Væk med EU's Agenda 2010

Der blev demonstreret mod EU's Agenda 2010 i Holland og Berlin den 2. oktober. Overalt i Europa har arbejderne taget kampen op mod denne nyliberale plan. Men hvad er Agenda 2010?


250.000 hollændere demonstrerede den 2. oktober 2004 mod regeringens sociale nedskæringsplaner - mod Agenda 2010
Klik for at se reportage og billeder

På EU's topmøde i Lissabon i marts 2000 gav de daværende regeringschefer hinanden håndslag på at EU i år 2010 skulle være 'den mest dynamiske og konkurrencedygtige økonomi i verden'.
EU indledte dermed et kapløb med USA om at blive verdens stærkeste imperialistiske økonomi.
Planerne var i sine grundtræk fremsat af ERT - European Round Table of Industrialists - de europæiske monopolers førende lobbygruppe.

Agenda 2010 er EU's plan for at blive verdens mægtigste økonomiske magt - på arbejdernes bekostning.
Selve betegnelsen stammer fra Schröder-regeringens udmøntning som 'reformpakke' af drastiske sociale nedskæringer.

Dengang præsenterede den daværende danske socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen og de borgerlige medier som en stor sejr for den danske sociale- og arbejdsmarkedsmodel: "Danmark er en stormagt i arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken", udtalte Nyrup fra de bonede gulve i Lissabon.

Det var en gigantisk løgn, der skulle tilsløre, hvad det hele gik ud på:
Arbejderne i Europa skal betale for 'dynamik' og 'konkurrencedygtighed' - det vil sige for monopolernes øgede profitter.

Det skal ske gennem længere arbejdstid, reallønsforringelser på 30 pct, kortere pensionsalder og lavere pensioner, reduktion af arbejdsløshedsunderstøttelser til bistandsniveau, og reduktion i de øvrige sociale ydelser. Den europæiske arbejdskraft skulle gøres mere 'fleksibel' og 'mere mobil' - også på tværs af landegrænserne. Virksomhedernes skat skulle reduceres, og nye områder for profit inddrages gennem en forstærkelse af privatiserings- og udliciteringstempoet.

2. oktober 2004: 50-70.000 demonstrerer i Berlin mod Hartz IV og Agenda 2010
Klik for billedreportage

Det hele blev selvfølgelig fra starten garneret med fraser om 'velfærd', 'social sikring' og 'arbejderbeskyttelse'. Den samme garniture bruges i dag.

Agenda 2010 gennemføres på forskellig vis i de forskellige lande, afhængige af deres nationale lovgivninger og traditioner på arbejdsmarkedet og af deres skiftende regeringskonstellationer. Men den gennemføres i samtlige EU-lande.
Det har taget nogle år for arbejderne i Unionen at erkende sammenhængen i de angreb, de er udsat for, og kæde dem sammen med EU's Agenda 2010.

De store protester i en række lande mod pensionsreformer har først og fremmest været set som rent nationale kampe, selvom EU-sammenhængen er klar. Den 2. oktober demonstrerede 250.000 hollændere mod den borgerlige regerings drastiske angreb på pensioner (herunder den hollandske efterlønsordning) samtidig med at 50-70000 tyskere demonstrerede i Berlin mod den socialdemokratisk-grønne Schröder-regerings Hartz IV-'reform' og Agenda 2010.

'Mandagsdemo' i Avignon, Frankrig: Protest mod Agenda 2010
Klik for at se tysk artikel om den europæiske modstand

Begge steder var man bevidst om sammenhængen med EU's Agenda 2010 - at nedskæringerne er nationale udmøntninger af den samme strategiske plan fra de europæiske monopolers og deres redskab EU's side. Man demonstrerede ikke i forhold til de sædvanlige partiskel: den ene rettede sig mod en asocial borgerlig, den anden mod en asocial socialdemokratisk regering.

Kampen mod Agenda 2010 - Væk med Agenda 2010! - er en fælles kamp for hele arbejderklassen, for folkene i Unionen.
Den er så at sige den sociale og økonomiske side af kampen mod Unionsforfatningen, der gør monopolernes nyliberale politik til grundlov - og befæster superstat og supermagt EU institutionelt, politisk og militært.

Se også
EU skruer tiden tilbage - og arbejdstiden op
Netavisen 01.10.04
250.000 på gaden i Amsterdam
Netavisen 04.10.2004
Kapitalismens Tyskland i krise
Netavisen 24.09.2004

Netavisen 4. oktober 2004