Anklager må trække tortur-beviser tilbage

Af Fighters + Lovers

Thorkild Høyer - forsvarer for Fighters + LoversTorsdag: Domsafsigelser fra retsinstanser i Colombia står til at blive afvist i dansk retssag i Østre Landsret, fordi de beror på tilståelser fremkommet gennem tortur, vold og seksuelle overgreb. Det kan få internationale konsekvenser.

“Vi forventer at anklagemyndigheden i dag trækker sit tortur-materiale tilbage. Brugen af det materiale er i strid med FNs torturkonvention og justitsministerens forholdsordre, og både dansk og international retspraksis,” siger forsvarsadvokat Thorkild Høyer.

Forsvarets grundige gennemgang af anklagerens bevismateriale i retssagen mod Fighters+Lovers har afsløret, at flere fremlagte domme fra Colombia, er baseret på tilståelser fremkommet under anvendelse af tortur.


Justitsministeren: Ulovligt at bruge tortur-beviser

Justitsminister Lene Espersen har i Folketinget gjort klart at torturbeviser er uacceptable og ulovlige. I et svar på et §20-spørgsmål har justitsministeren understreget, at udtalelser eller tilståelser der afgivet under anvendelse af tortur, er uden nogen som helst bevisværdi. Hun forklarede videre, at domstolene er forpligtede til helt at afvise sådan bevisførelse som utilstedelig.

[www.folketinget.dk]

“Som det blev fremlagt i retten onsdag, er det kendt, at den colombianske stat systematisk torturerer og dræber sine politiske modstandere.”, siger Ulrik Kohl, der er en af de tiltalte i T-shirtsagen.

Torturen er afsløret ved at sammenholde anklagerens materiale med rapporter fra flere menneskerets-organisationer, herunder den internationalt anerkendte NGO International Commission of Jurists (ICJ) i Colombia. ICJ dokumenterer i en rapport, hvordan to colombianske kvinder blev udsat for grove overgreb og tortur – bl.a. seksuel vold og elektriske stød. Derefter tilstod de anklagerne og blev dømt for terror-virksomhed og medlemskab af FARC. Denne dom indgår i anklagerens bevismateriale.

Hvis Østre Landsret som forventet afviser brugen af rets-dokumenter fra Colombia, kan det betyde, at ingen internationale domstole, vil anerkende materiale fra det colombianske retsvæsen.

Se også vedlagte dokumentationsmateriale nedenfor.


Tid og sted for retssagen

Retssagen begyndte i Landsretten onsdag og løber over syv dage med start kl. 9.30. Domsafsigelsen er planlagt til den 11.september. Retsmøderne er åbne for offentligheden og foregår i Østre Landsrets 3. afdeling, Bredgade 59, BEMÆRK: Indgang Fredericiagade 26.

Den danske anklagemyndighed fremlægger “tortur-beviser”

Notat i forbindelse med retssagen mod Fighters+Lovers, den 02.09.2008

Resumé:

De colombianske myndigheders anvendelse af tortur er systematisk og vidt udbredt. Af denne årsag har retsdokumenter fra Colombia generelt ingen troværdighed, eftersom tilståelser og vidneudsagn kan være fremtvunget ved hjælp af tortur. En yderligere konsekvens af den colombianske regerings de facto accept af tortur er, at Colombia ikke kan betegnes som en retsstat.

På foranledning af den danske anklagemyndighed har colombianske myndigheder fremsendt retsdokumenter til brug i T-shirtsagen. Der forelægger dokumentation for at to af de i materialet omtalte personer er blevet tortureret, herunder med elektriske stød og i form af seksuelle overgreb, for at fremtvinge tilståelser eller vidneudsagn, der skaber forbindelse mellem FARC og bestemte handlinger. En tredje person nævnt i den danske anklagers materiale blev under varetægtsarrest truet med tortur og med at blive myrdet, for at tvinge ham til at vidne mod medlemmer af sin egen familie. En fjerde person angiver ligeledes at være blevet truet under afhøringer, for at fremtvinge en tilståelse. Samtlige dokumenter fremsendt fra Colombia kan af ovennævnte grunde afvises som utroværdige.

Konkret dokumentation:
Sex-tortur mod kvindelig fange

Anklagemyndigheden har fremlagt en omfattende samling af dokumenter for at underbygge sin påstand om, at FARC er en terrororganisation. Blandt dokumenterne er en liste over colombianske statsborgere, der er dømt for terrorisme og som angiveligt er medlemmer af FARC. Listen er fremsendt af den colombianske ambassade i Stockholm.

(Anklagerens materiale: Dokumentation, “Retsanmodning til de colombianske myndigheder” side 144-146)

To personer på listen – de to kvinder Rosember Gutiérrez Huertas (fremover kaldet Rosember Gutiérrez) og Diana Yamile Álvarez Gálvez (fremover kaldet Diana Álvarez) – er ofre for myndighedernes tortur, ifølge rapporten “Frihed: gidsel for den demokratiske sikkerhed[1]” fra 2006, der omhandler menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med retssager. Af rapporten fremgår det, at de to kvinder er blevet mishandlet af de colombianske myndigheder. Rosember Gutiérrez blev udsat for elektrisk tortur, grov vold og mordtrusler. Diana Álvarez blev udsat for seksuelle overgreb, vold og mordtrusler.

Rapporten er udsendt af “Coordination Colombia-Europe-USA (CCEEU)[2]”, en arbejdsgruppe, der undersøger og dokumenterer krænkelser af menneskerettigheder. Blandt gruppens medlemmer er den colombianske afdeling[3] af International Commission of Jurists[4] (ICJ), der har rådgivende status hos FN. ICJ er en anerkendt og uafhængig international sammenslutning af jurister og menneskerettighedsadvokater, der arbejder for udbredelse og implementering af international lov og retsprincipper. ICJ har hovedkontor i Geneve, Schweiz, og afdelinger 62 lande, bl.a. i Danmark.

I rapporten gennemgås en række retssager fra Colombia. Rapporten dokumenterer, hvordan tilbageholdte systematisk udsættes for tortur og andre grove menneskerettighedskrænkelser i myndighedernes varetægt. Rapportens kapitel 3, afsnit 25, omhandler en retssag mod en gruppe personer tilknyttet en lokal, humanitær NGO. For at få de tiltalte til at angive og inkriminere hinanden, blev de udsat for mishandling og tortur. Disse oplysninger indgik siden i retssagen, hvor de tiltalte ved retten i Bogotá blev dømt for terrorisme og for at være medlemmer af FARC. Blandt de tiltalte i sagen var Rosember Gutiérrez og Diana Álvarez.

Det følgende er direkte oversat fra rapporten side 224:

På grund af torturen afgav de anholdte falske forklaringer til myndighederne for at blive fri for den mishandling, de blev underkastet. På den måde endte de med at inkriminere hinanden, sådan som Rosember Gutiérrez bevidnede overfor Den Særlige Anklager nr. 13 i Bogotá:

“Jeg afgav dette vidnesbyrd, fordi de greb mig her (den anklagede holder sin venstre hånd om halsen og trykker til) og forklarer, at hun med dette vil vise, at de tog kvælertag på hende. De som anholdt mig, sagde til mig: “fortæl eller vi slår dig ihjel”. Så jeg fortalte noget, der ikke var sandt, for ellers ville de slå mig ihjel og jeg gjorde det for, at de ikke skulle slå mig ihjel – for at få lov til at leve. Den anklagede peger med højre hånd på den øverste bagerste del af kraniet, og siger, at de slog hende med en stav, og fremviser også, at hendes mund er smadret indeni. Ifølge hendes oplysninger, sparkede de hende i brystet, og hun viser også en lille læsion på venstre lillefinger. Hun giver også udtryk for, at de to gange gav hende elektrisk stød, og hun peger på den øverste del af ryggen.”

(…)

Som tidligere nævnt, har alle de involverede personer været udsat for tortur med det formål, at de skulle tilstå eller anklage andre for at være medlemmer af FARC-guerillaen. Yamile Álvarez Gálvis erklærede, at de politifolk, som deltog i hendes anholdelse, slog hende og truede med at slå hende ihjel. De sagde til hende, at de tilhørte Colombias Forenede Selvforsvarsstyrker (AUC), og de udsatte hende for seksuelle overgreb for at tvinge hende til at udlevere information om guerillamedlemmer.[5]

Som det fremgår af ovenstående uddrag, bygger dommene over de pågældende personer på oplysninger fra anklagede, der har været udsat for mishandling og tortur i de colombianske myndigheders varetægt.

Truet til at vidne mod sin egen familie:

Den danske anklagemyndighed har endvidere fremlagt et retsdokument fra Colombia, der skal sandsynliggøre at FARC har begået et bombeangreb på en klub i Bogota.

(Anklagerens Mappe III, Faneblad 9, side 1-36)

Ifølge dokumentet var de to mænd José Gustavo Muñoz og Fernando Guerrero en del af en personkreds mistænkt for at have tilknytning til et attentat mod klubben “El Nogal”. Imidlertid fremgår det af colombiansk dagspresse, at Muñoz under retssagen trak sin tilståelse tilbage, fordi den var fremtvunget ved trusler om tortur. Muñoz sagde også at han var blevet tvunget til at afgive falske vidneudsagn om to familiemedlemmer, ligeledes under trusler om tortur. “De sagde til mig at de ville slå mig ihjel og torturere mig”, oplyste Muñoz overfor dommeren, ifølge det colombianske dagblad El Tiempo den 16. november 2005.

Også Fernando Guerrero fortalte i retten, at han havde været udsat for trusler fra sikkerhedstjenesten, mens han sad varetægtsfængslet i Cómbita-fængslet. Formålet med truslerne var, at Guerrero skulle tilstå at have forbindelse til FARC.

Dagbladet El Tiempos referat af retsmødet er tilgængeligt på denne webadresse: [www.segured.com]


Generel dokumentation:

FN: tortur begås rutinemæssigt af Colombias sikkerhedsstyrker

FN’s Komité mod Tortur anfører at der er tale om et “stort antal torturovergreb og mishandlinger” som udføres “rutinemæssigt og i generel form” af Colombias sikkerhedsstyrker. (CAT/C/CR/31/1 afsnit D.8)

På trods af at tortur formelt set er ulovligt i Colombia, yder dele af statsapparatet reelt beskyttelse til udøverne af tortur. Af den grund udtrykker FN sin bekymring over at der findes “et klima af straffrihed hvad angår krænkelser af menneskerettighederne begået af statens sikkerhedsstyrker og –korps, herunder i særlig grad manglen på hurtig, uafhængig og udtømmende efterforskning af de talrige tilfælde af tortur og andre grusomme, umenneskelige og nedværdigende behandlinger og straffe…” (CAT/C/CR/31/1 afsnit D.10a).

Det er ifølge FN endvidere bekymrende, at medlemmer af anklagemyndigheden, der rent faktisk forsøger at efterforske tortursager, risikerer at blive tvunget fra deres job (afsnit D.10.d, i) og at voldtægt angives som en særlig udbredt form for tortur (afsnit D.10.d, ii).

CCCT: Dokumenterede torturovergreb er kun toppen af isbjerget

En meget detaljeret gennemgang af de colombianske myndigheders brug af tortur findes i rapporten “Rapport om tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i Colombia”, der er udarbejdet til FN´s Komité mod Tortur af CCCT (Den Colombianske Koalition mod Tortur, en sammenslutning af menneskerettighedsgrupper heriblandt ICJ). Rapporten bygger på opgivelser fra bl.a. det colombianske militær og justitsministerium. Rapporten dokumenterer tortur-overgreb mod 346 personer begået i en periode fra 2004 til 2007. Den colombianske stat tilskrives ansvaret for over 90 procent af tortur-overgrebene (CCCT side 8). I rapporten understreges, at de dokumenterede tortur-sager kun udgør toppen af isbjerget, eftersom ofrene for myndighedernes tortur af forståelige årsager tit ikke tør anmelde mishandlingerne.

Rapporten konkluderer, at “tortur udøves i Colombia på systematisk, generaliseret og overlagt vis som et middel til politisk forfølgelse og for at sprede rædsel blandt enkeltpersoner, lokalsamfund og bevægelser.” (CCCT side 5) Endvidere tillægges den nuværende præsident Uribe ansvaret for en sikkerhedspolitik, der har ført til en stigning i antallet af tortur-overgreb begået af sikkerhedsstyrkerne (CCCT side 10).

CCCT Rapport: [www.ddhhcolombia.org.co]

FIDH: Colombias regering afviser det internationale samfunds anbefalinger

Der er kun ringe udsigt til at Colombias regering vil følge FN’s anbefalinger og gøre op med myndigheders brug af tortur. Den Internationale Menneskerettigheds-Føderation (FIDH) noterer, at den nuværende regering siden 2002 “vedholdende har nægtet at efterleve anbefalinger fra FN og Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission”. Ud af i alt 24 anbefalinger fra FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder har regeringen kun delvist efterlevet 7, mens den på den anden side direkte har modarbejdet 10, blandet andet i form af ny lovgivning (FIDH side 3).

Anvendelse af tortur er blevet hyppigere under den nuværende præsident Uribe; FIDH noterer en stigning på over 24 pct. (FIDH side 3). Endvidere har Colombias vicepræsident Santos direkte afvist EU’s opfordringer til at Colombia skal efterleve sine internationale forpligtelser hvad angår menneskerettigheder som et “neokolonialt koncept” (FIDH side 3). FIDH beskriver hvordan myndigheder på øverste niveau intimiderer ansatte i justitsvæsenet, når disse modigt har sat spørgsmålstegn ved lovligheden i forskellige tiltag rettet mod civile mistænkt for forbindelser til guerillaer. De pågældende ansatte i justitsministeriet er blevet underkastet disciplinærsager eller frihedsberøvet, og har modtaget dødstrusler (FIDH side 8). Ifølge FIDH begunstiger regeringen direkte militærfolk mistænkt for ansvar for forbrydelser mod menneskeheden som et led i at obstruere justitsvæsnets efterforskninger. Som eksempel nævner FIDH at præsident Uribe dekorerede en general med en af landets højeste ordner, samtidigt med at den pågældende officer blev undersøgt for sin forbindelse til en massakre, hvor 25 indbyggere i en landsby blev skudt og hakket ihjel (FIDH side 9).

Rapport FIDH: [www.fidh.org]

OMCT: Dramatisk stigning i tortur-overgreb

Den seneste rapport fra World Organisation Against Torture (OMCT) til FN fastslår, at de colombianske myndigheders tortur-overgreb nærmest er blevet fordoblet over en ti-års periode, sådan at der nu i gennemsnit udøves tortur mod et menneske hver eneste dag. Der er tale om en “dramatisk forværring”. OMCT slår endvidere fast at den colombianske regering ikke overholder sine forpligtelser i forhold til FN’s Tortur-konvention (Rapport: OMCT – State Violence in Colombia, side 9-10 og 15). OMCT skriver at den colombianske regerings “politik og lovgivning har bidraget til at skabe forudsætningerne for at tortur praktiseres” (OMCT side 11)

OMCT dokumenterer at en lang række grusomme tortur-former rutinemæssigt praktiseres af medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, herunder voldtægt, elektrisk tortur, kvælning og mishandling af fangers testikler. Et eksempel er overgrebene mod en 16-årig gravid indiansk pige, der mens hun var i militærets varetægt blev voldtaget, hvorefter hendes mave blev skåret op og fosteret hevet ud for at blive hakket i småstykker og smidt i en flod. Overgrebet blev foretaget af soldater fra regeringshærens 18. Brigade i maj 2003. (OMCT side 29)

I marts 2003 blev den 52-årige fagforeningsmand Luis Valencia arresteret og ført til anklagemyndighedens hovedkvarter i Bogota, hvor han blev klædt nøgen og bundet med lædersnore til ringe fastgjort til mure i kælderetagen. Her blev han udsat for elektriske stød forskellige steder på kroppen og blev tævet med gummiknipler indtil midnat, i et forsøg på at tvinge ham til at vidne mod formanden for oliearbejdernes fagforening Hernando Hernandez (OMCT side 21-22)

Et tredje eksempel er gruppevoldtægten af en 20-årig kvinde, der bagefter blev tvunget til at spise kaktus. Overgrebet foregik i landsbyen El Salado i februar 2001 (OMCT side 24).

OMCT Rapport: [www.omct.org]

[1] Libertad: rehén de la seguridad democrática – Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), Bogotá, Colombia, 2006.

[2] CCEEU – Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

[3] ICJ Colombia: Comisión Colombiana de Juristas [www.icj.org]

[4] ICJs hjemmeside About us: [icj.org]

[5] (Uofficiel oversættelse) AUC er navnet på en berygtet dødspatrulje-organisation med dokumenterede forbindelser til Colombias sikkerhedsstyrker

Netavisen 4. september 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne