EU’s nyliberale reformprogram for dansk politik

EU kræver hastigere dansk afmontering af velfærd og flere hurtige nyliberale reformer

Protest på Syntagma-pladsen  foran det græske parlament 15. juni 2011
Protest på Syntagma-pladsen foran det græske parlament 15. juni 2011

På baggrund af medlemsstaternes udkast til finanslov, fremlagde EU-kommissionen den 7. juni forslag til, hvilke økonomiske reformer de forskellige medlemsstater skal gennemføre i perioden 2011-2012

For Danmarks vedkommende er den en hel stribe reformer på programmet. Udover at udfase muligheden for tidlig tilbagetrækning – herunder med krav om en reform af førtidspensionen – foreslår Kommissionen, at Danmark yderligere skal liberalisere offentlige udbud, indføre bindende udgiftslofter i den offentlige sektor, og øge konkurrencen bl.a. gennem en liberalisering af planlægningslovgivningen.

Kommissionens forslag er en del EU’s ’finanslovseftersyn’, som er indført med den nye økonomiske regering i EU. På EU-sprog bliver det kaldt “Det Europæiske Semester”.

Her følger (i EU’s eget sprog)  konklusionerne vedr. dansk politik fra  Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2011 (pdf)

De er i fem punkter og lyder sådan:

1) Der bør gennemføres finanspolitiske konsolideringsforanstaltninger i 2011 og 2012 som planlagt og en korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud senest i 2013.
Reduktionen af det offentlige underskud bør fremskyndes, hvis de økonomiske betingelser viser sig at blive bedre end forventet. Udgiftsstyringen bør styrkes ved at vedtage bindende flerårige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, som er i overensstemmelse med de overordnede mellemsigtede almindelige budgetmål.

2) Efterlønsordningen bør udfases som planlagt, der bør gennemføres en reform af førtidspensionen, og tilskudsordninger (fleksjob-ordningen) bør i højere grad målrettes mod de mest sårbare grupper.

3) Gennemførelsen af reformer bør fremskyndes for at forbedre kvaliteten i uddannelsessystemet. Frafaldsprocenterne bør bringes ned, især i den erhvervsfaglige uddannelsessektor, og antallet af lærepladser bør forøges.

4) Der bør tages skridt til at fjerne hindringer for konkurrencen, især i borgernær service og detailsektoren, ved at revidere planlægningslovgivningen og åbne for indkøb i kommuner og regioner.

5) Den igangværende stabilisering af ejendomsmarkedet bør understøttes efter den seneste priskorrektion, og samtidig bør der gøres en præventiv indsats for at styrke den mellemsigtede stabilitet på boligmarkedet og det finansielle den mellemsigtede stabilitet på boligmarkedet og det finansielle system, herunder reformer af realkreditsystemet og ejendomsskattesystemet.

Dette er altså en stribe ’henstillinger’, der skal omsættes i dansk politik, og som vil betyde nye nedskæringer og betales af den brede befolkning.

Punkt 5 er et krav om  reform af den danske boligskat og boliglån-systemet (heriblandt rentettilpasningslånene). Efterfølgende har Danmark angiveligt fået ændret denne henstilling, sådan at passagen om reformer af både realkreditsystemet og boligskatten er  gledet ud.

I stedet opfordres den danske regering til at “overveje præventive tiltag”, der kan sikre stabiliteten på boligmarkedet, og at “granske funktionen af realkreditsystemet og ejendomsskattesystemet”.

Det endelige EU-forslag til  flere nyliberale økonomiske reformer i medlemslandene bliver vedtaget af Rådet i juli.Udover ’Det Europæiske Semester’ har Kommissionen fremsat 6 direktivforslag om yderligere økonomisk regering på EU-plan

Se også MP Søren Søndergaards kommentar til EU-kommissionens henstillinger til EU-landene

Europagten vigtigere end folketingsvalget?

Netavisen 21. juni 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne