Fighters+Lovers for Østre Landsret: Principiel sag af international betydning

Kommunistisk Politik 18, 2008 Opdateret

Efter en uges retsmøder er ankesagen mod T-shirt-producenten Fighters+Lovers ved Østre Landsret slut. Men dommen faldt ikke som forventet den næste dag, torsdag den 11. september. Den kommer først senere.

Fighters+Lovers' terroranklagede t-shirts

Fighters+Lovers kæmper ikke bare for retten til solidaritet, men også mod terrorlove og terrorlister. Det palæstinensiske PFLP og det colombianske FARC er ikke terrororganisationer, men legitime frihedsbevægelser.

Ikke mindst den reaktionære colombianske regering har lagt pres for at få Fighters+Lovers dømt i forhold til terrorlovene. De blev imidlertid frikendt ved byretten, og  en ny frifindelsesdom ventes ved landsretten. Den principielle sag er vokset og har fået stor international betydning.

Herunder kan en stor del af retssagen, der ikke mindst koncentrerede sig om forholdene i Colombia og FARC, følges først og fremmest gennem Fighters+Lovers’ egne pressemeddelelser.

Dansk terrorsag danner international præcedens

Onsdag den 3. september startede retssagen i Østre Landsret, København.

Syv T-shirt-aktivister er tiltalt efter terrorparagraffen, som kan give op til 10 års fængsel. I december 2007 blev samtlige T-shirt-aktivister frikendt i Københavns Byret, og de er nu parate til at give Justitsminister Lene Espersen, der personligt rejste tiltalen, endnu et nederlag.

Frikendelsen af de syv danskere har indtil videre dannet præcedens i Europa, hvor spansk ret i disse dage bruger frifindelse i en lignende sag om solidaritet med den colombianske befrielsesbevægelse FARC.
– FARC og PFLP er legitime frihedsbevægelser der kæmper mod udemokratiske regimer, siger Ulrik Kohl, der er terrortiltalt.  – Vi støtter FARC og PFLP, ligesom andre støttede ANC i Sydafrika i 1980´erne. Vi regner med, at Landsretten stadfæster, at solidaritet med disse bevægelser ikke er en forbrydelse, udtaler Ulrik Kohl.

Fighters+Lovers’ mål er at forsvare de demokratiske rettigheder herhjemme og den ret til solidaritet, som danske fagforeninger og solidaritetsbevægelser i mange år har udøvet, og som de danske terrorlove angriber. F+L´s første kampagne skulle støtte en radiostation i Colombia drevet af FARC og et plakatværksted i Palæstina drevet af PFLP – projekter for ytringsfrihed og dialog, som en vej ud af de blodige konflikter, der hærger både Colombia og Palæstina.

Fighters+Lovers fejrede retssagens start ved at lancere en ny kollektion af t-shirts, tørklæder og parfume med titlen “Age of Liberation”. Denne gang går overskuddet til menneskerettighedsadvokater i Colombia og Palæstina. Advokaterne yder retshjælp til mennesker, der i kampen for demokrati og frihed bliver ramt af uretfærdige terrorlove.

– Vi forsvarer ytringsfrihed og demokrati, og vi ser frem til at vinde over Lene Espersen endnu engang,
siger Katrine Willumsen, som også er terrortiltalt.
– Jeg er glad for, der trækkes en grænse for, hvor mange indskrænkninger af vores frihedsrettigheder, vi skal acceptere i Danmark, bare fordi vores regering blindt følger USA i krigen mod terror.

Anklager må trække tortur-beviser tilbage

Thorkild HøyerTorsdag: Domsafsigelser fra retsinstanser i Colombia står til at blive afvist i dansk retssag i Østre Landsret, fordi de beror på tilståelser fremkommet gennem tortur, vold og seksuelle overgreb. Det kan få internationale konsekvenser.
– Vi forventer at anklagemyndigheden i dag trækker sit tortur-materiale tilbage. Brugen af det materiale er i strid med FNs torturkonvention og justitsministerens forholdsordre, og både dansk og international retspraksis, siger forsvarsadvokat Thorkild Høyer.

Forsvarets grundige gennemgang af anklagerens bevismateriale i retssagen mod Fighters+Lovers har afsløret, at flere fremlagte domme fra Colombia, er baseret på tilståelser fremkommet under anvendelse af tortur.

Justitsminister Lene Espersen har i Folketinget gjort klart at torturbeviser er uacceptable og ulovlige. I et svar på et §20-spørgsmål har justitsministeren understreget, at udtalelser eller tilståelser der afgivet under anvendelse af tortur, er uden nogen som helst bevisværdi. Hun forklarede videre, at domstolene er forpligtede til helt at afvise sådan bevisførelse som utilstedelig.
-  Som det blev fremlagt i retten onsdag, er det kendt, at den colombianske stat systematisk torturerer og dræber sine politiske modstandere,
siger Ulrik Kohl.

Torturen er afsløret ved at sammenholde anklagerens materiale med rapporter fra flere menneskerets-organisationer, herunder den internationalt anerkendte NGO International Commission of Jurists (ICJ) i Colombia. ICJ dokumenterer i en rapport, hvordan to colombianske kvinder blev udsat for grove overgreb og tortur – bl.a. seksuel vold og elektriske stød. Derefter tilstod de anklagerne og blev dømt for terror-virksomhed og medlemskab af FARC. Denne dom indgår i anklagerens bevismateriale.

Hvis Østre Landsret som forventet afviser brugen af rets-dokumenter fra Colombia, kan det betyde, at ingen internationale domstole vil anerkende materiale fra det colombianske retsvæsen.

Notat i forbindelse med retssagen mod Fighters+Lovers. Resumé:

De colombianske myndigheders anvendelse af tortur er systematisk og vidt udbredt. Af denne årsag har retsdokumenter fra Colombia generelt ingen troværdighed, eftersom tilståelser og vidneudsagn kan være fremtvunget ved hjælp af tortur. En yderligere konsekvens af den colombianske regerings de facto accept af tortur er, at Colombia ikke kan betegnes som en retsstat.

På foranledning af den danske anklagemyndighed har colombianske myndigheder fremsendt retsdokumenter til brug i T-shirtsagen. Der forelægger dokumentation for at to af de i materialet omtalte personer er blevet tortureret, herunder med elektriske stød og i form af seksuelle overgreb, for at fremtvinge tilståelser eller vidneudsagn, der skaber forbindelse mellem FARC og bestemte handlinger. En tredje person nævnt i den danske anklagers materiale blev under varetægtsarrest truet med tortur og med at blive myrdet, for at tvinge ham til at vidne mod medlemmer af sin egen familie. En fjerde person angiver ligeledes at være blevet truet under afhøringer, for at fremtvinge en tilståelse. Samtlige dokumenter fremsendt fra Colombia kan af ovennævnte grunde afvises som utroværdige.

Landsretten afviser de colombianske retsdokumenter

Torsdag: Dommerne i Østre Landsret har netop besluttet at afvise alle anklagemyndighedens sager fra Colombia. Det sker, efter at forsvaret kunne dokumentere, at flere af dommene er baseret på tilståelser fremkommet gennem tortur.
Afgørelsen kommer dagen før, anklageren indkalder sit colombianske vidne i sagen.

Med afvisningen af de colombianske sager mister anklagemyndigheden en vigtig del af sit materiale mod T-shirt-aktivisterne i Fighters+Lovers, som anklageren ønsker at få dømt for terrorisme, fordi de tiltalte har trykt T-shirts til fordel for befrielsesbevægelserne FARC og PFLP.

– Med den afgørelse, dommerne har truffet i dag, sås der tvivl om hele anklagerens materiale, udtaler forsvarsadvokat Thorkild Høyer:
– Dommerne valgte at afvise samtlige sager fra Colombia. Det bliver interessant at se hvad der sker, når anklageren i morgen indkalder et vidne, som netop repræsenterer det colombianske retssystem.

Anklagerens eget vidne erkender statens medansvar for massakrer

Columbianske landsbyboere viser navnene på otte dræbte ved en massakre indbefattet den lokal leder Eduardo Guerra (2007) Fredag: Anklagemyndigheden havde store vanskeligheder ved at bestemme sig for om dets colombianske vidne skulle afhøres. I går  trak de vidnet tilbage. Her til morgen ønskede anklageren så alligevel at afhøre vidnet. Det fortryder anklageren måske i dette øjeblik.

Under formiddagens retsmøde udtalte vidnet, den colombianske dommer Eduardo Montealegre Lynett, at tortur er ulovligt i Colombia og, at staten garanterer borgernes rettigheder. Men kort efter måtte han erkende, at staten ved flere lejligheder har påtaget sig ansvaret for mord og massakrer.

I 2007 var Eduardo Montealegre Lynett selv med til at tabe en sag ved Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol om den blodige massakre i landsbyen La Rochela. Her blev 12 ansatte ved justitsministeriet brutalt myrdet af paramilitære med forbindelse til det colombianske militær. Efter morderne malede gerningsmændene FARC graffiti på ofrenes biler for at give indtryk af at FARC stod bag forbrydelsen.

Eduardo Montealegre Lynett måtte på vegne af den colombianske stat erkende statens ansvar for massakren. Dette er blot en af seks sager de senere år, hvor den colombianske stat er blevet kendt skyldige i mord og overgreb. Eduardo Montealegre Lynett har repræsenteret staten ved to af disse sager.

– Det er paradoksalt, at anklagerens vidne først påstår, at Colombia er en retsstat, og dernæst fortæller at han selv har været med til i flere sager, hvor staten er kendt skyldig i mord og overgreb, udtaler Michael Schølardt og fortsætter:
– Vidnets udsagn virker dybt utroværdigt, og hans forklaring kan ikke ses som andet om end et partsindlæg.

Forsvarer hiver nyt vidne ud af ærmet

Kvindelig FARC-guerillaMandag: Forsvareren overraskede i dag Østre Landsret med et helt nyt vidne fra Colombia i den omstridte T-shirt-terrorsag mod Fighters+Lovers. Det sker efter at anklageren først tilbagekaldte og siden alligevel afhørte sit colombianske vidne, som knyttes til Colombias medansvar for flere brutale massakrer på civile.
Dagens nye vidne var den anerkendte advokat Miguel Gonzales, som netop selv er flygtet ud af landet.

Menneskerettighedsadvokaten Miguel Gonzales er rådgiver ved Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol og Generalsekretær for Den Colombianske Sammenslutning af Demokratiske Jurister.

På spøgsmålet om, hvorvidt FARC i Colombia kan betegnes som terrorister, svarede Gonzales nej. FARC går med sine aktioner ikke efter civile mål, og kan derfor ikke betegnes som terrorister, mente Gonzales.
Gonzales svarede klart nej på spørgsmålet, om hvorvidt Colombia er et demokrati med et fungerende retssystem.

– I Colombias retsvæsen er manipulation med beviserne udbredt, og i mange sager bliver beviserne fremlagt “pr. dekret”, hvilket betyder, at de slet ikke behandles i retten,
forklarede Gonzales og fortsatte:
– Der er i colombiansk ret for nylig indført en helt ny retlig kategori, hvor personer under anklage kan betegnes som ’fjender af staten’. Disse mennesker behandles ikke som borgere med almindelige rettigheder; for dem er retsstaten sat helt ud af kraft, berettede Gonzales.

Ifølge Gonzales er der de seneste år, i den nuværende præsidents periode, blevet fængslet over 7000 fagforeningsfolk og studerende, som anklages for at være ’fjender af staten’.

Miguel Gonzales var i forvejen i Danmark disse dage, inviteret af bl.a. Retspolitisk Forening. Miguel Gonzales måtte for kort tid siden selv flygte ud af Colombia pga. forfølgelse, dødstrusler og mordforsøg, begået af paramilitære dødspatruljer i samarbejde med Colombias hemmelige politi.

Bombe under t-shirt-sag: Colombia vil presse dansk domstol

Jaime BermudezTirsdag: Colombias regering har direkte indflydelse på det danske retssystem. Det hævder den colombianske udenrigsminister Jaime Bermudez i et opsigtsvækkende tv-interview, der er blevet bragt i et af Colombias mest sete debatprogrammer. Det kom frem under afhøringen af sagens sidste vidne i dag.

Ifølge den colombianske minister deltager den colombianske regering aktivt i retssagen mod “Fighters+Lovers”, der i disse dage bliver behandlet ved Østre Landsret. Bermúdez sagde i interviewet, at det var Colombia – og ikke den danske justitsminister – der traf beslutningen om at anke byrettens frifindelse den 12. december 2007 af syv T-shirt-sælgere.

Udtalelserne faldt i tv-kanalen RCN’s populære program “La Noche” i fredags. Her erklærede Bermudez, at Colombias regering fører en kampagne i Danmark, for at Fighters+Lovers skal dømmes.

– Det er uhørt, at en fremmed regering forsøger at påvirke udfaldet af en dansk retssag,
siger Thorkild Høyer, forsvarer i t-shirt-sagen.
– Det påfaldende er, at det af udenrigsministerens udtalelser fremgår, at Colombias regering har været i direkte samarbejde med den danske anklagemyndighed i forbindelse med anken af sagen. Det undrer mig, hvis det er sandt.

– Anklagemyndigheden bestrider den colombianske ministers påstande. Men hvis ministeren ikke har ret, er det mærkeligt, at han som udenrigsminister fremlægger sådanne løgne i de colombianske medier, mener Thorkild Høyer, som fortsætter:
– Det er naturligt, at det danske udenrigsministerium nu forholder sig til disse påstande fra Colombias udenrigsminister.

Den colombianske regerings reaktion skal ses på baggrund af, at Østre Landsret torsdag i sidste uge underkendte en række colombianske retsdokumenter med henvisning til at tortur udøves af colombianske myndigheder på systematisk vis.

Udenrigsministeren sagde blandt andet:
– Det var os, der appellerede. Og nu er denne proces netop ved at blive behandlet ved den anden instans, og her deltager Colombia aktivt.

Krævede forsvarets dokumentation væk

Tirsdag: Anklageren i sagen mod Fighters+Lovers, vicestatsanklager Charlotte Alsing forsøgte under tirsdagens retsmøde at få dommerne til at afvise forsvarets dokumentation i sagen som’partsindlæg’.  Det drejer sig om to rapporter om henholdsvis colombianske FARC og palæstinensiske PFLP. Kravet blev afvist af landsrettens dommere.

Tirsdagens retsmøde  blev i øvrigt brugt til at oplæse anklagerens og de to forsvareres dokumentation.

Dom falder senere

Onsdag den 10. september: Retssagens sidste dag blev brugt til anklagerens og forsvarerens procedurer. Anklageren vil have fastslået at FARC og PLFP er ’terrororganisationer’ og at Fighters+Lovers støtter terror og terrorister. De to forsvarere Thorkild Høyer og Hans Kjellund afviser pure begge påstande og kræver total frifindelse som ved byretten.

Det var ventet at dommen i ankesagen ville  falde torsdag den 11. september, på 6-årsdagen for ødelæggelsen af Twin Towers, som udløste USA’s og dets allieredes berygtede ’krig mod terror’ med dens aggressionskrige, terrorlove,  politistatsmekanismer og kriminalisering af solidaritet.

Østre Landsret meddeler imidlertid, at dommen først vil falde på et endnu ikke fastlagt tidspunkt, hvor de anklagede vil blive indkaldt for at høre oplæsningen af dommen.

Netavisen 12. september 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne