Regeringens udemokratiske taktik: Skifergas sniges ind

Regeringen har aldrig lagt op til en åben debat om skifergas og har undladt at melde deres holdning klart ud eller givet mulighed for en stillingtagen for eller imod udvinding af skifergas på dansk jord. Beslutningen sniges i stedet igennem.

Den vigtige beslutning er blevet lagt ud til lokalområderne i Nordjylland og i anden omgang Nordsjælland, og med byrådsbeslutningen d. 25. juni i Frederikshavn er processen frem mod den giftige og klimaødelæggende udvinding taget til sin næste etape – uden en landsdækkende politisk debat .

Udstyret er parat ved Dybvad i Nordjylland. Foto: Nikolaj Henriksen, Skifergas Nej tak.

I 2010 gav den tidligere regering licenser til det franske firma Total og til Nordsøfonden med ret til at foretage prøveboringer i to områder. Også den proces foregik i stilhed uden nævneværdig debat i Folketinget eller i offentligheden, hvor sagen ikke blev gjort kendt.

Prøveboringerne var planlagt til at gå i gang i 2013 i Frederikshavn Kommune, men byrådet sagde stop og krævede en fuld VVM undersøgelse og et års pause.

Prøveboringer fører til udvinding, hvis der ikke sættes en stopper for processen

Hele taktikken, også for den nuværende regering, har været at opdele beslutningen i faser og undlade en principbeslutning og den debat der ville følge med. Den første fase skulle bare være ‘en uskyldig prøveboring’. Først senere kommer spørgsmålet om selve udvindingen. Eller sådan skulle det se ud. I virkeligheden er det den samlede proces, der diskret er sat i gang.

Tidligere miljø- og energiminister Martin Lidegaard har udtalt, at ”når en efterforskningstilladelse er givet, ligger der eksplicit en tilladelse til at gå det næste skridt, at prøve at udvinde det”.

Ansvaret for at stoppe processen blev altså overlagt til den fattige og arbejdsløshedsramte kommune Frederikshavn og netop arbejdsplads argumentet har været trukket af stalden også i denne sag.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har benyttet både dette argument og ‘så er de jo meget dårligere i andre lande, så Danmark må hellere gøre det beskidte arbejde selv’ – argumentet.

Han udtalte således fra talerstolen ved Energiens Topmøde:

Der er ikke nogen grund til, at vi ikke i Danmark skal beholde de arbejdspladser, der er forbundet med produktion og udvinding af skifergas. Og slet ikke, når alternativet er en mindre ansvarlig produktion i udlandet”.

Kritikken af den uansvarlige fremgangsmåde i forhold til beslutningen om skifergas i Danmark afviste klima – og energiminister Rasmus Helveg Petersen med ordene:

“Det er ikke nogen god idé at centralisere alt, og nogle gange skal man altså træffe svære, ubehagelige beslutninger. Jeg synes, de klarer det godt i en god proces deroppe. Men når det er sagt, så er der jo taget en landsbeslutning, så Total har en efterforsknings- og produktionstilladelse“.

Mens landspolitikerne lurepassede, måtte nordjyderne tumle med beslutningen om konsekvenserne af søgningen efter skifergas i deres område, og reelt med ansvaret for hele landets skæbne på dette felt.

Frederikshavn fik ikke en fuld VVM undersøgelse

Byrådet i Frederikshavn krævede en fuld VVM undersøgelse, men fik det ikke. I stedet for at vurdere alle miljøspørgsmål i den samlede proces, som undersøgelsen skulle have gjort både efter tidligere miljøminister Ida Aukens løfte og EU’s regulativer på området, behandlede den kun de miljøproblemer, der måtte opstå ved prøveboringen, altså ikke ved en eventuel udvinding. Og også på dette område var den mangelfuld.

Terje Haaland gjorde i sin tale ved demonstrationen i Frederikshavn op til byrådsmødet d. 25. juni, hvor sagen var oppe for anden gang, opmærksom på, at der ikke var taget stilling til 60 tons borespåner og 140 m3 boremudder, fra prøveboringen. Begge dele skal behandles som radioaktivt materiale, da alunskifer indeholder uran. Der var ingen plan for deponering eller bortskaffelse. Problemet med den radioaktive gas radon var heller ikke nævnt.

Alt skubbes ud til senere, mens den reelle beslutning om at sætte processen i gang for hele landet træffes nu lokalt af en kommunalbestyrelse.

Regeringen siger ja til skifergas – i skærende kontrast til de officielle klimamål

Mens politikerne gik meget stille med dørene og ikke rigtig ville sige for eller imod op til byrådsbeslutningen d. 25. juni, svarede Rasmus Helweg Petersen ugen efter på et skriftligt spørgsmål fra Venstre ‘om ministeren går ind for udvinding af skifergas i Danmark og dermed øget produktion og afbrænding af fossile brændsler følgende’:

“Regeringen har en ambitiøs plan for at omstille det danske energisystem til at blive baseret på vedvarende energi. Men fossile brændsler vil være en vigtig del af energisystemet i både Danmark og i resten af verden i mange år endnu. Derfor kan der også være god mening i at bringe mere dansk naturgas på markedet. Det kan være naturgas fra nye gasfelter i den danske del af Nordsøen eller fra skiferlag i den danske undergrund.. og… Hvis naturgassen kan erstatte mere forurenende kul, vil det være positivt for klimaet. Det vil også gøre sig gældende for dansk produceret naturgas”.

For det første er skifergas efter alt at dømme ikke mindre skadeligt for klimaet end kul, bl.a. fordi der udslipper en del metangas ved processen, der er meget ødelæggende. Argumentet er kopieret fra Barack Obama, der forsvarer USA’s kæmpe satsning på tjæresand og skifergas, bla. til det europæiske marked med netop dette argument.

For det andet er der ingen fornuftig begrundelse for at inddrage en ny fossil energiform for at dække energibehovet frem til 2050, hvor Danmark officielt skal være fri af brugen af fossil energi. Naturgasreserverne i Nordsøen dækker behovet i denne periode. Kun profitinteresser i salget ligger bagved en sådan beslutning.

Danmark har forpligtet sig til at følge FN’s klimaplan, der betyder at to trediedele af verdens kendte energireserver skal blive liggende i undergrunden, hvis temperaturstigningen skal holdes under 2 grader. Skal dette mål overholdes vil det være vanvid at starte udvinding af skifergas.

I følge energiaftalen fra 2012 med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti skal Danmark have udfaset fossile brændstoffer i el/varmesektoren i 2035 og i 2050 i transportsektoren.

Ord er taknemmelige, for mens regeringen foregiver et vist klimaansvar, går man i stik modsat retning i praksis.

Brug for modstand over hele landet

Modstanden mod skifergassen føres først og fremmest lokalt i de to områder, der er udset til at blive de første ofre med dertil hørende risiko for at få ødelagt grundvandet af de utallige giftige kemikalier, med faren for radioaktiv forurening og at få landskabet overplastret med boretårne og vejene fyldt med tung lastbiltrafik.

Sagen angår os alle og modstanden må tages op over hele landet. Forberedelserne til prøveboringerne er allerede gået i gang nu, selvom klagefristen endnu ikke er udløbet.

I området omkring Dybvad, hvor boringer skal foretages, er Skifergas nej tak i gang med at opbygge en protestlejr. Modstanden mod boringer vil helt sikkert fortsætte, i Danmark som så mange andre steder verden over.

Kilder

Dialogs optagelser fra demonstration 25. juni 2014 i Frederikshavn mod skifergas
Arne Hansen net

Minister om skifergasboring: Det er byrådets eget ansvar
Information 25. juni 2014

Regeringen siger ja til jagt på dansk skifergas
Berlingske Bussiness 4. juli 2014

Protestlejr mod skifergas

Skifergas nej tak

Ingen plads til skifergas
Greenpeace 2012

Energiaftalen 22. marts 2012

Læs også

USA og EU: Pres på for flere fossile brændstoffer
Netavisen 25. juni 2015

 

 

Netavisen 9. juli 2014