Ny “påvirkningslov” vedtages tirsdag – Et skærpet angreb på ytringsfriheden

Under dække af “borgernes sikkerhed” vil regeringens forslag til skærpet straffelov (Påvirkningsloven)  som kan give op til 12 års fængsel gå igennem folketinget ved lovforslagets 3. behandling blot med ét parti imod.

Indtil det sidste så det ud til,  at der overhovedet ikke var nogen partier i Folketinget der ville stemme imod dette angreb på ytringsfriheden indtil Enhedslisten i sidste øjeblik har ombestemt sig til et nej. – I stedet for som tidligere udmeldt at ville stemme blank.

Vedtagelsen sker på trods af stærk kritik fra retspolitikere og Dommerforening som frygter det er en fortolkningslov som indeholder en gummiparagraf med mulige store konsekvenser og vil betyde selvcensur.

En lovstramning der vil kunne udnyttes uden klare retsprincipper til at retsforfølge f.eks. modstandere der fremfører kritiske synspunkter om monopolernes  EU eller den aggressive NATO pagt med påstand om at denne modstand og disse ytringer sker i samarbejde med Rusland der har synspunkter imod EU og Nato

Læs KPnet´s artikel af 8. februar om angrebet på ytringsfriheden med den ny skærpede straffelov “Påvirkningsloven”

Ny lovgivning rettet mod politisk propaganda er et angreb på ytringsfriheden

En lov der vil forbyde såkaldte påvirkningsagenter er på vej gennem folketinget. Lovgivningen sigter helt entydigt mod at kriminalisere politiske ytringer, men det benægtes kategorisk af justitsministeren i den seneste runde af svar til Folketinget.


Der findes allerede en lov der er rettet imod fremmede magter der rekrutterer agenter og træner femtekolonnefolk. Både politiets og forsvaret efterretningstjeneste har som en del af deres opgave at holde øje med den slags virksomhed. Så hvad skal landets myndigheder stille op med en ny paragraf, der handler specifikt om samarbejde med udenlandske efterretningstjenester om påvirkningen af den offentlige mening?

Justitsministeren har indtil videre nægtet at give et eneste konkret eksempel på hvad retsvæsenet kan med lovgivningen. Ikke en eneste sag har været under efterforskning, eller sigtelse rejst, hvor lige netop denne paragraf manglede i værktøjsskuffen. Der er tilsyneladende intet problem der skal løses med denne lov. Eneste nyere sag som minder en smule om det, udløb fra Bent Jensens angreb på journalisten Jørgen Dragsdahl, for at være netop påvirkningsagent under den kolde krig for KGB og Sovjetunionen. En sag som Bent Jensen tabte med et brag. Men måske havde udfaldet været anderledes med den nye lovgivning?

Uden konkrete sager, må det konkluderes at det handler om at forsøge at kriminaliserr, eller i det mindste at få en paragraf man kan henvise til i angreb på modstanderens politiske ytringer. Så det handler i virkeligheden om den politiske kampplads.

For selvom Justitsministeren bedyrer at holdninger og ytringer skam vil være lovlige, og ytringsfriheden bevares fuldt ud og der ingen som helst overvågning vil finde sted, så vil den nye lovgivning fungere som et værktøj for reaktionen, og vil betyde et åbent pres på udgivere og politiske ytringer.

Må man sige noget kritisk om Nato?

Et af de spørgsmål som Marie Krarup (DF) forsøgte at få et svar på, var om man fremover må sige noget kritisk om Nato uden at blive mødt af en PET agent i hækken.

I sit ret undvigende svar, skriver Justitsministeren at ytringer naturligvis ikke i sig selv er ulovlige… Det er mere sammenhængen de indgår i der kan få en betydning. Og med hensyn til PET kan det ikke afvises at man skal berede sig på at blive forfulgt:

Det fremgår af pkt. 3.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, at præciseringen af straffelovens § 108 bl.a. vil give PET mulighed for på et klarere juridisk grundlag bl.a. at foretage straffeprocessuelle tvangsindgreb efter retsplejeloven ved mistanke om påvirkningsvirksomhed omfattet af straffelovens § 108.

PET’s muligheder for at indhente oplysninger ved brug af straffeprocessuelle tvangsindgreb (indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning, ransagning, beslaglæggelse mv.) fremgår af reglerne i retsplejeloven.”

Det var netop ”overivrige” PET agenter med en livlig fantasi der på kanten af lovgivningen under den kolde krigs paranoia havde oprettet en sag mod Jørgen Dragsdahl, i første omgang. Og de hemmelige notater fra disse agenter som Bent Jensen havde gravet frem fra rigsarkivet, og misbrugt.

Nu virker det som om PET kan få mere fast grund under fødderne til at efterforske den slags sager mod folk med ‘afvigende synspunkter’.

Imperialismens agenter

Det virker som skæbnes ironi at Folketinget snart skal behandle forslaget der er rettet imod ”påvirkningsagenter for fremmede magter” samtidig med at Den historiske udredning af skiftende regeringers krigsliderlighed netop er udkommet.

Folketinget er jo fyldt med ”påvirkningsagenter” for USA og EU og NATO, i daglig tale kalder vi dem jo blot politikere. Men som den historiske udredning tydeligt dokumenterede vedrørende Irakkrigen 2003, så deltog f.eks. landets daværende Statsminister, Anders Fogh Rasmussen i hemmelige møder med den amerikanske stat, hvor argumenter for krigen mod Irak blev aftalt.

I et svar til Folketinget skriver justitsministeren om fortolkningen af samarbejde med fremmede efterretningstjenester som de fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger. Og her skulle man næsten tro at han havde Anders Fogh i tankerne:

I den forbindelse er der i lovforslagets almindelige bemærkninger anført en række indikationer på, hvad der kan tænkes at udgøre et samarbejde. Det kan være indikation på et samarbejde, hvis gerningsmanden f.eks. har modtaget materiale fra en fremmed efterretningstjeneste, hvorefter gerningsmanden har udbredt dette med forsæt til at sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område ved udøvelse af påvirkningsvirksomhed.”

Siden den første Golfkrig i begyndelsen af 90erne, har danske regeringer stillet tropper og flådefartøjer og bombefly til rådighed, hele 76 gange, for USA og EU’s imperialistiske interesser. Men det er naturligvis ikke disse forbrydelser der er målet for den nye lovgivning.

Hvem er fjenden?

Det er generelt ikke i arbejderklassens interesse at stille sig på hverken en ene eller andens stormagts side i krigsspillet.

Den uendelige terrorkrig er ved at vise sit sande ansigt som optakten til en ny storkrig mellem verdens stormagter. En krig som endnu har karakter af imperialistiske rivalisering over interesser i tredjeverdenslande, hvor hverken Rusland eller USA eller EU eller nogen andens stormagt eller imperialistisk koalition kan støttes. Tværtimod må imperialismen bekæmpes.

Men set fra den nye lovgivning så er dette synspunkt nok til at vække en mistanke og starte en efterforskning. Det at bekæmpe vores egen regerings krigsdeltagelse, og ledtog med EU eller med amerikansk imperialisme, kan i sidste ende føre til overvågning fra PET, og til at man ikke kan få et arbejde i den offentlige sektor, til bødestraf og lukning af hjemmesider og profiler på sociale medier. Og i sidste ende kan en anklage om at være påvirkningsagent ende med fængsel for samarbejde med fremmede magter.

Det at sige sin mening vil blive agentvirksomhed. Mens det at undergrave den danske selvstændighed og undergrave demokratiet og folkeretten, det er helt i orden.

FAKTABOKS

Uddrag fra Justitsministerens forklaring af lovgivningen

Det fremgår af pkt. 3.3.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, at ”påvirkningsvirksomhed” skal forstås som den virksomhed, der udøves med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse.

I begrebet påvirkningsvirksomhed ligger, at virksomheden har til formål at få nogen til at mene noget bestemt eller foretage en bestemt handling. Påvirkningen kan f.eks. vise sig ved, at en person øver indflydelse på, influerer, præger, overbeviser eller styrer en anden person eller en persongruppe.

Påvirkningsvirksomhed kan ligeledes udøves ved anvendelse af f.eks. tvang eller trusler. Påvirkningsvirksomheden skal være rettet mod beslutningstagning eller den almene meningsdannelse for at være strafbar efter straffelovens § 108, og den kan være rettet mod beslutningstagning eller den almene meningsdannelse både i Danmark og i udlandet.

Med lovforslaget er det, for så vidt angår påvirkningsvirksomhed, alene strafbart at hjælpe eller sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for dansk område, hvis man samarbejder med efterretningstjenesten om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse Begreberne ”samarbejde” og ”afhængighed” er nærmere defineret i pkt. 3.3.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

LINK:

L 95 Forslag til lov om ændring af straffeloven


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater