I skudfeltet for rød-blå nedskæringspolitîk

Angreb på førtidspension og fleksjob

Kommunernes Landsforening har foregrebet regeringens udspil til arbejdsmarkedsreformer med et oplæg skrevet direkte af efter EU

Kommunistisk Politik 5, 2012

Kommunernes Landsforening (KL) lancerede i weekenden den 26. februar deres oplæg til arbejdsmarkedsreformer. Den gammelkendte traver om ’ældrebomben’ bliver trukket frem igen, og det angives som et hovedproblem for den økonomiske ubalance i de kommunale budgetter, at folk stadig lever efter at de er gået på pension.

Med en middellevetid for mænd på 77 og 80 år for kvinder (beregnet i 2011) og med en (i heldigste tilfælde) pensionsalder på 63 år, er det altså omkring 14 gode arbejdsår spildt, ifølge den kommunale logik. En logik, der også udstrækker sig til regeringen og EU.

Der er bare det ved sagen, at det er en uhyrlig løgnehistorie. Langt de fleste af dem, der bliver fyret først i de tilbagevendende sparrerunder, både i det offentlige og i det private, er folk, der er fyldt 58 eller derover.

58 er nemlig den alder, hvor samfundet reelt skrotter arbejdskraften, den alder hvor fysikken begynder at knirke for alvor og ikke længere kan holde til arbejdslivet.

For at løse ”problemet” med seniorerne, vil man til gengæld sætte de syge i arbejde. Det kommunale forslag til løsning på ældrebomben er som taget ud af EU's finanspagt og de skiftende danske regeringer: Intet arbejde, ingen penge!  Man vil se grundlæggende ændringer, så bl.a. antallet af førtidspensionister, bistandsmodtagere og fleksjobbere reduceres.

- Det er nødvendigt for at skabe et ordentligt fundament for fremtidens velfærd, konkluderer velfærdsslagterne i KL.

Nej til diagnoser

KL giver selv et række forslag til hvordan man kan få de syge i arbejde. I en bemærkning om antallet af tildelte førtidspensioner til unge under 30 år, hvor det i næsten 80 procent af tilfældene skyldes en invaliderende psykisk lidelse, siger KL:

- Antallet af psykiske diagnoser er steget kraftigt indenfor de sidste 10 år. Det er næppe udtryk for, at vi bliver mere syge, men derimod at vi i højere grad diagnosticerer psykiske lidelser.

Grundholdningen hos KL er altså, at antallet af sygdomme er en konstant. Det er ikke et synspunkt, som de føler t behov for at styrke med fakta.
Så når flere er anerkendt til førtidspension i dag end der måske var for 10 eller 15 år siden, er løsningen at skrue tiden tilbage og gøre op med diagnoserne! Det er fremtidssikring.

Fremover skal det  ikke være nok at komme med en lægeerklæring. I stedet indføres det ydmygende kommunale system med arbejdsprøvning og bedømmelse af arbejdsevne ved årlige test.

Dette forslag gennemsyres ikke af en holdning om at ’alle skal hjælpes videre i livet’, som dagens sukkersøde nedskæringsretorik lyder, men af systemets mistillid til dem, der er ramt af sygdom.

Dovne arbejdsløse, forkælede pensionister

KL anser det især for at være et problem, at der ikke er incitament nok til at søge arbejde. Så for at øge arbejdsudbuddet skal reformerne øge indkomstforskellen mellem at være i lønnet arbejde og være afhængig af overførselsindkomster

I dag reguleres overførselsindkomsterne hvert år med satsreguleringsprocenten, der er bundet op på lønudviklingen på det private arbejdsmarked uden dog at følge med lønstigningerne her.

Det betyder ifølge KL, at folk på dagpenge og bistand ’i enkelte tilfælde’ får forbedret deres købekraft set i forhold til inflationen.

Derfor foreslår KL at der indføres et system, så regulering af overførselsindkomster i stedet følger en nul-løsning med udgangspunkt i inflationen. Det vil reelt betyde garanteret realindkomstfald hver eneste gang.

’Generøs’  SU

De unge skal  hurtigere igennem uddannelsen, synes Kl. Det kan gøres ved at droppe sommerferien og ændre i SU-systemet, så der gives en tilskyndelse til at gå direkte fra gymnasiet til en videregående uddannelse.

Det kunne gøres ved helt at afskaffe SU i overbygningen, så de unge skal leve af lån og dermed sikkert får den rette økonomiske indstilling til at gøre sig færdige i en fart, foreslår KL.

De uddannelsessøgendes organisationer som DSF og DGS blæser til kamp for at forsvare SU’en.

Sådan fortsætter regnen af  reaktionære forslag fra Kommunernes Landsforening, underskrevet af den socialdemokratiske formand Jan Trøjborg.
Udspillet fra regeringen er ved at være klar,  og den har taget imod KLs forslag med begejstring.

Der er intet at være begejstret for. Det er forslag der vil øge nedslidningen, marginaliseringen af udsatte grupper, fattigdommen og arbejdsløsheden i Danmark.

Netavisen 28. februar 2012