Afrika går svanger med demokratiske, anti-imperialistiske, antireaktionære og anti-bureaukratiske revolutioner


Af Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCRV)

 

Bidrag til ’20 års enhed og kamp for revolution og socialisme’ – jubilæums- og særnummer af Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partiers verdensdækkende tidsskrift ’Unity& Struggle’/'Unidad y Lucha', nr. 28, september 2014

 
Det afrikanske kontinent - der er genstand for grådighed og står centralt placeret i imperialisternes indbyrdes rivalisering i en tid med krise i det imperialistiske system og imperialistmagternes kamp for at genopdele verden i nye indflydelsessfærer - befinder sig i et voldsomt politisk stormvejr, der er karakteriseret ved følgende:

I mange dele af kontinentet (i vest, i øst og i det sydlige Afrika, etc) er staterne, der er rystet af krisen i det kapitalistisk- imperialistiske system, meget skrøbelige og ude af stand til at opfylde befolkningens forhåbninger og krav til tilværelsen. De befinder sig i en tilstand af håbløs fattigdom og elendighed.

De despotiske og undertrykkende regimer, der er påtvunget landene i kraft af militærkup, valgsvindel og gennem reaktionære borgerkrige, påfører befolkningerne en social orden, der lider under mangel på de simpleste former for demokratiske rettigheder.

De reaktionære væbnede konflikter og volden øges overalt i de forskellige lande og regioner i Afrika (Elfenbenskysten, Mali, Mauritanien, Niger, Senegal, Den Centralafrikanske Republik (CAR) Guinea-Bissau, Sudan, Den Demokratiske Republik Congo etc.).

Kampen mellem de imperialistiske magter (USA, Frankrig, Storbritannien, Tyskland etc.) og mellem disse og nye imperialistmagter som Kina og stormagter som Indien, Brasilien og Tyrkiet, handler om at opnå kontrol over områder i kampen om nyopdeling af verden. Disse rivaliseringer er også en del af kampen om markeder og udplyndring af de enorme mineral- og landbrugsressourcer der findes i Afrika (olie, uran, kobber, sjældne metaller som coltan (Note 1), kaffe, kakao etc.)

Udviklingen af de afrikanske folks kamp – særligt ungdommens – gennem sociale opstande og folkelige massebevægelser, udtrykker tydeligt folkenes krav om demokrati og sociale rettigheder.
Disse kampe retter sig trods forskelle fra land til land først og fremmest mod:

- Det strukturelle tilpasningsprogram (SAP) der er påtvunget dem af de imperialistiske magter og de internationale finansielle institutioner - Den Internationale Valutafond (IMF), Verdensbanken og Verdenshandelsorganisationen (WTO).

- De neo-koloniale, bureaukratiske, reaktionære og undertrykkende regimer (både civilt og militært) og deres undertrykkelsesinstrumenter, de fascistiske partier tilnyttet militær og sikkerhedstjenesterne og uretsstaterne.

Denne bevægelse fortjener vores særlige opmærksomhed så vi kan drage nogle konklusioner på basis af marxistisk-leninistiske principper og fremme den afrikanske arbejderklasses og folkenes kampe med perspektiverne for national og social frigørelse.

1) Udviklingen og de grundlæggende træk vedde afrikanske folks bevægelse for politisk, økonomisk og social frigørelse


a) De afrikanske folks politiske, økonomiske og sociale krav har følgende hovedpunkter:

b) Bevægelsen for politisk og social frigørelse er af en meget omfattende karakter: Millioner af mænd, kvinder og unge vågner til politisk liv og tager aktivt og med stor beslutsomhed kampen op for at få indfriet deres legitime krav. I mange lande har der været store folkelige demonstrationer mod de høje leveomkostninger, mod korruption, svindel og straffritagelse for politiske og økonomiske forbrydelser (forsamlinger på markedspladser og andre former for møder har udviklet sig til blodige sammenstød med militæret) og der har været økonomiske og politiske strejker. Nogle af disse bevægelser har fået karakter af opstande (Benin, Togo, Burkina Faso, Den Demokratiske Republik Congo, Madagascar, Sydafrika etc).

c) De afrikanske folks nuværende bevægelse for politisk og social frigørelse sætter sig op imod det neokoloniale system, hvor det korrupte bourgeoisi, der er ved magten, vakler mellem usikkerhed og uduelighed. I dag er den demokratiske, antiimperialistiske, antireaktionære og antibureaukratiske revolution sat på dagsorden for fremtiden som alternativ til den nuværende situation for at opnå en social orden baseret på udfoldelsen af folkenes fulde potentiale, materielt såvel som intellektuelt, kulturelt og åndeligt.

d) Det der karakteriserer denne bevægelse er mangelen på den subjektive faktor for revolution. Heraf kommer dens begrænsninger, dens politiske og organisatoriske svagheder, der gør, at folkene ofte, selv i revolutionære situationer, er ude af stand til at omsætte bevægelsen til en egentlig revolution. Denne politiske, ideologiske og organisatoriske svaghed giver plads til manøvrer fra de imperialistiske magter og deres afrikanske allieredes side hvilket gør det muligt for dem at komme til kræfter eller likvidere de bevægelser, der bærer arbejderklassens og folkenes håb.

Kampen for de afrikanske folks frigørelse bekræfter i bred forstand marxismen-leninismens fundamentale teser og retter opmærksomheden mod følgende punkter:

I den konkrete kamp giver de afrikanske folk bevis på beslutsomhed og heltemod mod de neokoloniale regimer (som i Niger, Mali, Burkina Faso, Benin, Senegal, Nigeria etc.) som bringer imperialisterne og deres allierede ud i opløsning og forvirring.


II) Hvad er løsningen på den dybe krise, der fejer hen over det afrikanske kontinent?

Stillet overfor krisen er imperialisterne og deres afrikanske allierede i defensiven, mens de søger en borgerlig-kapitalistisk løsning, der tillader dem at redde og underbygge grundlaget for kapitalismen og den neokoloniale udbytning og undertrykkelse i de forskellige lande. For at kunne gøre dette gennemfører de politiske og økonomiske reformer, særligt Den strukturelle Tilpasningsplan gennem IMF og Verdensbanken. Dette er liberalistiske økonomiske og politiske reformer, hvis formål er at stimulere en bestemt udvikling af kapitalismen i de afrikanske lande gennem at integrere dem i det verdenskapitalistiske system. Det skal gøres ved at erstatte grundlaget for den koloniale økonomi i disse lande med et neokolonialt system.
Dette vil konkret betyde følgende:

Af alle disse grunde er skabelsen eller styrkelsen af marxistisk-leninistiske partier i Afrika en bydende nødvendighed. Partierne må rejse den revolutionære fane for national selvstændighed og social frigørelse.
Dette er en afgørende opgave i den aktuelle periode af akut krise i kapitalismen og imperialismen, for uden et ægte kommunistisk parti er arbejderklassen som en hær uden generalstab og kan ikke drømme om at vælte imperialismen og tage magten.
Dette er en del af Lenins lære:

“...vi er nu nået til spørgsmålet om den revolutionære krise som grundlaget for vores revolutionære aktion […] Der eksisterer ikke noget, der kan kaldes en absolut håbløs situation. Bourgeoisiet opfører sig som utilslørede røvere, der har tabt hovederne; de begår den ene dumhed efter den anden og skærper situationen og fremskynder deres egen undergang. Alt dette er sandt. Men ingen kan 'bevise', at det er fuldstændigt umuligt for dem at pacificere et indretal af de udbyttede med nogle ubetydelige ofre. At på den anden side forsøge at 'bevise', at der 'absolut' ikke findes en udvej af situationen ville være totalt pedanteri eller en leg med begreber og slogans. Kun praksis kan tjene som et egentligt 'bevis' i dette og lignende spørgsmål. Over hele verden oplever borgerskabets system en kolossal revolutionær krise. De revolutionære partier må nu 'bevise' i praksis, at de har tilstrækkelig forståelse og organisation, kontakt med de udbyttede masser og beslutsomhed og evne til at udnytte krisen til en succesfuld og sejrende revolution” 2)

Den revolutionære kamp i Afrika bygger, som den gør over hele verden, på en korrekt forståelse og praktisering af proletarisk internationalisme.

Proletarisk internationalisme er enhed i tanke og handling hos arbejderklassen i det enkelte land og hos verdensproletariatet som helhed i dets kamp for at afskaffe det kapitalistiske system gennem revolutionær vold; at knuse grundlaget for borgerskabets magt, at overtage produktionsmidlerne, at bygge Verdensrepublikken af sovjetter. Proletarisk internationalisme er et af de mest magtfulde våben for revolutionen og opbygningen af kommunismen, og det er en uomgængelig betingelse at sikre det.

Den verdensomspændende og mange facetterede støtte til Afrikas arbejderklasse og folks kamp fra Frankrig og fra hele verden er nu mere end nogensinde sat på dagsordenen.

Vi må bidrage til udviklingen af marxistisk-leninistiske partier og organisationer på det afrikanske kontinent. Vi må hjælpe til at styrke Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, der i dag er et kompas og et yderst nyttigt redskab for den internationale marxistisk-leninistiske bevægelses enhed, for den revolutionære kamp fra Afrikas og alle verdens folk for national og social frigørelse.

Længe leve det afrikanske folks kamp for dets nationale og sociale frigørelse!

Længe leve den proletariske internationalisme!

Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti


Noter:

1) Coltan er et mineral der er af strategisk højteknologisk betydning. Den Demokratiske Republik Congo besidder 80 % af verdens beholdning af dette mineral, der anses for at være en ikke-erstatbar ressource og for hvis besiddelse republikken har været i krig siden 1998.

2) Kommunistisk Internationales 2. kongres: ”Rapport om den internationale situation og den kommunistiske internationales grundlæggende opgaver” 19. juli 1920.

Oversat fra

BURKINA FASO: Revolutionary Communist Party of Volta (PCRV)
Africa is pregnant with democratic, anti-imperialist, anti-reactionary and anti-bureaucratic revolution


Se også

Udtalelse om den folkelige opstand i Øvre Volta, kendt som Burkina Faso
Af Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCRV)
Netavisen 30. november 2014Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 1. december 2014