Hilsen til CIPOML fra APKs 9. kongres 2021

Fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK’s 9. kongres sender vi vores varmeste revolutionære hilsner til alle partier og organisationer i Den Internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML. Konferencens og dens medlemmers revolutionære arbejde og utrættelige kamp er en stor inspiration for vores parti. At være en del af den internationale marxistisk-leninistisk bevægelse er af afgørende betydning og en styrke for vores partis arbejde.


Den 9. kongres blev afholdt under hovedtemaet ”For et revolutionært brud med kapitalismen”. Den analyserede de nationale og internationale udviklinger, der har fundet sted siden 8. kongres og vedtog på den baggrund vigtige dokumenter for partiets arbejde i den kommende kongresperiode.

Kongressen slog fast, at vi lever i en tid med opbrud i et hurtigt tempo. Hvor kriser, krige, pandemier, klimaødelæggelser afløser hinanden. Men også i en tid hvor klassekampen i de kapitalistiske klassesamfund tager til i omfang og styrke. I en tid med nye muligheder for at arbejde og kæmpe for en hel anden fremtid og udvikling, end den arbejdsgiverne, krigsherrerne og udbytterne har valgt for os. Kongressen vedtog en række beslutninger for at styrke partiet i dets indsats for en revolutionær vej i kampen for at skabe et socialistisk Danmark.

Af særlig vigtighed for at styrke partiets rodfæste og indflydelse i arbejderklassen vedtog d. 9. kongres, efter en omfattende partidiskussion en 21. punkts platform ”Partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger”. Det sker i en klassekampssituation, hvor der er en stor voksende bevægelse blandt de offentligt ansatte for sikre en offentlig sundheds-og velfærdssektor, for ligeløn og bedre arbejdsforhold i disse sektorer. Hvor de offentlige sygeplejersker har strejket og aktioneret i over 3 måneder og sundhedspersonale protesteret. Ikke mindst Covid-19 pandemien har afsløret, hvor katastrofalt de offentlige sundheds-, social- og uddannelsessektorer i virkeligheden er blevet udhulet. Overfor dette forstærker arbejdsgiverne, fagtoppen og den socialdemokratiske regering sin nedskæringspolitik og angreb på arbejderklassen og de sociale rettigheder og forhold.

Den 9. kongres finder sted midt i voksende imperialistisk rivalisering, oprustning, kriser og krige. Den danske imperialisme og monopoler har solgt sig til de to imperialistiske stormagter USA og EU og bundet landet økonomisk, militært og politisk til EU og NATO. Den forsøger at udnytte sine semikolonier Grønland og Færøerne til at sidde med ved stormagternes dødsens farlige oprustning, militarisering og kamp om Arktisk. En region der får stadig større geostrategisk betydning med klimaforandringerne.

Udtalelser fra kongressen slog fast, at partiet arbejder for at styrke de folkelige bevægelser mod den imperialistiske krigs- og alliancepolitik. Bekæmper dansk imperialisme og krigsdeltagelse. Støtter alle folk og nationers ret til uafhængighed og suverænitet og til at bestemme deres egen fremtid, inklusive Grønland og Færøerne. Der blev desuden vedtaget en platform ”Kampen for at stoppe klimaforandringer er en kamp mod imperialismen”

I arbejderklassens internationale kamp for at befri sig fra imperialismens udbytning og undertrykkelse – for et revolutionært brud og socialisme kæmper APK sammen med de kommunistiske marxistisk-leninistiske partier i verden, organiseret i ”Konferencen af marxistisk-leninistiske partier og organisationer”, CIPOML.

September 2021, Arbejderpartiet kommunisterne, APK, Danmark

Se udtalelser fra APKs 9. kongres


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater