Opgør i det offentlige Væk med regeringens tidstyranni

Kommunistisk Politik 19, 2009

De bureaukratiske kontrolkrav i den offentlige sektor, som er eksploderet under VK-regeringen, vækker stadig større harme og modstand De er tydeligvis til hindring for at der udføres et reelt arbejde

På det seneste er Århus Kommune under pres og appeller fra sosu-asssistenter og deres fagforening FOA gået med til at indføre kontrolfrie zoner inden for sundhed og omsorg. Formålet er at skabe mere tid til at servicere borgerne og at øge arbejdsmiljøet

FOA Århus havde fremlagt to helt konkrete forslag overf or kommunen, hvor det pointeredes, at Århus Kommune sagtens selv kan gå foran og fjerne unødvendigt bureaukrati, som ikke direkte skyldes lovkrav. At man kan indføre nye arbejdsgange nu uden at spørge regering eller folketing om lov eller afvente ny lovgivning.
Det ene forslag vil halvere antallet af tidsregistreringer i hjemmeplejen, og det andet vil helt afskaffe minuttælleriet i plejeboligerne.

FOA Århus foreslog at personalet i hjemmeplejen fremover kun at registrere, hvornår de ankommer hos en borger. Hidtil har de registreret også, hvornår personalet går.
Det andet forslag handler om plejeboligerne, hvor Århus Kommune selv har valgt at visitere og tidsmåle de enkelte ydelser.

Tidsrøvende tyranni

Hele området er på landsplan stadig domineret af det menneskefjendske tidsregistreringssystem,  som bliver sværere og sværere at forsvare for (lokal)politikere og forvaltninger, når kendsgerning på kendsgerning om forringet service og arbejdsmiljø blotlægges.

Utallige politikere har i ord erkendt, at der er noget galt med et system som ødelægger servicen overfor borger og udvikler et arbejdsmiljø, som får skrigende sosu-assistenter til at søge bort fra stresset. Et er ord, noget andet er handling

Der er ingen tvivl om at også et så ’dristigt eksperiment’ som Århus-planen om kontrolfrie zoner behøver fokus og overvågning fra de ansatte, for at det hele ikke skal ende i endnu en gang varm luft.
Det store spørgsmål som skal besvares i handling og praksis er om kommunens plan er alvorligt ment og som sådan være en del af opgøret med tidstyranniet.

Mere tid og arbejdglæde

På Århus Kommunes hjemmeside hedder det med en indledende fanfare, at
’Århus Kommune er gået til kamp mod det voksende omfang af kontrol og dokumentation i den offentlige sektor. Dette foregår gennem projektet Kontrolfri Zone i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.’

Sundhed og Omsorg arbejder på at omdanne ældreområdet i Århus til en Kontrolfri Zone, hvor medarbejderne skånes for unødig dokumentation og kontrol af enhver karakter.
Formålet med Kontrolfri Zone er, at:
Give medarbejderne mere tid til at løse deres kerneopgaver.
– Styrke medarbejdernes arbejdsglæde.

Slut med kontrol og mistillid
Derpå følger nogle erklæringer, der vil lyde som sød musik i mange offentlig ansattes ører – over hele landet og ikke kun i begrænsede sektorer i Århus. De kunne straks indskrives som et kampprogarm i samtlige kommuner og regioner med samme overskrift: Slut med kontrol, mistillid og unødig dokumentation.

Strategien i projektet Kontrolfri Zone består af to elementer:
1. Afbureaukratisering:
– Unødvendig dokumentation skal afskaffes.
– Papirarbejdet skal reduceres.
– Regler og arbejdsgange skal forenkles.
2. Udfordring af styringstilgangen:
– Omfanget af kontrol og målinger skal mindskes.
– Vi skal flytte fokus fra kontrol og målinger til god ledelse og dialog.
– Vi skal vise tillid til medarbejdere og ledere.
– Medarbejdere og ledere skal have større frihed og råderum i det daglige arbejde.
Via afbureaukratisering og udfordring af styringstilgangen skal projektet realisere formålet: Mere tid til borgerne og øget arbejdsglæde.”

Opgør i den offentlige sektor

Århus Kommune er klar over, at man udfordrer ikke bare en reaktionære regerings politik, men at ”Kontrolfri Zone udfordrer en hel kultur i den offentlige sektor. I de seneste årtier har styringstilgangen i den offentlige sektor bestået af et system, hvor målet om øget kvalitet er søgt realiseret gennem målstyring, dokumentation og kontrol. Denne styringstilgang har medført, at dokumentation, målinger, evalueringer og skemaer er en stadig voksende del af det daglige arbejde på stort set alle områder indenfor det offentlige.”

Det store spørgsmål er nu,  hvordan planen om kontrolfri Zone konkretiseres. Mange forestiller sig at et sådant initiativ blot er begyndelsen til at få helt fjernet regeringens måle-og-veje-helvede på alle områder og på landsplan. Der er intet til hinder for, at ideen føles op – og med det samme – mange andre steder i landet. Det vil være den bedste garanti for, at det ikke kun bliver ved de fromme hensigter. 

Netavisen 5. oktober 2009