Uropakken lammer ytringsfriheden i Danmark

I kommunalvalget og finanslovens skygge udspiller der sig en langt større gyser med betydning for det danske demokrati langt ind i fremtiden. Når først uropakken er vedtaget har Danmark efter min og mange andres opfattelse VED LOV afskaffet EU’s menneskerettigheder og i praksis afskaffet nogen af vores Grundlovssikrede frihedsrettigheder.

Denne gyser skal åbentbart helst gennemføres uden nogen stor offentlig debat. Alle høringssvar og andre udtalelser fra dommere, jurister, fængsler, fagforeninger, Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International, Børnesagens fællesråd og mange andre, har ikke givet anledning til fornyet overvejelse. Det eneste ændringsforslag Brian Mikkelsen kan komme med er ikrafttrædelsesdatoen.

Lovforslaget hastes igennem i en fart, så man fristes til at mene, at der ligger skumle hensigter bag. Jeg vil gerne vide hvorfor det haster så meget, når den påståede anledning er klimatopmødet, og det nu har været kendt i meget lang tid hvornår det skulle finder sted. Der har ihvertfald været tid nok til at ændre andre bestemmelser i straffeloven så sent som i juni 2009. Hvorfor blev Lømmelpakken ikke fremsat ved den lejlighed? Så havde der været tid til at gennemarbejde lovens forudsætninger og præmisser.

I Retsudvalgets 2. udgave af betænkning vedr. lovforslag L49, omdelt 16.11., hedder det:

Udvalget indstiller, at der dispenseres fra bestemmelsen i § 13, stk. 1, således at lovforslaget kommer til 3. behandling tidligere end 30 dage efter lovforslagets fremsættelse.
Udvalget indstiller, at der tillige dispenseres fra bestemmelsen i § 8 a, stk. 2, om, at sagen først må behandles i Tinget 2 dage efter, at offentliggørelsen af betænkningen har fundet sted.

Hvad er det der er sket, siden den lov med vold og magt skal vedtages NU? De internationale klimaaktivister har holdt møder i over 1½ år og det har løbende været offentliggjort, hvad der har været af planer om demonstrationer. Det er altså ikke årsagen. Hvad er det så? Forårets overenskomstforhandlinger?  Frygten for større arbejdsløshed og mere krise og deraf følgende uro? Eller skal Danmark deltage i flere krige?

At skaffe plads i fængslerne til de mange, der ønsker at bruge rettigheden til at forsamles og bruge deres ytringsfrihed til at forlange, at der tages hånd om de påtrængende problemer klimakrisen rejser, er vel ikke noget problem … der er masser af store sports-arenaer og hjemmeværnsfolk. Hvorfor mon, man lige får den tanke? Et større problem er, at det herved i en lang række situationer bliver overladt til politiet at afgøre hvad der er lov og ret, endog uden pligt til at oplyse borgerne om deres rettigheder, med ringe udsigt til domstolsprøvelse eller erstatning.

Gerd Berlev
Talsperson for initiativet – Væk med lømmelpakken

Demonstration ved Folketingets 2. behandling af lovforslaget
Torsdag den 19.11. kl. 16 på Christiansborg Slotsplads

Netavisen 17. november 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne