Fraktionskampe i Enhedslisten: Exit VS

Venstresocialisterne (VS)  har nedlagt sig selv på et møde den 8. september 2013.


Fra stiftelsen i 1968 og dets hurtige folketingsrepræsentation var VS op gennem 70erne og ind i 80erne ’det nye venstres’ flagskib i Danmark.

I en længere årrække har partiet nu fungeret som en politisk forening og en fraktion inden for Enhedslisten, som det i 1989 var med til at stifte sammen med det daværende sovjetrevisionistiske DKP og det trotskistiske SAP. Først og fremmest med sigte på at parlamentariske repræsentation, som ingen af partierne var i stand til at opnå alene i 1980erne.

VS har som forening og Enhedsliste-fraktion stået bag udgivelsen af bladet Solidaritet, websiden Leksikon for det 21. århundrede, og et forlag, som føres selvstændigt videre.

Enhedslistens folketingsmedlemmer Per Clausen og Finn Sørensen (den sidste også med en fortid i den maoistiske gruppe Kam-l) har indtil nedlæggelsen også været VS’ere.

Se udtalelsen der blev vedtaget i forbindelse med nedlæggelsen

Farvel til VS
Modkraft


Enhedslisten har længe været i gang med at forberede programændringer, der fjerner ordet ’revolution’ og andre begreber, der er uforenelige med rollen som parlamentarisk støtteparti i ’rød blok’ fra programmet.

Både disse programmatiske ændringer og Enhedslistens støtte til de EU-dikterede finanslove har ført til en en opblussen af fraktionsstridighheder af stort set samme art som dem, der lammede og i sidste ende slog VS ud.

På den nu nedlagte organisations hjemmeside står en introduktion til venstresocialisme, som kan give et fingerpeg om, hvorfor foreningen lukker, og hvorfor det sker nu, hvor Enhedslisten ændrer program og fraktionskampene om støtten til Helle Thornings nyliberale nedskæringsregering er forstærket.

Derfor er det værd at gengive denne indføring i venstresocialismne i sin helhed:

”Venstresocialistisk marxisme

Venstresocialisterne er en organisation, der bygger på marxist teori og metode - den dialektiske og historiske materialisme - som det bedste eksisterende redskab til forståelse af den samfundsmæssige virkelighed. En sådan forståelse er en nødvendig forudsætning for at kunne ændre samfundet og samfundsudviklingen. VS anerkender, at klassekampen er den afgørende drivkraft i historien - i samfundets udvikling fra én produktionsmåde til en anden.

Venstresocialistisk revolution

VS' grundlæggende opgave er at arbejde for virkeliggørelsen af den socialistiske revolution i Danmark og internationalt. Den socialistiske revolution muliggøres, dels gennem eksistensen af en bred massebevægelse, som er organiseret omkring et fælles kampmål, dels gennem eksistensen af et revolutionært parti, der kan udgøre den politiske ledelse i kampen om den politiske magt i samfundet.

VS' aktiviteter

VS's primære formål vil være at deltage i debatten på venstrefløjen på et udogmatisk marxistisk og revolutionært grundlag. Den parlamentariske og dele af den udenomsparlamentariske aktivitet på venstrefløjen foregår hovedsageligt omkring Enhedslisten. VS er idag en lille organisation i forhold til Enhedslisten og idag er de fleste af VS's medlemmer også aktive i Enhedslisten.

VS koncentrerer kræfterne om:

Derfor er der brug for revolution


Sådan noget snavs er der ikke brug for. Det hører ikke hjemme i Enhedslisten. Den borgerlige presse kunne tilmed få fat i det.

Exit VS!Se også

20 år med Enhedslisten
Af Klaus Riis, Kommunistisk Politik 11, 2009


Netavisen 9. september 2013