Baath-partiet: Betingelsesløs tilbagetrækning!

Den amerikanske militarist John Murthas forslag om, at amerikanerne påbegynder en øjeblikkelig tilbagetrækning fra Irak, afslører for hele verden, at den amerikanske hær befinder sig i svære vanskeligheder. Den er ved at tabe krigen.

Som så mange andre propagandaløgne om Irak er den virkelige militære situation omhyggeligt holdt skjult for verden i kraft af den amerikanske globale mediekontrol. Tilsvarende har man omhyggeligt skabt et billede af den irakiske modstand som styret af religiøse fanatikere, af spøgelset Al Zarqawi.

Realiteten er, at det irakiske folk fører en folkekrig for at drive besættelsesmagterne ud, en krig, der støttes af flertallet af befolkningen. Det er også en kendsgerning, at det forbudte Baath-parti er hovedkraften i den væbnede modstand.

Denne mand hed Dhiaa. Han er blevet dræbt af et elektrisk bor gennem hjernen – af de amerikansk-tro militser under de irakiske lakajpolitikere og morderes kontrol
Det irakiske folk har rejst sig mod USAs og deres sadistiske medløberes barbari

I en ny erklæring fra Baath-partiet, som fordømmer den seneste politiske manøvre fra amerikansk side – den såkaldte Cairo-konference, som skulle forene USA’s politiske støtter med USA-kritiske elementer som den religiøse leder Al Sadr – rejses igen modstandsbevægelsens krav: betingelsesløs tilbagetrækning af de amerikanske og deres allieredes tropper. Det hedder her:

”Den heroiske modstand er vokset med uformindsket styrke og har opnået enestående militære, politiske og mediemæssige succeser på slagmarken, hvilket har givet den sympati hos vort ærefulde folk og hos vor glorværdige arabiske nation og muslimer og hæderlige mennesker over hele verden. USA og dets lakajer i marionetregeringen har derved indset dybden af deres dræbende hængedynd i Irak. De er blevet klar over, at deres plan om at etablere det såkaldte Stormellemøsten, det vil sige ødelæggelsen af den arabiske nations civilisation og nationale arabiske identitet, opdelingen af dens lande og tyveriet af dens fremtid, er slået fejl.”

Partiet opstiller seks betingelser for at afslutte krigen – gengivet ordret:

1. Betingelsesløs tilbagetrækning af alle amerikanske og deres allierede styrker fra Irak.

2. Genoprettelse af legitimiteten af alt, hvad der eksisterede i Irak før den forhadte besættelse, samt annullering af alle beslutninger, som er taget af besættelsesmagten og dens marionetregering.

3. Frigivelse af alle fanger i den kriminelle amerikanske fjendes fængsler og i særdeleshed Hans Excellence Iraks præsident, landets ledelse og ministre.

4. Retssag mod kollaboratører, spioner, landsforræderne i marionetpartierne og alle, der forrådte fædrelandet.

Baath-partiet og ledelsen af Iraks befrielse lover foran Gud, folket og nationen og i overensstemmelse med dagsordenen for den hellige krig mod besættelsesmagten, at vi er enige om at etablere en national, pluralistisk og demokratisk regering baseret på respekt for menneske- og frihedsrettighederne, som vil garantere Iraks enhed, dets uafhængighed og beskytte Iraks rigdomme. Vi vil danne en ærefuld patriotisk regering ud fra de bevægelser og mujahedinere, som har kæmpet imod besættelsesmagten, dens kollaboratører, marionetter og spioner.

5. USA og dets allieredes forpligtelse til gennem en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd, garanteret af en gruppe neutrale lande, at oprette en genopbygningsfond for Irak, der skal kontrolleres og bestyres af landets patriotiske og legitime regering og kompensere alle irakere materielt og moralsk for det, som de har lidt under den igangværende aggression, den uretfærdige blokade, den forhadte besættelse, fra 1990 og frem til i dag.

6. USA og dets allieredes anerkendelse af deres forbrydelse ved at invadere og besætte Irak og af at bære alt ansvar, der følger heraf.

Se hele Baath-partiets erklæring her:
Om den såkaldte forsoningskonference i Kairo
Komiteen for et Frit Irak

Se også
Bush, Blair og Fogh ved at blive slået militært i Irak
Af Klaus Riis

Se John Murtha’s erklæring
De amerikanske tropper må ud af Irak
Stop Terrorkrigen

Netavisen 23. november 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne