Fuld drøn på STEM NEJ

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 8, 2006

Under overskriften Fuld drøn på stem Nej, opfordrer Arbejderpartiet Kommunisterne til at der i slutspurten gøres en ekstra indsats for et Nej ved urafstemningerne, om et alt for dårligt overenskomstresultat skal ende med en afvisning.

”Resultatet af den igangværende urafstemning offentliggøres af forligsmanden. mandag den 30. april. Bliver det et Nej, hvad vi må håbe og lægge alle kræfterne i for, er 1. maj dagen en passende start og mobilisering på en storkonflikt for en helt anden overenskomstaftale. En overenskomst hvor der må stilles krav om drastiske lønforhøjelser, ikke mindst på mindstelønnen og kravet om fjernelse af de nye ”moderniseringer” med ny ”fleksibilitet” og undergravning af kollektive aftaler om ferie mv. En fleksibilitet der står diametralt i modsætning til ønsket om en sænkelse af den daglige arbejdstid.”

OK2007-initiativet opfordrer også til et nej – og har iværksat en større kampagne i 11. time. Urafstemningen er gået i gang. Den foregår fra den 11.april og slutter den 27.april. Initiativets planlagte overenskomstkonference i Horsens for tillidsmænd  den 16. april er derimod blevet aflyst, netop fordi den ligger så sent. I stedet opfordres til at bruge kræfterne lokalt for at sikre et nej.
Kampagnens formål er at sikre stor stemmedeltagelse og et stort nej til overenskomstforslagene og forligsmandens mæglingsskitse.
Det er nemlig ikke tilstrækkeligt at sikre et flertal af NEJ-stemmer. De udemokratiske stemmeregler betyder nemlig, at NEJ’et kun respekteres, hvis der er mere end 40 pct., der deltager i afstemningen. Med andre ord, så bliver sofastemmerne talt med som JA-stemmer.
Kampagnen kæmper så at sige mod et flerhovedet uhyre.

Det helt afgørende for kampagnens succes er naturligvis en afdækning af det ringe resultat, forbundslederne anbefaler. Det kan gøres anderledes og frem for alt bedre. Hvad blev der af lønfesten? LO-formand Hans Jensen signalerede til begge parter på et meget tidligt tidspunkt, at bruttoresultatet – af hensyn til samfundsøkonomien – ikke måtte overstige 4 pct. Så er der ikke meget tilbage til lønfesten. Mindstelønnen fik slet ikke det tiltrængte løft, den burde have – ikke mindst i solidaritetens navn. Skifteholdsarbejderne blev totalt svigtet. I stedet fik arbejdsgiverne deres krav om yderligere fleksibilitet opfyldt. Man græmmes. For der er tale om en ’fleksibilitet’, der står diametralt i modsætning til ønsket om en sænkelse af den daglige arbejdstid.

Det har fra starten af været en stor fejl eller mangel, at fagbevægelsens såkaldte venstrekræfter ikke har taget kravet om en arbejdstidsnedsættelse som et alment gældende krav med i ok-platformen – af flere årsager.

For det første fordi at behovet for kortere arbejdstid er yderst materialistisk. Arbejdere bliver slidt ned som aldrig nogen sinde tidligere – mentalt og fysisk. De sidste tyve års forskellige former for arbejdstidsnedsættelse er forsvundet i form af tempoopskruning, overarbejde og konvertering af ferie til arbejde. Statistikken over nedslidte taler deres eget tydelige sprog.

Kravet om en arbejdstidsnedsættelse er tillige det vigtigste krav, der skaber en solidarisk kobling til de arbejdsløse, der er sat udenfor overenskomstforhandlingernes resultat. En arbejdstidsnedsættelse vil udløse flere arbejdspladser og give flere adgang til overenskomstens ”glæder”.

Endelig vil eller ville et arbejdstidskrav være et centralt element i en platform, der ikke bare forholdt sig negativt til det usle resultat, der foreligger. Netop en samlende platform, der rummer de væsentligste og centrale krav, vil åbne perspektiver og skabe mobilisering.

Med al respekt for de enkelte kræfter i OK 2007 Initiativet, der nu i 11. time forsøger at skabe den fornødne forløsning blandt de utilfredse, så kan man lidt kynisk konstatere, at de ligger, som de selv har redt. Der har fra starten af manglet en perspektivrig platform, som arbejdspladserne var dækket ind af. I 1998 hed det Den sjette ferieuge. Den ramte plet. Behovet for arbejdstidsnedsættelse er ikke blevet mindre siden. Tværtimod undergraver det foreliggende resultat netop ferien, fordi det legaliseres at omskriv sin ferie til løn!

Det er blevet forsøgt at sælge perspektivet for dette års resultat mede Lønfest. Det var historiens største forræderi, idet minimallønsområdet efterfølgende holder festen lokalt; mens normallønsområdet blev solgt til stanglakrids.
Afsavnet af ægte revolutionære i dansk fagbevægelse er blevet så markant, at de forskellige lidt mere radikale venstresocialdemokratiske kræfter først halvt inde i urafstemningsforløbet arrangerer en overenskomstkonference kl. 12 på en hverdag. Hvor folk fra arbejdspladserne forventer man dukker op her? – og hvor mange faglige bureaukrater.

Der er heller intet i forløbet, der kunne komme bag på de tilbageværende venstresocialdemokrater; men det er alligevel ikke lykkes at lave en klar samlet platform med perspektiv.

Når disse sørgelige kendsgerninger er fremlagt, så lad os være enige om at sætte alle sejl til for et NEJ!

Denne tekst er lettere ændret i forhold til den trykte version – bl.a. fordi den planlagte OK-konference den 16. april i Horsens er aflyst

Netavisen 12. april 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne