PET må ikke afhøres i dansk krigsforbrydersag

Pressemeddelelse
Grundlovskomiteen af 2003

Vidneførsel forhindret i sagen om irakkrigen: Østre Landsret afviser sagsøgernes krav om afhøring af PET chef Lars Findsen

Mandag den 29. januar 2007 starter domsforhandlingen af spørgsmålet om sagsøgernes såkaldte retlige interesse i søgsmålet i Østre Landsret. Domsforhandlingen strækker sig fra mandag den 29. januar og 12 retsdage frem (sidste retsdag er den 15. februar).

Under domsforhandlingen skal sagsøgerne dels afhøres om deres egne individuelle forhold, herunder om hvorvidt de føler sig truet i deres dagligdag på grund af den øgede terrortrussel mod danskere og danske interesser som følge af Danmarks deltagelse i Irak-krigen.

Som bilag i sagen er bl.a. fremlagt terrortrusselsvurderinger for Danmark udarbejdet af PET. I forbindelse hermed ønsker sagsøgernes advokater under sagen at få mulighed for på normal vis at afhøre chefen for PET, Lars Findsen, under strafansvar for sandhed.

På begæring af Statsministeren har Østre Landsret ved kendelse af 6. januar 2007 afvist PET chef Lars Findsens afhøring med den bemærkning, at ”terrortruslen…kan belyses ved skriftlige bevismateriale.”

Der er ingen tvivl, at Lars Findsen er i klemme, idet han og hans institutions sagligt baserede vurderinger og udtalelser dels ikke svarer til, hvad den øverste chef (Statsministeren) siger, og dels ikke svarer til, hvad Statsministeren som sagsøgte siger. Derfor er det særligt relevant at afhøre Lars Findsen, som i Danmark er den mest kyndige inden for området, under sagen.

Sagsøgerne og deres advokater er helt uforstående overfor, hvorfor Østre Landsret på forhånd ønsker at skåne Statsministeren for sådanne vidneudsagn med den særlige vægt, de kunne have for sagen.

Hvis denne vigtige bevisførelse altså bliver forhindret er det efter sagsøgerne og deres advokaters opfattelse dels i strid med retsplejelovens grundprincip om parternes ligestilling under processen og dels stridende mod princippet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om adgang til en retfærdig rettergang.

Sagsøgerne og deres advokater er uforstående overfor, at Statsministeren skal have den fordel, at Lars Findsen ikke skal afgive sit vidnesmål.
Derfor er der nu blevet fremsendt ansøgning til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til kære af kendelse om, at Lars Findsen ikke skal afgive forklaring.
Sagsøgerne repræsenteres af advokaterne Christian Harlang og Bjørn Elmquist.

Netavisen 18. januar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne