Ulighedsminister erklærer arbejderklassen krig

Asocialminister Eva Kjer Hansen (V) har i et stort opsat interview i Jyllands Posten (18.09.2005) gjort det klart, at det er Fogh-regeringens mål at skabe større ulighed i det danske samfund.

Asocialminister Eva Kjer Hansen –
Vil skabe større ulighed

Dermed siger hun direkte, hvad regeringen ikke har turdet sige, men i praksis har gjort: De sociale forskelle i Danmark er vokset i hurtigt tempo i Foghs regeringstid. De rige er blevet rigere, de fattige fattigere. Denne proces skal accelereres yderligere, siger asocialministeren.

Hendes åbenmundethed har vakt furore. Dansk Folkeparti er rasende over, at den inderste kerne i regeringspolitikken bliver afsløret med en direkte indrømmelse. For Pia Kjærsgårds sociale demagogi går ud på at påstå, at det modsatte er tilfældet.

Uligheden skal blive større

Hvad sagde Eva Kjer Hansen egentlig? Hun sagde:

– Der er ingen tvivl om, at ulighed var et fy-ord hos socialdemokraterne i 1990’erne. Det er det ikke hos os. Og nu er det os, der styrer udviklingen. Jeg lægger op til et farvel til lighedsmageriet. Dengang ville man ved enhver given lejlighed forsøge at indsnævre spændet mellem rig og fattig. Jeg siger noget andet: Lad de rige blive rigere, så det kan skabe dynamik og komme hele samfundet til gode. Min socialpolitik handler om, at folk, der kan og vil, skal tjene gode penge, for det kan skabe arbejdspladser og skatteindtægter. Hvis det betyder, at skellet bliver større, gør det ikke noget.

Hun sagde også:
– Vi står midt i et opgør med årtiers socialdemokratisk inspireret lighedsmageri. Det er slut nu. Uligheden er der. Og uligheden må gerne blive større, for den skaber dynamik i samfundet. Vi skal bare sikre, at dynamikken også kommer de dårligst til gode.


‘Velfærds’-reform skal øge fattigdommen

Uligheden skal blive større ved at de fattige trykkes endnu længere ned, som det indtil nu er lykkedes for regeringen med dens asociale reformer f.eks. i forhold til kontanthjælpen. På spørgsmålet om, hvorvidt ‘spændet mellem de bedst og de dårligst stillede i samfundet gerne må blive større, end det er nu?‘, svarer Eva Kjer Hansen:

– Ja. For hver gang der er fremgang og lønstigninger for folk, det går godt, smitter det af på folk, der er på overførselsindkomster via den takstregulering af overførslerne, som vi har i Danmark . Det gør ikke noget, at de rige bliver rigere, så længe de fattige også gør det.

Spørgsmål: – Men overførselsindkomsterne stiger ikke i samme takt som lønmodtagernes indkomster?
Svar: -Nej, men de stiger i et tempo, der sikrer, at de dårligst stillede i Danmark altid vil have et ordentligt forsørgelsesgrundlag til sig selv og deres familie. Det er det centrale. Ingen siger, at der skal være præcis den samme stigningstakt for alle grupper i samfundet. Så bliver der for lidt dynamik.

Spørgsmål: – Regeringen har inden for de seneste år gjort indkomstforholdene dårlige for de økonomisk dårligt stillede, eksempelvis ved at indføre et loft over indkomster for folk på kontanthjælp. Hvordan hænger det sammen med målsætningen om ikke at forringe de dårligst stilledes økonomiske forhold?
Svar: – Det handler om at sikre nogle fair og rimelige mekanismer ved at sætte indtægten på eksempelvis kontanthjælp i et rimeligt forhold til indtægten på mindsteløn. Der er det vigtigt, at der er en økonomisk gevinst at hente ved at gå på arbejde. Vi har lavet loftet, så det bedre kan betale sig for kontanthjælpsmodtagere at gå på arbejde.

Eva Kjer Hansen påstår således, at de fattige vil blive rigere, hvis de rigere bliver det. Samtidig er det regeringens konkrete politik at gøre de fattigste (herunder ikke mindst folk på overførselsindkomster) fattigere endnu. Angiveligt fordi det skal kunne betale sig at arbejde – selvom arbejdspladserne ikke findes og Fogh-regeringen ikke har skabt nogen.

Se
Så skab da arbejdspladser, for fanden!
Kommunistisk Politik 18, 2005

Dermed afslører Eva Kjer Hansen også hele tanken bag den såkaldte velfærds-reform, som regeringen lægger op til oven på en rapport fra Velfærdskommissionen, som kommer efter det forestående kommunalvalg den 15. november i år. De to ‘oppositionspartier’ Socialdemokraterne og De Radikale har allerede meldt sig som ivrige ‘reform’-medspillere med forslag til beskæring af ‘velfærden’. ‘Velfærdsreformen’, som skal være en omfattende dansk tillempning af EU’s Agenda 2010 – går ud på at barbere velfærdsordninger til et absolut minimum for at gøre de rige rigere.

Åben krigserklæring mod arbejderklassen

Hele Eva Kjer Hansens filosofi og politiske program er blind ultrakapitalistisk vækstideologi og bygger på en grotesk løgn. Det kapitalistiske samfunds dybeste økonomiske lov er at de rige bliver rigere på de fattiges bekostning; at kapitalens voksende profitter står i direkte omvendt forhold til fald i realløn og øget elendighed i bunden af samfundet.

Selv ud fra et hensyn til det kapitalistiske samfunds overlevelse og spørgsmålet om dets vækstpotentiale er Eva Kjer Hansen i modstrid med de historiske erfaringer: Kapitalistiske samfund med store sociale uligheder, hvor markedskræfterne har frit spil, er endnu mindre dynamiske end de kapitalistiske ‘velfærds’-samfund, hvor en del af profitterne overføres til at sikre den permanente arbejdsløshedshærs overlevelse på et niveau omkring eller lidt over eksistensminimum (som det har været tilfældet med den ‘nordiske’ model).

Ikke mindst for at undgå skarpe sociale sammenstød og skærpet klassekamp, som kan føre frem mod en socialistisk revolution.
Netop dette har været og er socialdemokraternes og alle andre reformisters pointe og politik.

Se
Det skal ikke være fedt at være fattig
Kommunisttisk Politik 17, 2005

Eva Kjer Hansens udtalelser er en åben krigserklæring mod arbejderklassen.
Derfor reagerer Pia Kjærsgård så skarpt, at hun truer med at trække Dansk Folkepartis støtte til regeringen tilbage – for krigen mod arbejderklassen skal føres skjult, i praksis, som en uerklæret, men effektiv krig, mener fru Kjærsgård, der føler sig ubehageligt nøgne med asocialministerens afsløringer.

Nu er tingene skåret ud i pap: Det er op til arbejderne og det store flertal at sætte den asociale minister og hendes fæller og deres politik på porten.

Netavisen 20. september 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne