Skrot nedskæringskataloget

Af Arbejderpartiet Kommunisterne - Fyn


Odense Kommune har lagt op til massive nedskæringer over hele linien næste år - med voldsomme serviceforringelser samt massefyring af kommunalt ansatte i Odense som resultat. Den almindelige odenseanske befolkning rammes hårdt, herunder ikke mindst de økonomisk svagest stillede, der må lægge ryg til et nedskæringsfelttog, som siger spar to til alt, hvad vi førhen har oplevet. På en kvart milliard kroner alt i alt.

Bag hermetisk lukkede døre har byrådet i Odense og de kommunale embedsmænd færdigudarbejdet nedskæringskatalog 2003. Uden ”utidig indblanding” udefra, så fantasien har kunnet blomstre og de utallige nedskæringsforslag har kunnet vendes i ro og mag. Indenfor samtlige områder forringes den offentlige service. Blandt de hårdest ramte er børnene og de ældre.

De ældres forhold forringes

Efter et langt arbejdsliv behandles ældre blot som en byrde for samfundet

Niveauet i hjemmeplejen skal sænkes, mens hjemmehjælpernes tid til at gøre rent hos de ældre skal forkortes. Den såkaldte pensionistservice, der ydes til godt 800 ældre, er også kommet i farezonen - med andre ord hjælpen til hovedrengøring, havearbejde, snerydning mv. skal begrænses stærkt eller bortfalder helt. Budgetterne for hjælp til byens handicappede barberes også drastisk. I alt forventes det, at alene 150 og 170 kommunalt ansatte indenfor ældre- og handicapområdet fyres.

Børn og unge behandles som en udsalgsvare:

Udover ældre- og handicapområdet rammes daginstitutionerne og skolerne hårdt. Madordningen til vuggestuebørn halveres og daginstitutionernes ugentlige åbningstid beskæres med 4 timer, mens en række vuggestuepladser nedlægges helt. Modersmålsundervisningen droppes, og der fyres ansatte i skolefritidsordningerne, så der fremover bliver færre til at passe børnene. Tilskuddene til SFO'erne beskæres på linie med enhedsbeløbet (det kommunale tilskud) pr. barn i daginstitutionerne.

Ingen og intet område går fri
Dertil kommer en lang liste over andre nedskæringsforslag, der bl.a. vil ramme indsatsen overfor de ledige hårdt samt den folkelige kultur. Samtlige områder rammes. Ingen og intet går fri.

Sammen må vi kræve, at nedskæringsfelttoget stoppet. Nedskæringsforslagene bør og skal smides i papirkurven. Vi kan ikke blot passivt se til, mens børnenes, de ældres og de arbejdsløses med fleres forhold forringes drastisk. Uanset om, at byrådspolitikerne udtaler, at nedskæringerne foreslås med et stik i hjertet, og uanset om Kommunernes Landsforening netop har indgået endnu en økonomisk håndfæstning med regeringen, der yderligere cementerer den kommunale nedskæringspolitik.

Regningen må sendes tilbage
Regningen må sendes tilbage til dem der har udskrevet den, til de rige og erhvervslivet i Odense Kommune. Tilbage til den EU og terrorkrigs regering, som baserer sig på sociale forringelser, privatisering og krigsbevillinger.
Der er ikke behov for nye nedskæringer for, som det hedder, for at genoprette Odenses økonomi. Der er på ingen måde tale om, at den brede odenseanske befolkning ”har levet over evne”. Tværtimod! Der er behov for en styrket indsats på børneområdet, ældre- og handicapområdet, kulturområdet mm. for at rette op på de alvorlige konsekvenser af de tidligere års nedskæringsbudgetter og dermed sikre en ordentlig standard i daginstitutioner, på skoler, på plejehjem, tilstrækkelig hjemmehjælp til de ældre osv., osv….

Pengene til at udvikle det samfund til gavn for den almindelige befolkning, ja, de må tages der, hvor de findes. Alle former for direkte og indirekte kommunal bistandshjælp til erhvervslivet må fjernes, den kommunale dækningsafgift må sættes i vejret. Og Odense Kommune må tvinges til at bryde de kommunale håndfæstninger.

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne, Odense

Skibhusvej 100 Odense Tlf. 66148983

E-mail: oktoberfyn@get2net.dk