOTEK

APKs hjemmeside www.apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater