Norge: AKP nedlagt, Kommunistisk Platform dannet

Den 11. marts 2007 gik det norske Rød Valgallianse (RV) og Arbeidernes Kommunistparti (AKP) sammen og stiftede et nyt parti: RØDT – et parti, som nærmest kan betegnes som en norsk udgave af Enhedslisten. Rød Ungdom bliver partiets ungdomsorganisation.
Se det nye partis stiftelseserklæring:
Rødt er stiftet

Denne reelle likvidation af AKP har vakt modstand og en række kræfter er gået sammen i det nye initiativ Kommunistisk Platform.
Kommunistisk Platform har taget initiativ til at forene de kommunistene i Norge, som ikke har givet efter for opportunismen. Kommunistisk Platform består af folk fra forskellige kommunistiske miljøer og traditioner, de fleste med bakgrund i AKP.

I en situation, hvor den norske arbejderklasse står uden et kommunistisk parti, ser Kommunistisk Platform det som en pligt at bidrage til at genrejse klassens parti, til at skabe et kommunistisk alternativ.
Et koordinationsudvalg med folk fra forskellige ml-miljøer står bag Kommunistisk Platform – bla. indgår ML-gruppen Revolusjon og NKS – Noregs Kommunistiske Studentforbund – det tdl. AKP’s studenterorganisation

Kommunisterne organiserer sig påny

Udtalelse fra Kommunistisk Platform

AKP er i færd med at nedlægge sig selv og gå ind i et nyt parti. Dette nye parti bliver et parti uden kommunistisk organisering, og programmet har bare ordet kommunisme som pynt, uden at indholdet er der. Det nye partis program slår fast, at marxismen, dvs. arbejderklassens teori, bare er én blandt flere ideologiske retninger, som partiet ”henter sin ideologi og politik fra”. Partiet skal basere sig økonomisk på statsstøtte, skal ikke have nogen sikkerhedspolitik og kommer til at have stærk fokus på parlamentarisk arbejde. At staten er en klassestat, er ikke noget, det nye parti knytter an til. Dette gør, at vi ser på det sammenslåede parti som et reformistisk projekt, og de, som går ind for det, kan ikke længere kalde sig kommunister.

Nogle håber, det efterhånden er muligt at dreje partiet til venstre. Det er der ingen historiske eksempler på, og sådan, som grundlaget for partiet er, er der overhængende fare for, at det modsatte vil ske. Sammenlægningen vil føre til, at flere revolutionære falder fra, ikke at flere kommer til.

Der er behov for alliancer i den politiske kamp, og kommunisterne deltager aktivt i dem. Men et kommunistisk parti opløser sig aldrig i sådanne alliancer eller partier, som er hjemsøgt af strømninger og ideologiske retninger, som repræsenterer andre klasseinteresser end arbejderklassen og dens ideologi, marxismen-leninismen.

Vi ser det som nødvendigt, at kommunister arbejder inden for et kommunistisk parti for at fostre nye kadrer, for at drive propaganda, samordne arbejdet inden for forskellige fronter, for at drive klassekamp i praksis, for at have internationale relationer med kommunister i andre lande, for at have et demokratisk partiliv, og meget mere. Dette kan ikke gøres i et reformistisk parti.

Med AKP forsvinder det, som mest ligner et kommunistisk parti i Norge.

Kommunistisk platform har derfor taget initiativ til at forene de kommunister i Norge, som ikke har givet efter for opportunismen. Kommunistisk platform består af folk fra forskellige kommunistiske miljøer og traditioner, de fleste med baggrund i AKP. I en situation, hvor den norske arbejderklasse nu står uden et kommunistisk parti, ser vi det som vor pligt at gøre vort til at genrejse klassens parti, til at skabe et kommunistisk alternativ . Vi indbyder alle revolutionære, som ikke har givet afkald på sin marxistiske-leninistiske overbevisning, til at deltage i den forestående kamp- og enhedsproces for at genrejse partiet.

Vi er forenede omkring nødvendigheden af et marxistisk-leninistisk fortropsparti, som bygger på den demokratiske centralisme og ikke på et miskmask af ideologiske strømninger med forskellige klassemæssige ophav. Den norske arbejderklasse trænger til et kommunistisk parti, og vi forsømmer vores pligt som kommunister, hvis vi ikke anstrenger os til det yderste for at genrejse det. Vi er indstillet på at overvinde eventuelle fordomme, meningsforskelle og taktiske uoverensstemmelser, som stammer fra forskellige traditioner, og vil bygge en solid ideologisk enhed gennem fælles handling og fælles studier. Bare sådan, gennem fælles praksis og teoretisk meningsbrydning med en stadig stærkere enhed som mål, kan en virkelig enhed opbygges.

Et koordinationsudvalg med folk fra forskellige ML-miljøer står bag Kommunistisk Platform.

Norges Kommunistiske Studenterforbund og ML-gruppen Revolusjon har med umiddelbar virkning vedtaget at deltage aktivt i Kommunistisk Platform og underordne sine medlemmer de beslutninger, som Kommunistisk Platform enstemmigt vedtager. Andre grupper og uorganiserede kommunister har meldt deres interesse.

Kommunistisk Platform vil i nær fremtid organisere et seminar, hvor partispørgsmålet og vejen videre for en enheds- og samlingsproces vil blive diskuteret indgående.

Se også

NKS om nedlæggelsen af AKP

Interview med Netmagasinet Revolusjons redaktør Jan R. Steinholt

RØDTs principprogram

Netavisen 13. marts 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne