EU får hals- og håndsret over dansk økonomisk politik

Leder
Kommunistisk Politik 3, 2012

Den eurofile danske statsminister (eurofil = euroelskende) var jublende glad over det første EU-topmøde, hun præsiderede for.

’Det var en god dag’, erklærede hun, da 25 lande (heraf 17 eurolande) besluttede at tiltræde den finanspagt, som kansler Merkel og Tyskland har dikteret. Kun England og Tjekkiet vil stå udenfor.

Finanspagten bygger videre på den såkaldte ’Vækst- og stabilitetspagt’, som euro+landene besluttede sidste år, og VK-regeringen tilsluttede sig. Den skulle løfte euroen og EU ud af deres dybe økonomiske krise.

Den betød bl.a. at EU skal have de nationale budgetter forelagt og godkende dem, før de vedtages af de enkelte landes parlamenter. Siden er krisen blevet endnu dybere.

Derfor finanspagten, som vil have den nyliberale budgetpolitik indskrevet i deltagerlandenes forfatninger eller tilsvarende ’bindende lovgivning’ og vil straffe overtrædelser med mærkbare bøder fra EU-domstolen på op til 0,1 pct. af det pågældende lands bruttonationalprodukt.

Det årlige budgetunderskud må højst andrage 3 pct. af BNP og den samlede statsgæld højst 60 pct.
Renset for konjunktursvingninger og inflation må budgetunderskuddet ikke andr4age mere end 0,5 pct. af BNP.

Helle Thorning Schmidt fortalte glad efter mødet, at ’Danmark er kommet i hus med vores ønsker’.

Helles og Danmarks ønsker viste sig at være, at ’Danmark skal kunne straffes med bøder for at overtræde traktaten, men at bøderne ligesom for de andre ikke-euro landes vedkommende skal betales til EU’s kasse og ikke til euroklubbens særlige redningsfond.

Det andet var at sidde med ved bordet i kredsen ved fremtidige møder. Ikke euro-landene vil kunne deltage i (mindst) 1 af (mindst) 2 årlige møder for medlemmerne af denne pagt.

Der er ingen tvivl mulig: Med finanspagten får EU hals- og håndsret over Danmarks økonomiske politik. Intet folketing kan beslutte noget, som strider mod denne pagt og EU’s bedømmelser, uden at blive straffet hårdt.

Danmark skal for al fremtid bindes til unionens nyliberale politik. For al fremtid bindes til den europæiske finanskapital og dens profitmaksimerende og asociale politik.

Det er suverænitetsafgivelse, så det klodser. Nærmest den ultimative suverænitetsafgivelse. I grundlovens forstand, i enhver forstand.

Det er også en brutal tilsidesættelse af det tredobbelt folkelige nej, som har afvist euroen og den ’økonomisk-monetære unions tredje fase’ alle de gange, det har været til folkeafstemning.

Det er rovmord på demokratiet, begået af eurofilerne i regeringen og VK i fællesskab, som står klippefast sammen om EU-politikken.

Det stopper ikke med finanspagten. Tyskland og Frankrig arbejder på højtryk på at skabe en centraliseret økonomisk og politisk union, som går betydeligt videre end EU’s nuværende traktatgrundlag – ’Europas Forende Stater’ – under tysk dominans.

Det er angiveligt nu op til juristerne i justitsministeriet at afgøre, om finanspagten strider mod den danske grundlov eller ej. Det er den samme gruppe embedsmænd, som i 2003 kunne meddele at den folkeretsstridige krig mod Irak var fuldt ud lovlig. I Danmark er der ingen uafhængig forfatningsinstans. Resultatet er givet på forhånd.

Et flertal af danskerne er imod finanspagten og vil stemme nej. Derfor skal der under ingen omstændigheder stemmes om den. Udemokratiske EU-kloner på stribe fortæller folket, at det skal holde sig væk. Kravet er et massekrav, og det må i den kommende tid rejses og synliggøres overalt.

Pagten skal efter køreplanen underskrives på et nyt topmøde den 1.-2. marts.
Lad os sætte en kæp i hjulet!

Netavisen 1. februar 2012