Styrk den internationale solidaritet og antiimperialistiske kamp

Selv om modsætningerne mellem de imperialistisker magter og den militære slagmark pt. er centreret omkring Europa, har den en global karakter med store økonomiske, kommercielle, politiske og sociale konsekvenser. Klassekampen skærpes og folk går på gaden i protest mod at bære byrderne fra imperialisternes krise og krig. Kampen har nu nået et nyt og højere niveau mange steder, hvor man kæmper for politiske rettigheder, for sociale forandringer og for at forsvare vandet og miljøet. I Latinamerika spiller de unge, kvinderne og de oprindelige folk en særlig vigtig rolle.

Sluterklæring fra det 26. internationale seminar om revolutionens problemer i Latinamerika

Venstrefløjen, arbejderne og folkene i lyset af den imperialistiske krig

Den russiske imperialismes invasion af Ukraine har gjort landet til skueplads for en krig, hvor flere kapitalistiske og imperialistiske landes økonomiske, politiske og geostrategiske interesser er på spil. Denne aggression og den amerikanske imperialismes og dens allierede EU’s og NATO’s øjeblikkelige indgriben i konflikten er udtryk for en skærpelse af de interimperialistiske modsætninger, der har ført til, at de afgøres militært, og er derfor en krig af interimperialistisk karakter.

Selv om den militære slagmark er centreret omkring Europa, har den global karakter med økonomiske, kommercielle, politiske og sociale konsekvenser. Virkningerne af en militær konflikt har sammen med de sanktioner, som USA og EU har vedtaget mod Rusland, og Ruslands reaktion på disse foranstaltninger ført til en forværring af nogle allerede eksisterende fænomener og andet, f.eks. stigende inflation, forværring af energikrisen, risiko for hungersnød i nogle af verdens regioner og nedgang i den internationale handel. Det mest foruroligende fænomen har at gøre med den langsommere vækst i verdensøkonomien, så meget, at der er blevet advaret om risikoen for en ny økonomisk krise for kapitalismen.

Især i Europa har krigsfeberen fået regeringer af forskellig art (neoliberale, socialdemokratiske, fascistiske) til at øge militærbudgetterne, reformere NATO’s budget og antallet af militærpersoner, mens arbejdstagere og befolkninger betaler højere priser for offentlige tjenester som energi, brændstof og fødevarer og fortsat mister deres job i de sektorer, hvor krigens virkninger er størst. Der er ingen tvivl om, at krige er en stor forretning for monopolerne, og at befolkningerne er de største ofre for disse konflikter, hvor storkapitalens ejeres interesser luftes.

Men påvirkningen af arbejdstagernes og befolkningernes levevilkår er global. De alvorlige problemer, der er skabt af kapitalismens økonomiske krise i 2020 og af Covid 19-pandemien, er ikke blot ikke blevet overvundet, men er på nuværende tidspunkt blevet værre. Latinamerika er en af de regioner på kloden, hvor der forventes den laveste økonomiske vækst med alle de negative konsekvenser, som dette har for arbejdstagernes og befolkningens levevilkår. Det er et kontinent, hvor den største stigning i fattigdom og ekstrem fattigdom registreres.

Dette forklarer den stigende massekamp, hvor folk går på gaden for at få regeringerne til at reagere positivt på deres presserende materielle behov, men som også kæmper for politiske rettigheder, for sociale forandringer, for at forsvare vandet og miljøet. Længslen efter forandring er til stede blandt befolkningerne i vores region, og denne længsel ledsages af kamp, hvor arbejdstagere, unge, kvinder og oprindelige folk spiller en særlig vigtig rolle. Det er en kamp, der er på et højere niveau end tidligere sociale konflikter.

Vi lever i en verden, hvor modsætningerne mellem kapital og arbejde, mellem arbejderne og kapitalisterne, mellem befolkningerne og imperialismen, mellem monopolerne og de imperialistiske lande indbyrdes skærpes.

De interimperialistiske modsætninger er ikke kun til stede i den aktuelle konflikt i Ukraine. De er forskellige, og de eksisterer også blandt de magter, der nu optræder som allierede over for det, de anser for at være en fælles fjende. Opmærksomheden er nu rettet mod kampen mellem USA-EU-blokken og Rusland, men vi må ikke glemme, at modsætningen mellem de to største økonomier i verden, USA og Kina, er toneangivende for den økonomiske og politiske scene i verden. I dag er vi vidne til en ny episode af denne konfrontation, som er fremprovokeret af de amerikanske imperialistiske delegationers besøg i Taiwan.

Under disse omstændigheder gentager vi vores afvisning af invasionen af Ukraine og den imperialistiske krig og hejser fredens flag. Vi udtrykker vores solidaritet med arbejderne, ungdommen og det ukrainske folk, som er de største ofre for denne konflikt og gør modstand. Vi ved, at så længe det kapitalistisk-imperialistiske system eksisterer, vil der være fare for krig som endda kan tage form af en verdenskrig. Derfor er kampen for fred uløseligt forbundet med kampen mod kapitalismen-imperialismen og for den sociale revolutions og socialismens sejr. Vi kræver opløsning af NATO og alle militære blokke, ødelæggelse af atomvåben og afslutning af de programmer, der har til formål at skabe dem. Vi kræver en afslutning på våbenkapløbet og kræver at disse ressourcer bruges til uddannelse, sundhed og jobskabelse.

Vi opfordrer til at styrke arbejdernes og folkenes enhed og organisering i konfrontationen med kapitalejerne. En antiimperialistisk og antifascistisk enhed, der udtrykker kampens internationale karakter.

Fra dette Amerika, hvor befolkningerne kæmper for deres frigørelse, udtrykker vi vores solidaritet med alle verdens befolkninger, som kæmper for arbejde, for liv og for frihed. Vi er forenet af de samme idealer. Vi ved, at vi har ret, og vi har også styrken.

XXVI. internationale seminar om revolutionens problemer i Latinamerika 20. august 2022

Partido Comunista Revolucionario – Argentina, Partido Comunista Revolucionario – Brasil, Hacia la Unidad Marxista Leninista, Nuevo York – Estados Unidos, Frente Popular Revolucionario – México, Partido Comunista de México (marxista-leninista), Sindicato Único de Trabajadores de Notimex – México, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Unión de Trabajadores de la Educación – México, Unión General de Trabajadores de México, Bloque Democrático Popular del Perú, Confederación Campesina del Perú Justiniano Minaya Sosa, Frente Democrático Popular del Perú, Frente Popular Antifascista y Antiimperialista del Perú, Federación Provincial de Comunidades Campesinas y Organizaciones Agrarias de San, Ignacio – Perú, Partido Comunista Peruano Marxista Leninista, Unión de la Juventud Estudiantil del Perú, Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, Confederación Unitaria de Comerciantes Minorista del Ecuador, Juventud Revolucionaria del Ecuador, Frente Popular – Ecuador, Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Mujeres por el Cambio – Ecuador, Unión General de Trabajadores del Ecuador – UGTE, Unión Nacional de Educadores – UNE – Ecuador, Unidad Popular – Ecuador, Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, Partido Comunista del Trabajo – República Dominicana.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne