‘Omprioriteringsbidrag’ i Aarhus Kommune: 1 milliard tages fra børn og ældre

stop boernebesparelser

Regeringen omprioriterer fra velfærd til lettelser for erhvervslivet, storlandbruget, de højtlønnede, Danmarks krigsdeltagelse og våbenindustrien. I Aarhus Kommune vil især børn og ældre blive ramt, når budgettet skal vedtages d. 3. februar. En milliard over 4 år lyder den regning der ekspederes videre til århusianerne. Århus Forældreorganisation, BUPL og andre organisationer opfordrer til at man møder op på byrådsmødet d. 20. januar

Byrådet har i deres budgetforslag fordelt nedskæringerne så børn og unge beskæres med 408 millioner, sociale forhold og beskæftigelse med 327 millioner og sundhed og omsorg med 222 millioner. Kultur- og borgerservice med 47,5 millioner.

Især rammes børnene i førskolealderen. Alle skal presses tidligere videre og under en dårligere normering.

Vuggestuebørn skal rykke tidligere op i børnehaven, hvor der skal samtidigt skal spares 39 mio. kr. på den tidlige børnehavestart.

Børnene når aldrig at få den periode, hvor de får selvtillid ved at føle sig store og parate til børnehaven og ligefrem glæder sig til skiftet. De vil i stedet opleve at føle sig usikre og små og mangle tryghed.

I børnehaven er der langt færre voksne, og de vil være tvunget til at prioritere praktiske ting som bleskift over anden kontakt og omsorg. Og fra børnehaven skal børnene så sendes hurtigere videre til SFO eller klub.

De seneste fem år er der skåret ca. 150 pædagogstillinger i Aarhus Kommune, mens byens befolkning er vokset, og på landsplan er tallet på sparede pædagoger 4.400 siden 2009. Så det er besparelse på besparelse med en mere og mere presset hverdag for børn og pædagoger som resultat.

I sparekataloget er der lagt op til at skolebørnene skal ‘skånes’, da folkeskolereformen allerede har været en spareøvelse, men det holder dog ikke helt. Man regner nemlig med at 64 lærerstillinger skæres væk, og at der kan spares 11,5 mio. kr. på understøttende pædagogiske indsatser i folkeskolen.

Ældreområdet står for ca. en fjerdedel af nedskæringer, og det forventes at 189 stillinger nedlægges. Der snakkes om effektivisering og investeringer som løsning. Med andre ord mere udlicitering og privatisering. Et EU-mål som kommunen har markant dårlige erfaringer med og flere teknologiske løsninger – alt i alt færre varme hænder i ældreplejen.

Plejen vil også i højere og højere grad blive læsset over på pårørende og frivillige. Der planlægges en ‘borgeruddannelse’, så både familie og andre kan lære at udføre nødløsninger i takt med at det offentlige nedprioriterer.

Andre grupper der har brug for hjælp til at kunne leve et normalt liv rammes på beskidt vis. De udsatte unges forhold forringes, hjælp til misbrugere skæres ned og også en gruppe som de blinde bliver frataget væsentlige betingelser for at leve et liv med normale udfoldeslesmuligheder.

Helle Kaas Schmidt, formand for Dansk Blindesamfund Østjylland skriver i et læserbrev bl.a.:

“Først skar kommunen i vores mulighed for at få den nødvendige praktiske hjælp i hjemmet, så skar de på vores mulighed for at få kompenserende undervisning i fx brug af computer, læseudstyr og telefoner, så fjernede de vores lydavis, så mange ikke længere har mulighed for at følge med i, hvad der sker i den kommune, de bor i, så fjernede kommunen tilskuddet til kørsel til de svageste borgere med synshandicap, og nu vil Aarhus kommune så fjerne det huslejetilskud vi får til vores aktivitetshus. Det er fuldstændig vanvittigt”.

Enkeltpersoner og organisationer har taget skarpt afstand fra spareplanerne, der på kynisk vis ser bort fra medmenneskelig behandling af de ældre og spænder ben for et godt børneliv.

Århus Forældreorganisation har protesteret i deres udtalelse Besparelserne er ikke for børn og de skriver bl.a. i deres høringssvar til kommunen:

“Forslagene om tidlig børnehavestart, tidlig SFO-start, tidlig klubstart, besparelser ved deltidspladser, fjernelse af småstedstillæg, kortere åbningstid mv. er alle udtryk for en nedprioritering af vores børn. Spareforslagene er udtryk for manglende forståelse af børns behov og en manglende indsigt i de vilkår, der allerede nu tilbydes vores børn”.

Århus Forældreorganisation, BUPL og andre organisationer opfordrer til at man møder op på byrådsmødet d. 20. januar

Læs også

Forældre og kommunalt ansatte protesterer i Odense mod nye forringelser for børn og unge
KPnet 11. januar 2016

Kommunal sparemassakre i gang: Vi får EU’s discount velfærd
KPnet 10. januar 2016

Forældre i København mobiliserer mod milliardnedskæring
KPnet 19. december 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne