APKs 6. KONGRES
22.-24. maj 2015


Centralkomiteens beretning

 


 

 

Den nyliberale samfundsmodel og ’konkurrencestaten’

Uddrag af Centralkomiteens beretning til APKs 6. kongres, maj 2015Nyliberalisme er EU's grundlov som skiftende danske regeringer efterlever med deres nedsskærings'reformer' og frihed til markedskræfterne. Den såkaldte velfærdsstat er EU-tilpasset og brudt ned gennem de sidste 30 år. Samfundsværdier privatiseres og 'konkurrenceudsættes'

 

I disse år ser vi konsekvenserne af store veltilrettelagte samfundsændringer, der er planlagt og sat i værk gennem de sidste 3 årtier af borgerskabet og det politikere. Danmark er blevet en aktiv krigsførende nyliberalistisk EU- stat, dybt integreret i det imperialistiske system og dets styringsmekanismer.

Som med det berømte første lille hul i en dæmning, der til sidst underminerer den og får den til at bryde sammen, har skiftende regeringer – Schlüter, Nyrup, Fogh, Løkke og Thorning indført privatisering og liberaliserings skridt, der i dag har accelereret til et nyliberalistisk ”konkurrence- samfund”.

EU har traktatfæstet nyliberalismen som den eneste mulige økonomiske udvikling i Unionen og unionslandene. Både blå og ’rød’ blok har bundet Danmarks udvikling til den. Dansk økonomisk og finanspolitik styres af EU's budgetlov.

Men modstanden mod denne snigende EU-tilpasning har været så stor i befolkningen og arbejderklassen, at det har taget dem 30 år at nedbryde det, man kaldte ”velfærdsstaten”.

Nyliberalismen er udtryk for imperialismens udviklingstrin i dag, og for styrkeforholdet til kapitalens fordel i klassekampen. Borgerskabet afblæste ikke klassekampen, den forsvandt ikke, som de påstod.

De satte fuld power på angrebene på arbejderklassen og afblæste i stedet det tidligere klassesamabejde mellem arbejdsgiverne, staten og fagbevægelsen om den såkaldte velfærdsmodel, der havde givet en række midlertidige sociale goder.

For at skjule denne udvikling taler politikerne hele tiden om at bevare det Danmark, vi kender.

Liberaliseringen af reguleringen af finanskapitalen og sikringen af EU- kravet om kapitalens frie og uhindrede bevægelighed, har fået finanssektoren til langt at overstige de produktive erhverv i et endnu hurtigere tempo. Erhvervs-, landbrugs- og dele af den offentlige sektor bliver i stigende omfang solgt til danske og udenlandske kapitalfonde.

De ansvarlige bliver stadig mere usynlige og urørlige. Skridt får skridt har de fået uhæmmet adgang til at mangedoble deres profit, tømme selskaber for værdier, stjæle samfundsværdier gennem privatiseringer og skattely. Dong skandalen hvor regeringen forærede den amerikanske kapitalfond Goldmann Sachs 19% af aktierne i det danske energiselskab bag lukkede døre er bare et eksempel.

Monopoliseringen af bankvirksomheden har fået staten til under finanskrisen at give bankerne flere bankpakker med 100 milliarder kr. bankgaranti mod tabene i deres kasinospekulation. Det er sket og sker på de almindelige skatteyderes regning. Samtidig tillades bankerne årligt at opkræve millionbeløb på fiktive gebyrer i kraft af deres monopol på den digitale pengestrøm.

Staten og fagbevægelsens top har kastet arbejdernes og den øvrige befolknings hårdt tjente tvungne pensionsmilliarder ind i spekulationsøkonomien. Alene i kriseåret 2008 tabte bare en af fondene - ATP - 25,7 milliarder pensionskroner. Der sker gennem danske og snart også udenlandske kapitalfonde, der samtidig scorer millionkassen på at forvalte fondene.

Monopoliseringen og skævvridningen mellem land og by øges. Det kaldes udkantsdanmark men er en af kapitalismen utallige indbyggede modsætninger Arbejdspladser, uddannelsessteder, butikker, sygehuse, kulturinstitutioner koncentreres i stadig færre større byer.

Stadig større områder i landet er uden offentlig transport, ambulancer og skadestuer, børneinstitutioner eller digital dækning - og er reelt underafvikling. Landets dagligvareforretninger koncentreres i stadig færre butikskoncerner ejet af multinational kapital. Det betyder forsat butiksdød for de mindre butikker, og det er med til at skubbe til afviklingen af mindre byer og samfund.

Trods adskillige vækstpakker, hvor millionbesparelser og nedskæringer på SU, ældre og socialområdet er blevet foræret til erhvervslivet, har det økonomiske opsving indtil nu kun ramt aktieejerne.

Diverse kommissioner som ’produktivitetskommission’ og ’moderniseringskommission’ har kun én slags medicin for vækst: nemlig forsat mere af samme skuffe. Væk med alle hindringer for privat kapital og for arbejdsgiverne. Mere privatisering og udlicitering, øget markeds- og konkurrence vilkår, mere mål - og resultatstyring i det offentlige - og stadig større reduktion af fagforeningernes indflydelse.

Allerede for flere år siden er det blevet lovliggjort, at private må hive fortjeneste og profit ud på børnepasning, ældrepleje, aktivering af arbejdsløse og behandling af syge.

Årtiers erfaringer har vist, at argumentet om, at privatisering af uddannelse, omsorg og sundhed skulle gøre det billigere og bedre, var bedrag. Tværtimod har det suget pengene ud af den offentlige sektor, gjort det dyrere for brugerne og sænket kvaliteten både i den private og offentlige sektor, og for såvel brugere som ansatte.

Alligevel drives udviklingen videre ad privatiseringsvejen. Med den socialdemokratiske vækstministers ord, ligger der ”en forretning på 300 milliarder kr. og venter på udlicitering i den offentlige sektor”. EU’s privatiseringsdirektiv på tvinger medlemslandene til at sælge ud af de mulige profitgivende dele af den offentlige sektor.

Hvis EU og Danmark tilsluttes den planlagte traktat TTIP (det transatlantiske handels- og investerings partnerskab) vil TTIP gøre det ulovligt, hvis et land ønsker at ophæve en privatisering og eksempelvis gøre dagpleje til en offentlig kommunal opgave.

Befolkningens modstand mod privatisering og de dårlige erfaringer har fået staten til at træde ind i privatiseringsbølgen som en påstået neutral part. Det sker f.eks. gennem såkaldt offentlig-privat partnerskab, OPP. Stat og kommune påtager sig det økonomiske ansvar og tab uden modkrav og kontrol, mens en multinational kapitalfond som det skandaleramte Attendo kan stå for driften og hive fortjenesten ud.

Eller det sker ved, at stat eller kommune opretter sine egne offentlige koncerner, som ex. Koncernservice i Københavns Kommune, der kører helt på markedsmekanismer for skatteydernes penge.

Den offentlige sektor er blevet omdannet og skåret efter nyliberalismens New Public Management model. Det betyder, at alt måles og styres efter de økonomiske resultater og markeds-og konkurrence principper. At institutioner på den ene side splittes op i små isolerede enheder og samtidig er underlagt stram centralistisk styring. Øget kontrol med brugere og ansatte.

Topstyring hvor underordnede ansatte hverken har ytrings-eller handlefrihed. Større magt og fokus på ledelse, der samtidig bliver mere anonym, skjult og uden offentligt ansvar. Mørkningsloven sikrer mod borgernes aktindsigt i statens forvaltning af magten.

Statsapparatet er ikke blevet svagere eller mindre i den nuværende nyliberalistiske periode. Det er ingen minimalstat. Nyliberalismen har brug for et stærkt statsapparat til kontrol, overvågning, og magt vendt mod en stadig mere utilfreds befolkning.

Staten har givet sig selv bemyndigelse til helt at definere sine indre og ydre fjender, kriminalisere og stemple dem som terrorrister og sætte demokratiske og retssikkerheds-principper ud af kraft.

Staten skal bruges til at sikre den fri adgang til udbytning og omfordeling af samfundets rigdomme gennem eksempelvis finanslove, skatter og afgifter.

Statsmonopolkapitalismen står uindskrænket i den private profits tjeneste, og den danske kapitalistiske stat bliver stadig tættere integreret som en del af den europæiske monopolkapitals overnationale statsmekanismer og det internationale imperialistiske bourgeoisis globale magtapparat.


Beretningens enkelte afsnit samles efterhånden som de offentliggøres på siden Centralkomiteens beretning til APKs 6. kongres

 


Dette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube)


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !